Postup : 2017/3032(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0069/2018

Predkladané texty :

B8-0069/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0028

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE
PDF 334kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku


nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 20. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o ich dátumy začatia uplatňovania  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Výbor pre hospodárske a menové veci
Zodpovedný poslanec: Werner Langen

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 20. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o ich dátumy začatia uplatňovania  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8‑0069/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)08681) (ďalej len „pozmeňujúce delegované nariadenie“),

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 24. januára 2018,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia(1), a najmä na jej článok 25 ods. 2, článok 28 ods. 4, článok 29 ods. 4 a 5, článok 30 ods. 6 a článok 39 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pozmeňujúce delegované nariadenie sa má začať uplatňovať pred 23. februárom 2018, t. j. dátumom nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/2358 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/2359 (ďalej len „dve delegované nariadenia“), a v prípade plného využitia trojmesačného kontrolného obdobia, ktoré má Parlament k dispozícii, by mohli dve delegované nariadenia nadobudnúť účinnosť pred pozmeneným dátumom začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97, t. j. 1. októbrom 2018, ako to navrhuje Komisia vo svojom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (COM(2017) 792);

B.  keďže v prípade rýchleho uverejnenia pozmeňujúceho delegovaného nariadenia v Úradnom vestníku by bolo možné zosúladiť dátumy začatia uplatňovania dvoch delegovaných nariadení s pozmeneným dátumom začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97;

C.  keďže je to v súlade s rozhodnutiami Parlamentu z 25. októbra 2017(2) nevzniesť námietku voči dvom delegovaným nariadeniam, v ktorých Parlament žiada Komisiu, aby posúdila, či by bolo možné dátum začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97 posunúť na 1. októbra 2018;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0404 a P8_TA(2017)0405.

Posledná úprava: 2. februára 2018Právne oznámenie