Postup : 2018/2534(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0077/2018

Předložené texty :

B8-0077/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/02/2018 - 5.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0022

NÁVRH ROZHODNUTÍ
PDF 261kWORD 50k
1.2.2018
PE614.385v01-00
 
B8-0077/2017

předložený v souladu s článkem 197 jednacího řádu


o zřízení, působnosti, složení a funkčním období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (2018/2534(RSO))


Konference předsedů

Rozhodnutí Evropského parlamentu o zřízení, působnosti, složení a funkčním období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (2018/2534(RSO))  
B8-0077/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Konference předsedů,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1),

–  s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 546/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin(2),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1056 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu(3) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1313 ze dne 1. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu(4),

–  s ohledem na návrhu prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2324 ze dne 12. prosince 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016(6) a usnesení ze dne 24. října 2017(7) o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 18. února 2016 ve věci 12/2013/MDC o postupech Komise týkajících se povolení a uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin (pesticidů),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(8),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. listopadu 2016 ve věci C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting proti College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  s ohledem na článek 197 svého jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se objevily připomínky k posuzování glyfosátu, zejména k tomu, zda proběhlo nezávislé, objektivní a transparentní posouzení, zda byla správně uplatněna klasifikační kritéria stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006(9) a zda byly náležitě použity příslušné pokyny;

B.  vzhledem k tomu, že se objevily připomínky ke způsobu, jakým Komise uplatnila schvalovací kritéria a zásadu předběžné opatrnosti, jež jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1107/2009, když v roce 2016 schvalovala technické prodloužení platnosti povolení glyfosátu a když přijímala prováděcí nařízení (EU) 2016/1313 a prováděcí nařízení (EU) 2017/2324;

1.  se rozhodl zřídit zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů s těmito přísně vymezenými úkoly:

a) analyzovat a posoudit postup pro povolování pesticidů v EU a použitou metodiku a její vědeckou kvalitu, nezávislost postupu na příslušném odvětví a transparentnost rozhodovacího procesu a jeho výsledků;

b) na základě dostupných fakt analyzovat a posoudit případná selhání ve vědeckém hodnocení schválení nebo obnovení schválení aktivních látek, jako je i glyfosát, příslušnými agenturami EU a rovněž analyzovat a posoudit dodržování platných pravidel, pokynů a kodexů chování Unie agenturami EU;

c) především analyzovat a posoudit, zda Komise jednala v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1107/2009, když rozhodovala o podmínkách pro schvalování glyfosátu a obnovení jeho schválení;

d) analyzovat a posoudit možné střety zájmů na všech úrovních schvalovacího postupu, včetně vnitrostátních orgánů zpravodajského členského státu, který byl pověřen vypracováním zprávy o posouzení v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009;

e) analyzovat a posoudit, zda mají agentury EU odpovědné za hodnocení a klasifikaci aktivních látek odpovídající personální a finanční zdroje k tomu, aby mohly plnit své povinnosti; analyzovat a posoudit, zda mají možnost zadávat nebo provádět nezávislý výzkum a testování a jak je takový výzkum a testování financován;

f) předkládat v souvislosti s postupem Unie pro povolování pesticidů veškerá doporučení, která bude pokládat za nezbytná pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a ochrany životního prostředí; vykonávat za tímto účelem návštěvy a pořádat slyšení v orgánech, institucích a příslušných agenturách EU, v mezinárodních a vnitrostátních institucích, nevládních organizacích a soukromých subjektech;

2.  zdůrazňuje, že všechna doporučení zvláštního výboru se předkládají příslušným stálým výborům Parlamentu, které na ně v případě potřeby reagují;

3.  rozhodl, že pravomoci a zdroje stálých výborů Parlamentu odpovědných za přijímání, sledování a uplatňování právních předpisů Unie týkajících se oblasti působnosti zvláštního výboru zůstávají beze změny;

4.  rozhodl, že kdykoliv bude práce zvláštního výboru zahrnovat posuzování skutečností důvěrného charakteru, výpovědí obsahujících osobní údaje nebo výměnu názorů či slyšení s orgány a subjekty týkající se důvěrných informací, včetně vědeckých studií nebo jejich částí, na něž se vztahuje status důvěrnosti ve smyslu článku 63 nařízení (ES) 1107/2009, budou jednání neveřejná; dále rozhodl, že svědkové a odborníci mají právo učinit své prohlášení nebo výpověď na neveřejném jednání;

5.  rozhodl, že seznam osob pozvaných na veřejná jednání, seznam osob, které se jednání účastní, a zápisy z takových jednání se zveřejňují;

6.  rozhodl, že důvěrné dokumenty, které zvláštní výbor obdrží, se posuzují v souladu s postupem uvedeným v článku 210a jednacího řádu Parlamentu; dále rozhodl, že takové informace budou použity výlučně k vypracování závěrečné zprávy zvláštního výboru;

7.  rozhodl, že v souladu s čl. 199 odst. 1 jednacího řádu má zvláštní výbor 30 členů;

8.  rozhodl, že délka funkčního období zvláštního výboru bude devět měsíců, pokud Parlament po uplynutí tohoto období jeho funkční období neprodlouží, a že jeho funkční období začíná dnem jeho ustavující schůze; rozhodl, že zvláštní výbor předloží Parlamentu závěrečnou zprávu, v níž budou uvedena věcná zjištění a doporučení ohledně potřebných opatření a iniciativ.

 

(1)

Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 155, 11.6.2011, s. 127.

(3)

Úř. věst. L 173, 30.6.2016, s. 52.

(4)

Úř. věst. L 208, 2.8.2016, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 10.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0119.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0395.

(8)

Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(9)

Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

Poslední aktualizace: 2. února 2018Právní upozornění