Procedura : 2017/3032(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0069/2018

Teksty złożone :

B8-0069/2018

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0028

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI
PDF 398kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu


w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Komisja Gospodarcza i Monetarna
Poseł odpowiedzialny: Werner Langen

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8-0069/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)08681) („zmieniające rozporządzenie delegowane”),

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 24 stycznia 2018 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń(1), w szczególności jej art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 4 i 5, art. 30 ust. 6 i art. 39 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zmieniające rozporządzenie delegowane powinno być stosowane przed dniem 23 lutego 2018 r., tj. przed datą wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/2358 i rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/2359 („dwóch rozporządzeń delegowanych”), przy czym pełne wykorzystanie trzymiesięcznego okresu kontroli przysługującego Parlamentowi mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której dwa rozporządzenia delegowane weszłyby w życie przed zmienioną datą rozpoczęcia stosowania dyrektywy (UE) 2016/97 („dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”), tj. 1 października 2018 r., zgodnie z propozycją Komisji zawartą we wniosku dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji (COM(2017)0792);

B.  mając na uwadze, że szybka publikacja zmieniającego rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym pozwoliłaby na dostosowanie dat rozpoczęcia stosowania dwóch rozporządzeń delegowanych do zmienionej daty rozpoczęcia stosowania dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń;

C.  mając na uwadze, że jest to zbieżne z decyzjami Parlamentu z dnia 25 października 2017 r.(2) w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec dwóch rozporządzeń delegowanych, w których to decyzjach Parlament zwraca się do Komisji o dokonanie oceny, czy data rozpoczęcia stosowania dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń mogłaby zostać wydłużona do dnia 1 października 2018 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19.

(2)

Teksty przyjęte P8_TA(2017)0404 i P8_TA(2017)0405.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018Informacja prawna