Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0082/2018

Indgivne tekster :

B8-0082/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0040

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 268kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.391v01-00
 
B8-0082/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet  (2018/2527(RSP))


Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet  (2018/2527(RSP))  
B8‑0082/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig sin beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(1), sin beslutning af 24. november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet(2) og sin beslutning af 6. juli 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet(3),

–  der henviser til Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet,

–  der henviser til de to følgende redegørelser fra EU-delegationen i Ankara: redegørelse af 14. september 2017 om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet og redegørelse af 13. november 2017 om situationen for menneskeretsforkæmpere i Tyrkiet;

–  der henviser til den erklæring, der blev fremsat efter den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 25. juli 2017;

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, som Tyrkiet har undertegnet som deltagerstat,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at Tyrkiet er en vigtig partner for EU; der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder princippet om magtdeling, demokrati, ytrings- og mediefrihed, foreningsfrihed, religionsfrihed og mindretals rettigheder, er af central betydning i folkeretten og i national ret;

B.  der henviser til, at Tyrkiet den 18. januar 2018 forlængede undtagelsestilstanden for sjette gang siden det fejlslagne kupforsøg i 2016; der henviser til, at retsstatsprincippet i Tyrkiet i forbindelse med undtagelsestilstanden har været under konstant pres, hvilket har manifesteret sig ved chikane fra retsvæsenets side, vilkårlige tilbageholdelser, rejseforbud og mange andre restriktioner, som retter sig mod enhver, der er mistænkt for at tilhøre Gülen-bevægelsen samt civilsamfundsaktører, herunder journalister, advokater, akademikere, forfattere og ngo'er, selv om der mangler beviser for kriminel adfærd eller tvingende grunde til at fængsle folk; der henviser til, at offentlige embedsmænd fortsat bliver afskediget eller suspenderet pr. dekret uden en retfærdig procedure, og at over 110 000 personer er blevet afskediget siden juli 2016; der henviser til, at over 500 advokater er blevet fængslet og afventer at blive stillet for retten, og at over 1 000 er blevet strafforfulgt;

C.  der henviser til, at undertrykkelsen også retter sig mod det prokurdiske oppositionsparti HDP, hvis formænd Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ samt andre parlamentsmedlemmer er blevet arresteret og har siddet varetægtsfængslet siden november 2016, mens 148 parlamentsmedlemmer fra HDP og andre oppositionspartier tidligere i 2016 blev frataget deres parlamentariske immunitet; der henviser til, at Leyla Zana, som modtog Europa-Parlamentets Sakharov-pris i 2005, den 11. januar 2018 blev frataget sin status som parlamentsmedlem på et tvivlsomt grundlag; der henviser til, at regeringen har overtaget kontrollen med 89 kommuner i det sydøstlige Tyrkiet, hvor HDP's søsterparti i regionen, det demokratiske regionsparti DBP, havde vundet magten, og at dette partis demokratisk valgte borgmestre er blevet suspenderet med den begrundelse, at de er mistænkt for terrorforbrydelser, således at mindst 70 personer sidder fængslet og venter på at blive stillet for retten, hvilket er en krænkelse af retten til politisk foreningsfrihed og deltagelse samt ytringsfriheden;

D.  der henviser til, at indskrænkninger i ytringsfriheden og intimidering af journalister og medieforetagender inden for og uden for Tyrkiet i form af arrestationer, afhøringer, strafferetlig forfølgning, censur og afskedigelser finder sted i tiltagende grad; der henviser til, at over 150 journalister tilsyneladende er blevet fængslet; der henviser til, at også udenlandske journalister er blevet tilbageholdt, bl.a. Deniz Yücel, en tysk-tyrkisk journalist, der blev fængslet på grund af anklager om spionage i februar 2017 og stadig sidder fængslet; der henviser til, at der blev påbegyndt adskillige politisk motiverede straffesager mod journalister i 2017, selv om der ikke foreligger troværdige beviser, som kan underbygge anklagerne mod dem;

E.  der henviser til, at menneskeretsforkæmpere også blev gjort til skydeskive i 2017; der henviser til, at Taner Kiliç, formanden for den tyrkiske afdeling af Amnesty International, i juni 2017 blev tilbageholdt på grund af anklager om forbindelser til Gülen-bevægelsen; der henviser til, at en domstol i Istanbul den 31. januar 2018 traf afgørelse om, at Taner Kiliç skulle løslades mod kaution, men at han fortsat er tilbageholdt, eftersom anklagemyndigheden ankede rettens afgørelse; der henviser til, at ti andre menneskeretsforkæmpere, heriblandt en tysk og en svensk statsborger, blev tilbageholdt på et møde i Istanbul i juli 2017 og anklaget for at støtte unavngivne terrororganisationer, og at de blev løsladt mod kaution den 25. oktober 2017; der henviser til, at Osman Kavala, som er forretningsmand og en velkendt skikkelse i civilsamfundet, i november 2017 blev fængslet uden klare anklager;

F.  der henviser til, at over 300 mennesker, heriblandt journalister, som på de sociale medier havde kritiseret den tyrkiske regerings militære intervention Operation Olive Branch i den nordvestlige syriske enklave Afrin, i januar 2018 blev tilbageholdt på grundlag af anklager om at tilskynde til had, fornærme statslige embedsmænd, støtte terrorisme og true statens enhed;

G.  der henviser til, at selv om den tyrkiske forfatning garanterer trosfrihed samt retten til fri religionsudøvelse og privat udbredelse af religiøse ideer og forbyder forskelsbehandling af religiøse grunde, bliver religiøse mindretal stadig udsat for hadforbrydelser og verbale og fysiske angreb, stigmatisering og socialt pres i skolen, forskelsbehandling på grund af markeringen af religiøst tilhørsforhold på identitetskort og problemer med hensyn til at få adgang til lovligt at etablere et sted til gudsdyrkelse; der henviser til, at civilsamfundet har rapporteret om forfølgelse og undertrykkelse af kristne i hidtil uset omfang, efter at yderligtgående islamistiske ekstremister er flygtet fra Syrien og Irak til Tyrkiet, hvilket har resulteret i en voldsom stigning i voldelige og aggressive overgreb mod kristne; der henviser til, at Andrew Brunson, der har arbejdet som kristen præst i Tyrkiet i de sidste 23 år, blev tilbageholdt i oktober 2016 og med urette er blevet anklaget for at være medlem af en væbnet terrororganisation, uden at der foreligger beviser herfor, og at han stadig sidder fængslet;

H.  der henviser til, at der foreligger rapporter om stadig flere tilfælde af tortur og mishandling i politiets varetægt i 2017, navnlig over for personer, der er tilbageholdt i henhold til antiterrorlovgivningen;

I.  der henviser til, at Tyrkiet fortsat er værtsland for det største antal flygtninge i verden; der henviser til, at børnearbejde fortsat er et udbredt fænomen, og at mange mindreårige flygtninge og asylansøgere ikke går i skole; der henviser til, at næsten en halv million syriske flygtningebørn ifølge de seneste rapporter går i skole, men at mindst 380 000 stadig ikke har en skoleplads;

1.  er dybt foruroliget over, at der er blevet iværksat uforholdsmæssigt vidtgående foranstaltninger som led i undtagelsestilstanden, som blev indført efter det fejlslagne kupforsøg og fortsat opretholdes, og at der bl.a. er sket et enormt antal arrestationer, afskedigelser, konfiskationer af ejendom og et intensiveret angreb på mediefriheden, herunder uforholdsmæssige forbud mod mediesites og sociale medier;

2.  erindrer om, at retsstatsprincippet, ytringsfriheden, forsamlings- og foreningsfriheden og diversificerede og uafhængige medier er af afgørende betydning i et demokratisk samfund, og at stærke og uafhængige ngo'er er centrale elementer i ethvert demokratisk system; understreger, at Tyrkiet skal stræbe efter de højest mulige demokratiske standarder og praksisser i overensstemmelse med de menneskeretlige forpligtelser, der påhviler Tyrkiet ifølge de internationale menneskerettighedskonventioner, som den tyrkiske stat er part i;

3.  fordømmer på det skarpeste de arrestationer, der uberettiget har fundet sted blandt EU-borgere, journalister, akademikere og menneskeretsforkæmpere i Tyrkiet, og kræver omgående løsladelse af Deniz Yücel, Taner Kiliç, Osman Kavala og alle andre under henvisning til princippet om uskyldsformodningen samt anvendelse af varetægtsfængsling på linje med den europæiske menneskerettighedskonvention; opfordrer den tyrkiske regering til at tilbagekalde sin nedlukning af medieforetagender og sikre, at pressen og andre medier og alle enkeltpersoner har mulighed for at kommentere offentlige spørgsmål og informere den offentlige opinion uden censur eller begrænsninger;

4.  fordømmer den fortsatte tilbageholdelse af HDP-formændene Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ og andre parlamentsmedlemmer fra oppositionen og af de kurdiske borgmestre og kræver, at de omgående løslades, inden de stilles for retten; tager afstand fra den nylige beslutning om at fratage Leyla Zana hendes status som parlamentsmedlem samt tilsvarende beslutninger, der er truffet over for fem andre HDP-parlamentsmedlemmer; stiller sig atter solidarisk med lovlige valgte parlamentarikere, som udsættes for tilbageholdelse og intimidering;

5.  er dybt foruroliget over, at der i Tyrkiet er foretaget arrestationer af personer, som har kritiseret den problematiske militære intervention Operation Olive Branch i Afrin; påpeger, at Tyrkiet ved at lukke munden på de personer, der har kritiseret den militære intervention, krænker sin egen lovgivning og sine forpligtelser i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning;

6.  opfordrer den tyrkiske regering til at respektere og implementere Tyrkiets omfattende lovgivning om beskyttelse af religionsfrihed og til fuldt ud at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme og Venedigkommissionens henstillinger om religions- og trosfrihed, at fremme tilbagelevering af beslaglagte ejendomme tilhørende kirken og at sikre overholdelse af en retfærdig procedure i alle sager vedrørende retten til religions- eller trosfrihed; kræver, at regeringen indleder en dialog med de religiøse mindretal for at udrydde fordomme og løse problemer i overensstemmelse med sine folkeretlige forpligtelser; opfordrer indtrængende regeringen til at løslade pastor Andrew Brunson og give ham lov til at vende hjem; opfordrer de tyrkiske myndigheder til seriøst at bekæmpe alle former for antisemitisme i samfundet;

7.  er opskræmt over de rapporterede tilfælde af tortur og mishandling af fanger og opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at leve op til deres forpligtelser i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis;

8.  tilskynder den tyrkiske regering til at give arbejdstilladelser og adgang til sundhedsydelser til alle syriske flygtninge samt at give syriske børn adgang til uddannelse;

9.  opfordrer EU-delegationen i Ankara til at gå i spidsen sammen med medlemsstaternes ambassader for at koordinere støtten og, om nødvendigt, den offentlige opbakning til menneskeretsforkæmpere, navnlig ved at overvåge og observere straffesager og anmode om tilladelse til fængselsbesøg;

10.  opfordrer Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og den særlige udsending for fremme af religions- og trosfrihed uden for EU til systematisk at rejse spørgsmålet om kristne og andre religiøse mindretal som en integrerende del af deres dialog med Tyrkiet; tilskynder EU-delegationen i Ankara til systematisk at implementere EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed ved at støtte lokale kirker og civilsamfundet, ved at fremsætte offentlige udtalelser og ved at besøge fængslede medlemmer af religiøse mindretal;

11.  understreger, at støtte til menneskeretsforkæmpere og repræsentanter for civilsamfundet i Tyrkiet er af afgørende betydning for landets fremtid; gentager sin opfordring til Kommissionen om at vurdere de konkrete muligheder for at øge støtten til det tyrkiske civilsamfund;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaterne og Republikken Tyrkiets regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0450.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0306.

Seneste opdatering: 7. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik