Procedure : 2017/3032(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0069/2018

Ingediende teksten :

B8-0069/2018

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0028

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT
PDF 250kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement


om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 december 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 wat betreft de toepassingsdatum ervan  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Commissie economische en monetaire zaken
Verantwoordelijk lid: Werner Langen

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 december 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 wat betreft de toepassingsdatum ervan  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8‑0069/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)08681) ("de gedelegeerde wijzigingsverordening"),

–  gezien de brief van de Commissie economische en monetaire zaken van 24 januari 2018 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie(1), en met name artikel 25, lid 2, artikel 28, lid 4, artikel 29, leden 4 en 5, artikel 30, lid 6, en artikel 39, lid 5,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de gedelegeerde wijzigingsverordening van toepassing moet zijn vóór 23 februari 2018, de datum van inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 ("de twee gedelegeerde verordeningen"), en dat, indien het Parlement de toetsingstermijn van drie maanden waarover het beschikt volledig zou benutten, de twee gedelegeerde verordeningen vóór de gewijzigde toepassingsdatum van Richtlijn (EU) 2016/97 ("IDD"), te weten 1 oktober 2018, in werking zouden kunnen treden, zoals de Commissie suggereerde in haar voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten (COM(2017)0792);

B.  overwegende dat een spoedige bekendmaking van de gedelegeerde wijzigingsverordening in het Publicatieblad de mogelijkheid zou geven de toepassingsdatum van de twee gedelegeerde verordeningen af te stemmen op de gewijzigde toepassingsdatum van IDD;

C.  overwegende dat dit in overeenstemming is met de besluiten van het Parlement van 25 oktober 2017(2) om geen bezwaar te maken tegen de twee gedelegeerde verordeningen, waarin de Commissie wordt verzocht om na te gaan of de toepassingsdatum van IDD kan worden uitgesteld tot 1 oktober 2018;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0404 en P8_TA(2017)0405.

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2018Juridische mededeling