Menetlus : 2017/2968(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0071/2018

Esitatud tekstid :

B8-0071/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 253kWORD 49k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


suveaja korra kohta (2017/2968(RSP))


Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki

Euroopa Parlamendi resolutsioon suveaja korra kohta (2017/2968(RSP))  
B8-0071/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. jaanuari 2001. aasta direktiivi 2000/84/EÜ suveaja korra kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016. aastal sõlmitud institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et vastavalt institutsioonidevahelisele parema õigusloome kokkuleppele peaks olemasolevate õigusaktide hindamine olema võimalike edasiste meetmete mõjuhinnangute aluseks;

B.  arvestades, et arvukates teadusuuringutes, sh Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2017. aasta oktoobri uuringus direktiiviga 2000/84/EÜ kehtestatud suveaja korra kohta ELis, ei ole jõutud lõplike järeldusteni, kuid on leitud negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele;

C.  arvestades, et mitmes kodanikualgatuses on juhitud tähelepanu inimeste murele kaks korda aastas toimuva kellakeeramise pärast;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament on tõstatanud selle küsimuse ka varem, näiteks 25. septembril 2015. aastal komisjonile esitatud suuliselt vastatavas küsimuses O‑000111/2015;

E.  arvestades, et on hädavajalik säilitada ELis ühtne ajarežiim;

1.  kutsub komisjoni üles hindama põhjalikult direktiivi 2000/84/EÜ suveaja korra kohta ja vajaduse korral esitama ettepaneku selle läbivaatamiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

(1)

EÜT L 31, 2.2.2001, lk 21.

(2)

ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2018Õigusalane teave