Menetlus : 2018/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0085/2018

Esitatud tekstid :

B8-0085/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0042

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 262kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.394v01-00
 
B8-0085/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP))


Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Kateřina Konečná, fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP))  
B8‑0085/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone 194 (III), 72/80, 72/81 ja 72/82 ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) ja 1860 (2009),

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse neljandat Genfi konventsiooni,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse kohta, inimõiguste kaitsjate kohta, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise kohta ning usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitsmise kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee asutas ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni (UNRWA) 1949. aastal pärast seda, kui Iisraeli riigi loomisele järgnenud 1948. aasta sõja vältel saadeti sajad tuhanded palestiinlased kodudest välja, ning peaaegu 70 aasta jooksul on see olnud päästeliin üle viie miljoni registreeritud Palestiina pagulase jaoks okupeeritud Palestiina aladel, Liibanonis, Jordaanias ja Süürias;

B.  arvestades, et kuna Palestiina pagulaste küsimusele ei ole õiglast lahendust leitud, on ÜRO Peaassamblee oma resolutsioonides jätkuvalt rõhutanud, et organisatsioon peab oma tööd jätkama, ning rõhutanud olulist rolli, mida UNRWA on üle kuuekümne viie aasta jooksul mänginud Palestiina pagulastele elutähtsate teenuste osutamisel; arvestades, et ÜRO Peaassamblee on kinnitanud ka oma tunnustust UNRWA tööle, rõhutades, et Palestiina pagulaste heaolu, kaitse ja inimarengu ning piirkonna stabiilsuse jaoks on oluline organisatsiooni takistamatu tegevus ja teenuste osutamine; arvestades, et kinnitades vajadust UNRWA töö jätkumise järele, on ÜRO Peaassamblee UNRWA mandaati mitmel korral uuendanud – viimati kuni 30. juunini 2020, seda 167 ÜRO liikmesriigi häälega;

C.  arvestades, et UNRWAd rahastatakse peamiselt ÜRO liikmesriikide vabatahtlikest sissemaksetest ning teda on volitatud pakkuma haridust, tervishoidu, hädaabi- ja sotsiaalteenuseid, laagrite taristut ja parandamist, kaitset, mikrorahastamist ja humanitaarabi umbes 5 miljonile Jordaanias, Liibanonis, Süürias, Jordani Läänekaldal, sh Ida-Jeruusalemmas, ja Gaza sektoris elavale Palestiina pagulasele;

D.  arvestades, et 16. jaanuaril 2018 teatas Ameerika Ühendriikide välisministeerium, et ta peab kinni 65 miljonit USA dollarit UNRWA-le eraldatud 125 miljoni USA dollari suurusest abipaketist; arvestades, et 2017. aasta detsembris lõppenud eelarveaastal 2017 sai UNRWA Ameerika Ühendriikidelt 365 miljonit USA dollarit;

E.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid ja UNRWA kirjutasid 2017. aasta detsembris alla raamlepingule, kinnitades USA valmisolekut pakkuda UNRWA-le piisavat, prognoositavat ja paindlikku rahastamist;

F.  arvestades, et Ameerika Ühendriikide otsus abi kärpimise kohta UNRWA-le põhjustab Gaza sektoris suuri raskusi; arvestades, et 70 % kahest miljonist sealsest alalisest elanikust sõltuvad oma põhivajaduste rahuldamisel UNRWA ja teiste humanitaarabiasutuste toetusest; arvestades, et UNRWA, mis juhib 700 kooli ja 137 kliinikut ning pakub 1,7 miljonile toiduga kindlustamata Palestiina pagulasele Liibanonis, Jordaanias, Süürias ja okupeeritud Palestiina aladel, sh Jordani Läänekaldal, Ida-Jeruusalemmas ja Gaza sektoris erakorralist toidu- ja rahalist abi, on esitanud rahvusvahelise rahastamisüleskutse;

G.  arvestades, et UNRWA on võtnud enneolematuid ja ulatuslikke sisemisi meetmeid, et vähendada organisatsiooni struktuuri kulusid ja karmistada järsult kulude kontrolli, suurendades oma tegevuse tõhusust, säilitades samas oma põhiteenuste kvaliteedi ja ulatuse väga keerulises keskkonnas; arvestades, et nii EL kui ka USA on tunnustanud UNRWA-d seni ellu viidud reformide eest;

1.  väljendab oma tunnustust UNRWA suurepärasele ja väärtuslikule tööle, mida ta on alates 1950. aastast teinud abi vajavate Palestiina pagulaste abistamisel;

2.  mõistab hukka USA otsuse kärpida UNRWA-le antavat abi, kuna tema kavandatud rahastamise vähendamine rohkem kui poole võrra võib avaldada miljonitele Palestiina pagulastele katastroofilist mõju; nõuab tungivalt, et USA valitsus järgiks UNRWAga sõlmitud raamlepingut ning humanitaarabi andmise hea tava põhimõtteid;

3.  kinnitab oma solidaarsust miljonite Palestiina pagulastega ning tuletab meelde Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse võetud kohustust aidata neid seni, kuni leitakse õiglane ja püsiv lahendus;

4.  rõhutab, et USA otsusel on laastavad tagajärjed haavatavatele Palestiina pagulastele Lähis-Idas, sealhulgas Jordani Läänekaldal ja Gaza sektoris, Liibanonis, Jordaanias ja Süürias elavale 525 000 lapspagulasele, kelle haridus sõltub UNRWAst, ning see mõjutab 1,7 miljoni toiduga kindlustamata Palestiina pagulase – kellest enamik elab Gaza sektoris ja Süürias – juurdepääsu erakorralisele toidu- ja rahalisele abile ning 3 miljoni pagulase juurdepääsu esmasele arstiabile, sh sünnituseelsele hoolekandele;

5.  tuletab meelde, et humanitaarabi ning pagulastele ja puudust kannatavatele isikutele antava abi jaoks ettenähtud vahendeid ei tohi kasutada survevahendina rahvusvahelistel läbirääkimistel;

6.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid 2018. aastal UNRWA programmi eelarve jaoks kasutusele lisavahendeid, et toetada organisatsiooni lühiajalisi rahastamisvajadusi oma teenuste järjepidevuse säilitamiseks, sealhulgas vajaduse korral hädaabireservide kaudu; nõuab samuti, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid rahvusvahelisel tasandil juhtrolli, et leida UNRWA finantsolukorrale kollektiivsed lahendused;

7.  rõhutab, et UNRWA on stabiilsuse oluline tegur ning rahvusvahelise kogukonna poolt Palestiina pagulaste õiguste kaitsmiseks ja neile oluliste teenuste osutamiseks loodud asutuse järkjärguline likvideerimine oleks vastuolus rahvusvahelise õiguse väljakujunenud põhimõtetega;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO peasekretärile, USA välisministeeriumile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018Õigusalane teave