Menettely : 2018/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0079/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0079/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0131

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 272kWORD 50k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 6. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Turkin armeija on käynnistänyt hyökkäyksen Pohjois-Syyriassa Afrinin kaupungin alueella paikallisia puolisotilaallisia kurdijoukkoja ja Kurdikansan suojeluyksiköiden (YPG) jäseniä vastaan; ottaa huomioon, että tämä hyökkäys uhkaa alueen vakautta ja saattaa YK:n mukaan johtaa uuteen valtavaan pakolaiskriisiin, joka voisi vaikuttaa myös Eurooppaan; ottaa huomioon, että raporttien mukaan 5 000 ihmistä on jo joutunut siirtymään kotiseudultaan Afrinin kaupungissa ja he ovat täysin Turkin armeijan armoilla; toteaa kansainvälisen yhteisön ilmaisseen syvän huolensa tästä sotilasoperaatiosta;

B.  ottaa huomioon, että Turkin hallitus käyttää kansainvälisiä pidätysmääräyksiä jäljittääkseen Erdoğanin hallituksen vastustajia ja että tällaiset painostuskäytännöt vaikuttavat yhä enemmän Euroopan maihin ja niiden kansalaisiin;

C.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on tosiasiallisesti lopetettu poikkeustilan julistamisen jälkeen, joten ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen takeiden tarjoaminen ja sekä turkkilaisten että ulkomaalaisten perusoikeuksien turvaaminen on keskeytynyt; ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen jälkeen on pidätetty ja vangittu joukoittain asianajajia, toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja ‑järjestön mukaan yli sata toimittajaa on tällä hetkellä vangittuna; ottaa huomioon, että yli sadan alueen ja kymmenen alueellisen keskuksen vaaleilla valittuja johtajia ja virkamiehiä on sanottu irti ja heidät on korvattu sisäministeriön nimittämillä henkilöillä; ottaa huomioon, että poliittiseen oppositioon kuuluvia, etenkin Kansojen demokraattisen puolueen (HDP) jäseniä, vainotaan ja vangitaan;

D.  ottaa huomioon, että Turkin kristitty vähemmistö kohtaa hallituksen ja sen virkamiesten harjoittaman sorron lisäksi vainoa; ottaa huomioon, että kristittyjen kulttuuriperintöä on joko vahingoitettu vakavasti tai tuhottu; ottaa huomioon, että presidentti Erdoğanin ja hänen Oikeus ja kehitys -puolueensa (AKP) valtaannousun jälkeen Turkissa on ilmennyt hälyttävää islamistista radikalisoitumista; ottaa huomioon, että AKP kannattaa islamilaisen Muslimiveljeskunnan ajatuksia ja etuja;

E.  ottaa huomioon, että Turkin hallitus ei vieläkään tunnusta Kyproksen tasavallan itsenäisyyttä ja että Kyproksen pohjoisosa on ollut vuodesta 1974 lähtien Turkin miehittämä, mitä kansainvälinen yhteisö ei tunnusta; ottaa huomioon, että kristittyjen kulttuuriperintöä Kyproksen pohjoisosassa on tuhottu tai vahingoitettu vakavasti;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on jäädyttänyt liittymisneuvottelut Turkin kanssa; ottaa huomioon, että Turkin perustuslain uudistus hyväksyttiin, mikä on selvä takaisku maan demokratiakehitykselle; toteaa, että EU kehittää Turkin kanssa tulliliittoa ja pyrkii uusiin neuvotteluihin;

1.  kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan viipymättä ja lopullisesti neuvottelut Turkin liittymisestä Euroopan unioniin; kehottaa keskeyttämään lopullisesti Turkin liittymistä valmistelevan rahoituksen sekä lopettamaan EU:n ja Turkin väliset neuvottelut tulliliitosta;

2.  vaatii Turkin armeijan joukkojen välitöntä vetäytymistä Syyrian alueelta ja välitöntä tulitaukoa; korostaa, että on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin uuden humanitaarisen kriisin välttämiseksi; tuomitsee ankarasti Turkin asevoimien sotilaallisten toimien jatkamisen Syyriassa; on huolissaan alueen humanitaarisesta tilanteesta; pelkää, että Turkin armeijan hyökkäys saattaa johtaa uuteen pakolaiskriisiin alueella, sillä 5 000 ihmistä on jo siirtynyt kotiseudultaan alueella, ja pelkää, että tämä saattaa vaikuttaa myös Eurooppaan ja EU:hun; muistuttaa Turkin hallitusta siitä, että paikalliset kurdien puolisotilaalliset joukot ovat tärkeä liittolainen Da'eshia ja muita islamilaisia terroristijärjestöjä vastaan;

3.  palauttaa mieliin, että AKP:n noustua valtaan Turkissa on esiintynyt vakavaa islamilaista radikalisoitumista paitsi teoriassa myös käytännössä;

4.  muistuttaa, että kristittyjen yhteisön olemassaolo Turkissa on vakavasti uhattuna Turkin hallituksen ja sen virkamiesten harjoittaman jatkuvan sorron ja vainon vuoksi; tuomitsee kaiken kristittyihin Turkissa kohdistuvan vainon, sorron ja provosoinnin; tuomitsee myös kristittyjen kulttuuriperinnön tuhoamisen ja vahingoittamisen; on huolestunut siitä, että kristittyjen kulttuuriesineitä myydään pimeillä markkinoilla; muistuttaa, että tämä toimintatapa on yleinen myös Turkin miehittämällä alueella Kyproksella ja se on lähes johtanut kristittyjen kulttuuriperinnön häviämiseen kyseisellä alueella;

5.  korostaa, että poikkeustilan julistaminen on tosiasiassa keskeyttänyt oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen Turkissa ja että sen seurauksena tuhansia toimittajia, asianajajia ja oppositiopoliitikkoja on vangittu tai pidätetty mielivaltaisesti; tuomitsee virkamiesten ja poliisien joukkoirtisanomiset, tiedotusvälineiden laajamittaisen lopettamisen, toimittajien, tutkijoiden, tuomareiden, ihmisoikeuksien puolustajien, vaaleilla valittujen ja muiden virkailijoiden, turvallisuusjoukkojen jäsenten ja tavallisten kansalaisten pidätykset ja heidän omaisuutensa, varojensa ja passiensa takavarikoinnin, monien koulujen ja yliopistojen sulkemisen sekä tuhansille Turkin kansalaisille määrätyt matkustuskiellot poikkeustilalakien nojalla ilman yksilöllisiä päätöksiä ja ilman mahdollisuutta oikea-aikaisiin oikeussuojakeinoihin; kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan toimittajien, aktivistien ja poliittisen opposition vainoamisen ja vapauttamaan kaikki ilman oikeudenmukaista ja rehellistä oikeudenkäyntiä vangitut; muistuttaa, että heinäkuusta 2016 lähtien on pidätetty yli 55 000 ihmistä;

6.  tähdentää, että Turkkiin kohdistuu todellinen terrorismin uhka; kehottaa lopettamaan kaiken terrorismin torjuntaa koskevan yhteistyön Turkin hallituksen kanssa, kunnes maan terrorismin vastaista lainsäädäntöä on muutettu vastaavasti ja sitä ei enää käytetä demokraattista poliittista, sananvapautta ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan;

7.  palauttaa mieliin, että sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden loukkaaminen ei ole Turkissa ainoa rakenteellinen ongelma vaan sellaisia ovat myös muun muassa uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen kohtelu, kieltäytyminen tunnustamasta Kyproksen tasavaltaa ja monitulkintainen suhtautuminen Syyrian ja Irakin terroristiryhmiin;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus