Διαδικασία : 2017/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0071/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0071/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 474kWORD 49k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (2017/2968(RSP))


Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Μαρία Σπυράκη, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Μαρία Σπυράκη

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (2017/2968(RSP))  
B8‑0071/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να παράσχει μια βάση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των επιλογών μελλοντικής δράσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις ρυθμίσεις θερινής ώρας της ΕΕ βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ, δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, έχουν όμως διαπιστώσει την ύπαρξη αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά από πρωτοβουλίες πολιτών έχουν τονίσει τις ανησυχίες των πολιτών για την αλλαγή της ώρας ανά εξάμηνο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει θέσει το ζήτημα στο παρελθόν, για παράδειγμα με την προφορική ερώτηση O‑000111/2015 προς την Επιτροπή, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διατηρηθεί ένα ενιαίο καθεστώς ως προς το θέμα της ώρας σε επίπεδο ΕΕ·

1.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 31, της 2.2.2001, σ. 21.

(2)

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου