Postupak : 2017/3020(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0074/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0074/2018

Rasprave :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 263kWORD 50k
31.1.2018
PE614.382v01-00
 
B8-0074/2018

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 13. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodavanja Šri Lanke, Trinidada i Tobaga i Tunisa u tablicu u točki I. Priloga (C(2017)8320 – 2017/3020(DEA))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 13. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodavanja Šri Lanke, Trinidada i Tobaga i Tunisa u tablicu u točki I. Priloga (C(2017)8320 – 2017/3020(DEA))  
B8-0074/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)8320),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) br. 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ(1) (4AMLD), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 64. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/1675 od 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima(2), a posebno njezin Prilog,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2016. o odnosima EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 2017. o Delegiranoj uredbi Komisije od 24. studenoga 2016. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. svibnja 2017. o Delegiranoj uredbi Komisije od 24. ožujka 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu brisanja Gvajane iz tablice u točki I. Priloga te dodavanja Etiopije u tu tablicu(5),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 29. lipnja 2017. koje uključuje njegove smjernice za budućnost pod nazivom „Prema novoj metodologiji EU-a za procjenu visokorizičnih trećih zemalja u okviru Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma”,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da je cilj Delegirane uredbe, njezina priloga i delegiranih uredbi o izmjeni utvrditi visokorizične zemlje sa strateškim nedostacima u pogledu sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma koje predstavljaju opasnost za financijski sustav EU-a i za koje su potrebne poboljšane mjere dubinske analize stranke za obveznike u EU-u, u skladu s četvrtom Direktivom o sprečavanju pranja novca;

B.  budući da je Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima na snazi od 23. rujna 2016.;

C.  budući da će Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 ostati na snazi čak i ako se odbije ova Delegirana uredba o izmjeni;

D.  budući da je Parlament odbio dvije prethodne delegirane uredbe o izmjeni (C(2016)07495 i C(2017)01951) s obrazloženjem da postupak Komisije nije bilo dovoljno neovisan;

E.  budući da Parlament cijeni napore Komisije prema uspostavi nove metodologije koja se ne oslanja isključivo na vanjske izvore informiranja kako bi se utvrdile jurisdikcije sa strateškim nedostacima u pogledu sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma;

F.  budući da Parlament smatra da će prijedlog Komisije prema kojem bi procjena popisa drugog prioriteta trebala biti dovršena do kraja 2025. uzrokovati prekomjerno kašnjenje za njegovu cjelovitu uporabu; budući da Parlament poziva Komisiju da usvoji ambiciozniji vremenski okvir za oba koraka u svojim smjernicama prema novoj metodologiji, uključujući obvezu da će svoj popis drugog prioriteta završiti do kraja 2020. i da će za taj postupak dodijeliti dostatna sredstva; budući da je Parlament zatražio da bude propisno obaviješten o svim fazama tog postupka, uključujući o obvezama koje je preuzela Komisija, te budući da još uvijek čeka na naknadni izvještaj;

G.  budući da Parlament poziva Komisiju da prilikom razvoja nove metodologije uzme u obzir nedavni politički dogovor o izmjeni četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca;

H.  budući da se u nedavnom političkom dogovoru o izmjeni četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca ustraje na tome da Komisija prilikom izrade delegiranih akata iz članka 9. stavka 2. te Direktive u obzir relevantne evaluacije, procjene ili izvješća koje su sastavile međunarodne organizacije i stručnjaci zaduženi za određivanje standarda, nadležni u području sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma;

I.  budući da Komisija u Delegiranoj uredbi o izmjeni namjerava dodati Šri Lanku, Trinidad i Tobago i Tunis na popis visokorizičnih trećih zemalja, te da svoju odluku temelji na javnim izjavama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF), dokumentima FATF-a (Poboljšanje globalne usklađenosti s mjerama sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma: neprekidan proces), izvješćima Skupine FATF-a za preispitivanje međunarodne suradnje i izvješću o uzajamnim evaluacijama koje su proveli FATF i regionalna tijela slična FATF-u u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 4. četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca;

J.  budući da je Komisija posebno uzela u obzir ishod 29. plenarnog sastanka FATF-a gdje su Šri Lanka, Trinidad i Tobago i Tunis utvrđene kao zemlje sa strateškim nedostacima u svojem režimu protiv pranja novca i financiranja terorizma;

K.  budući da je Tunis na plenarnoj sjednici FATF-a u Buenos Airesu izrazio snažnu političku predanost provedbi ministarskog akcijskog plana od 3. studenog 2017. bez daljnjeg odgađanja; budući da su na sastanku u Sankt Peterburgu od 11. siječnja 2018. tuniske vlasti stručnjacima Stručne skupine za financijsko djelovanje predstavile poduzete mjere za provedbu ovog akcijskog plana od posljednje plenarne sjednice stručne skupine Bliskog istoka i sjeverne Afrike za financijsko djelovanje (MENAFATF) u prosincu 2017.;

L.  budući da je stručna skupina Bliskog istoka i sjeverne Afrike za financijsko djelovanje (MENAFATF) 6. prosinca 2017. usvojila ponovnu ocjenu Tunisa koja je mnogo pozitivnija i koju Komisija nije uzela u obzir u svom obrazloženju za dodavanje Tunisa u tablicu Priloga.

M.  budući da je Tunis pokazao veliku predanost i političku volju za provođenjem nužnih reformi koje traži FATF;

N.  budući da Tunis mora jednako tako europskim institucijama pokazati veliku predanost i političku volju da će poduzeti učinkovite mjere za provođenje potrebnih reformi;

O.  budući da se Tunis u zadnjih sedam godina nalazi u fazi demokratske tranzicije, koju je nemoguće usporediti sa sličnim procesima u državama u regiji, te se još uvijek nosi s velikim brojem izazova, što su europske institucije više puta istaknule;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  traži od Komisije da podnese novi delegirani akt koji će uzeti u obzir navedena pitanja;

4.  preporučuje Komisiji da u budućnosti izradi zasebne delegirane akte kojima će svaki puta dodati ili ukloniti po jednu zemlju;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 141, 5.6.2015., str. 73.

(2)

SL L 254, 20.9.2016., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0345.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0008.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0213.

Posljednje ažuriranje: 2. veljače 2018.Pravna napomena