Procedura : 2018/2527(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0079/2018

Teksty złożone :

B8-0079/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0131

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 333kWORD 51k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że armia turecka rozpoczęła ofensywę w północnej Syrii w okolicach miasta Afrin przeciwko lokalnej milicji kurdyjskiej i członkom kurdyjskich Powszechnych Jednostek Ochrony (YPG); mając na uwadze, że ofensywa ta grozi destabilizacją regionu, a według ONZ może doprowadzić do nowego, ogromnego kryzysu uchodźczego, który mógłby również dotknąć Europę; mając na uwadze, że według doniesień w mieście Afrin przesiedlono już 5 000 osób, które są całkowicie zdane na łaskę wojska tureckiego; mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa wyraziła głębokie zaniepokojenie tą operacją wojskową;

B.  mając na uwadze, że rząd turecki wykorzystuje międzynarodowe nakazy aresztowania, aby wytropić przeciwników reżimu Erdoğana, a te represyjne praktyki coraz częściej dotykają państw europejskich i ich obywateli;

C.  mając na uwadze, że wraz z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zawieszono de facto rządy prawa, a tym samym wstrzymano gwarancje wynikające z Powszechnej deklaracji praw człowieka i upowszechniono brak gwarancji dla praw podstawowych, zarówno Turków, jak i cudzoziemców; mając na uwadze, że od próby zamachu stanu w dniu 15 lipca 2016 r. doszło do całej serii zatrzymań i aresztowań prawników, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że według Reporterów bez Granic ponad 100 dziennikarzy przebywa obecnie w więzieniu; mając na uwadze, że w ponad 100 dystryktach i 10 stolicach prowincji odwołano demokratycznie wybranych burmistrzów i urzędników, zastępując ich osobami wyznaczonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; mając na uwadze, że przedstawiciele opozycji politycznej, zwłaszcza członkowie Ludowej Partii Demokratycznej (HDP), są prześladowani i wtrącani do więzień;

D.  mając na uwadze, że mniejszość chrześcijańska w Turcji nie tylko jest obiektem represji ze strony rządu i jego urzędników, lecz również obiektem prześladowań; mając na uwadze, że chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe uległo poważnym szkodom lub zniszczeniu; mając na uwadze, że od czasu przejęcia władzy przez prezydenta Erdoğana i jego Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Turcji doszło do niepokojącej radykalizacji islamu; mając na uwadze, że AKP podziela poglądy Stowarzyszenia Braci Muzułmanów i popiera jego interesy;

E.  mając na uwadze, że rząd turecki w dalszym ciągu nie uznaje suwerenności Republiki Cypryjskiej, której północna część znajduje się pod okupacją turecką od 1974 r. i nie jest uznawana przez społeczność międzynarodową; mając na uwadze, że chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe w północnej części Cypru doznało szkód wskutek aktów wandalizmu i uległo poważnym zniszczeniom;

F.  mając na uwadze, że Unia Europejska zamroziła negocjacje akcesyjne z Turcją; mając na uwadze, że reforma konstytucyjna w Turcji została przyjęta, co stanowi wyraźny krok wstecz w demokratycznym rozwoju tego kraju; mając na uwadze, że UE pracuje nad stworzeniem unii celnej z Turcją i dąży do przeprowadzenia nowych rozmów;

1.  wzywa państwa członkowskie do niezwłocznego i ostatecznego zaprzestania negocjacji w sprawie przystąpienia Turcji do UE; domaga się ostatecznego zawieszenia funduszy przedakcesyjnych dla Turcji oraz zaprzestania negocjacji w sprawie unii celnej między UE i Turcją;

2.  domaga się natychmiastowego wycofania tureckich sił zbrojnych z terytorium Syrii i natychmiastowego zawieszenia broni; podkreśla, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby uniknąć nowego kryzysu humanitarnego; zdecydowanie potępia wszelkie dalsze działania wojsk tureckich w Syrii; jest zaniepokojony sytuacją humanitarną w tym regionie; obawia się, że ofensywa armii tureckiej może doprowadzić do nowego kryzysu uchodźczego na tym obszarze, ponieważ w regionie przesiedlono już 5 000 osób, oraz że może to również mieć negatywne skutki dla Europy i Unii Europejskiej; przypomina rządowi tureckiemu, że lokalna milicja kurdyjska jest ważnym sojusznikiem w walce z Państwem Islamskim i innymi islamskimi organizacjami terrorystycznymi;

3.  przypomina, że od czasu dojścia AKP do władzy Turcja zmaga się z poważną radykalizacją islamu, nie tylko w teorii, ale także w praktyce;

4.  przypomina, że istnienie mniejszości chrześcijańskiej w Turcji jest poważnie zagrożone ze względu na ciągłe represje i prześladowania ze strony rządu Turcji i jego urzędników; potępia wszelkie prześladowania, represje i prowokacje wobec chrześcijan w Turcji; potępia również dewastację i niszczenie chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego; jest zaniepokojony faktem, że dobra kultury chrześcijańskiej są sprzedawane na czarnym rynku; przypomina, że praktyka ta jest również powszechna w okupowanej przez Turcję części Cypru i że doprowadziła ona do niemal całkowitego zaniku chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego w tym regionie;

5.  podkreśla, że wraz z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zawieszono de facto rządy prawa w Turcji, wskutek czego uwięziono lub dokonano arbitralnych zatrzymań tysięcy dziennikarzy, prawników i polityków opozycji; potępia grupowe zwolnienia urzędników i funkcjonariuszy policji, masową likwidację mediów, aresztowania dziennikarzy, pracowników akademickich, sędziów, obrońców praw człowieka, wybieranych i niewybieranych urzędników, członków służb bezpieczeństwa i zwykłych obywateli, a także konfiskatę ich majątku, aktywów i paszportów, zamknięcie wielu szkół i uniwersytetów, jak również zakaz podróżowania nałożony na tysiące obywateli tureckich na podstawie nadzwyczajnych dekretów z mocą ustawy bez indywidualnej decyzji i bez możliwości kontroli sądowej w rozsądnym terminie; wzywa rząd turecki do zaprzestania prześladowania dziennikarzy, aktywistów i opozycji politycznej oraz do uwolnienia wszystkich tych, których aresztowano bez uczciwego i sprawiedliwego procesu; przypomina, że od lipca 2016 r. aresztowano ponad 55 000 osób;

6.  podkreśla, że Turcja stoi w obliczu realnego zagrożenia terroryzmem; apeluje o wstrzymanie wszelkiej współpracy z rządem Turcji w sprawie zwalczania terroryzmu do momentu, kiedy tureckie przepisy antyterrorystyczne zostaną odpowiednio zmienione i nie będą wykorzystywane przeciwko demokratycznej opozycji politycznej, wolności słowa czy też mniejszościom religijnym;

7.  przypomina, że problemem strukturalnym w Turcji jest nie tylko naruszanie wolności słowa i wolności mediów, lecz także na przykład traktowanie mniejszościowych grup wyznaniowych i innych mniejszości, odmowa uznania Republiki Cypryjskiej oraz dwuznaczny stosunek do grup terrorystycznych działających w Syrii i Iraku;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Turcji.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności