Διαδικασία : 2018/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0085/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0085/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0042

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 487kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.394v01-00
 
B8-0085/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))


Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Νικόλαος Χουντής, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0085/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 194 (ΙΙΙ), 72/80, 72/81 και 72/82 και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), και 1860 (2009),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την 4η Σύμβαση της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και την προώθηση και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας ή της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1949 αφού εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948 που ακολούθησε τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και, για 70 περίπου έτη, αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας για πάνω από πέντε εκατομμύρια καταγεγραμμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τον Λίβανο, την Ιορδανία και τη Συρία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως ότου διευθετηθεί με δίκαιο τρόπο το ζήτημα των Παλαιστίνιων προσφύγων, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξακολουθεί στα ψηφίσματά της να τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο της UNRWA, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η UNRWA επί περισσότερα από 65 χρόνια με την παροχή ζωτικών υπηρεσιών σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επανέλαβε επίσης την αναγνώρισή της για το έργο της UNRWA, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη λειτουργία της UNRWA και των υπηρεσιών της για την ευημερία, την προστασία και την ανθρώπινη ανάπτυξη των Παλαιστινίων προσφύγων, αλλά και για τη σταθερότητα της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο της UNRWA, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει ανανεώσει την εντολή της UNRWA πολλές φορές — πιο πρόσφατα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 με ψηφοφορία 167 κρατών μελών του ΟΗΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA χρηματοδοτείται κυρίως από εθελοντικές συνεισφορές κρατών μελών του ΟΗΕ και έχει την εντολή να παρέχει εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, υπηρεσίες αρωγής και κοινωνικές υπηρεσίες, υποδομές και βελτιώσεις καταυλισμών, προστασία, μικροχρηματοδότηση και ανθρωπιστική βοήθεια σε 5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που ζουν στην Ιορδανία, στον Λίβανο, στη Συρία, στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και στη Λωρίδα της Γάζας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε, στις 16 Ιανουαρίου 2018, ότι παρακράτησε 65 εκατ. δολάρια ΗΠΑ από ένα πακέτο βοήθειας ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που προοριζόταν για την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA εισέπραξε 365 εκατ. δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το οικονομικό έτος 2017 το οποίο έληξε τον Δεκέμβριο του 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η UNRWA υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο τον Δεκέμβριο του 2017 στην οποία δηλωνόταν η δέσμευση των ΗΠΑ να προσφέρουν επαρκή, προβλέψιμη και ευέλικτη χρηματοδότηση στην UNRWA·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των ΗΠΑ για μείωση της βοήθειας προς την UNRWA θα προκαλέσει χειρότερα δεινά στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της εξαρτώνται από τη στήριξη της UNRWA και άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA, η οποία έχει σε λειτουργία 700 σχολεία και 137 κλινικές και παρέχει έκτακτη επισιτιστική και χρηματική βοήθεια σε 1,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που ζουν σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας στον Λίβανο, στην Ιορδανία, στη Συρία, και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Γάζας, έχει απευθύνει διεθνή έκκληση για κεφάλαια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA έχει λάβει άνευ προηγουμένου ριζικά εσωτερικά μέτρα για τη μείωση του κόστους των δομών της και για την αισθητή αυστηροποίηση των ελέγχων στις δαπάνες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών της και διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και το εύρος των βασικών υπηρεσιών της μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν συγχαρεί την UNRWA για τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε μέχρι στιγμής·

1.  εκφράζει αναγνώριση για το εξαιρετικό και πολύτιμο έργο που επιτελεί η UNRWA από το 1950 βοηθώντας Παλαιστίνιους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη·

2.  καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να μειώσει τη βοήθεια προς την UNRWA, δεδομένου ότι η περικοπή της προβλεπόμενης χρηματοδότησης κατά περισσότερο από το ήμισυ θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες· παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σεβαστεί τη συμφωνία πλαίσιο με την UNRWA, καθώς και τις αρχές της χρηστής ανθρωπιστικής χορηγίας·

3.  επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τα εκατομμύρια των Παλαιστινίων προσφύγων και υπενθυμίζει την ευθύνη που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα για να τους βοηθά έως ότου βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση·

4.  υπογραμμίζει ότι η απόφαση των ΗΠΑ θα έχει καταστροφικές συνέπειες για ευάλωτους Παλαιστίνιους πρόσφυγες σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και 525 000 παιδιά πρόσφυγες στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο, την Ιορδανία και τη Συρία που εξαρτώνται από την Υπηρεσία για την εκπαίδευσή τους, ενώ θα έχει επιπτώσεις στην πρόσβαση σε επείγουσα επισιτιστική και χρηματική βοήθεια για 1,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που ζουν σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν στη Γάζα και τη Συρία, και όσον αφορά την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της προγεννητικής φροντίδας, για 3 εκατομμύρια πρόσφυγες·

5.  υπενθυμίζει ότι κεφάλαια που έχουν προβλεφθεί για ανθρωπιστική βοήθεια και αρωγή σε πρόσφυγες και δοκιμαζόμενους πληθυσμούς δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό όπλο σε διεθνείς διαπραγματεύσεις·

6.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κινητοποιήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό προγραμμάτων της UNRWA το 2018, προκειμένου να στηριχτεί η Υπηρεσία στην αντιμετώπιση των άμεσων βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της, έτσι ώστε να διατηρήσει τη συνέχεια των υπηρεσιών της, μεταξύ άλλων, εν ανάγκη, μέσω των αποθεματικών έκτακτης βοήθειας· καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξευρεθούν συλλογικές λύσεις στην οικονομική κατάσταση της UNRWA·

7.  τονίζει ότι η UNRWA αποτελεί σημαντικό παράγοντα σταθερότητας και ότι θα ήταν αντίθετο με τις καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου αν διαλυόταν σταδιακά η μία υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε από τη διεθνή κοινότητα να προστατεύονται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων προσφύγων και να τους παρέχονται ζωτικές υπηρεσίες·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου