Procedure : 2018/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0089/2018

Indgivne tekster :

B8-0089/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0042

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 260kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0089/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

‒  der henviser til Rådets tidligere konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten,

‒  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Generalforsamling og FN's Sikkerhedsråd, navnlig FN's Generalforsamlings resolution 71/91 af 6. december 2016,

‒  der henviser til den fælles erklæring af 7. juni 2017 fra Den Europæiske Union og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) om støtte fra Den Europæiske Union til UNRWA (2017-2020),

‒  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at FN's Generalforsamling oprettede De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (i det følgende benævnt "organisationen") for næsten 70 år siden og gav den mandat til at yde hjælp og beskyttelse til registrerede palæstinensiske flygtninge, imens der afventedes en retfærdig og varig løsning;

B.  der henviser til, at organisationens mandat gentagne gange er blevet fornyet af FN's Generalforsamling, og at det i øjeblikket gælder indtil den 30. juni 2020;

C.  der henviser til, at organisationens arbejde er med til at sikre, at de palæstinensiske flygtninges grundlæggende behov for velfærd, beskyttelse og menneskelig udvikling opfyldes; der henviser til, at organisationen har demonstreret sin evne til at tilvejebringe undervisning, sundhed, nødhjælp og sociale tjenester;

D.  der henviser til, at de israelske myndigheder mener, at organisationen misbruger den humanitære bistand fra det internationale samfund, herunder EU-midler, støtter antiisraelsk retorik og tolererer terroraktiviteter;

E.  der henviser til, at USA har meddelt, at de vil tilbageholde 65 mio. USD fra en planlagt udbetaling på 125 mio. USD; der henviser til, at denne beslutning ifølge det amerikanske udenrigsministerium havde til formål at tilskynde andre lande til at øge deres bistand samt til at fremme reformer inden for organisationen;

F.  der henviser til, at denne beslutning blev truffet kort tid efter, at USA's præsident Donald Trump formelt anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad, og den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas' efterfølgende erklærede, at USA ikke længere er egnet til at mægle i forbindelse med en israelsk-palæstinensisk fredsaftale;

G.  der henviser til, at EU's fortsatte støtte til organisationen er et centralt element i dens strategi om at bidrage til fremme af stabilitet i Mellemøsten og levedygtigheden af en tostatsløsning, som bekræftet i EU's og UNRWA's fælles erklæring af 7. juni 2017 og senest af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 25. oktober 2017;

H.  der henviser til, at EU selv før USA's beslutning havde anerkendt behovet for at give organisationen et mere stabilt finansielt grundlag i EU's og UNRWA's fælles erklæring af 7. juni 2017;

1.  udtrykker dyb bekymring over organisationens alvorlige finansieringskrise; opfordrer i denne forbindelse indtrængende alle donorer til at leve op til deres forpligtelser;

2.  minder om den forpligtelse, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik påtog sig til at bistå organisationen med at sikre finansielle ressourcer, så den kunne gennemføre mandatet fra De Forenede Nationers Generalforsamling, udføre sine aktiviteter på et bæredygtigt og omkostningseffektivt grundlag og sikre kvaliteten og niveauet af de tjenester, der ydes til de palæstinensiske flygtninge;

3.  glæder sig over beslutningen fra forskellige medlemsstater, herunder Nederlandene, Tyskland, Sverige, Irland, Finland og Belgien, om at fremrykke udbetalingen af deres finansielle bidrag til organisationen for 2018;

4.  opfordrer indtrængende USA til at genoverveje sin beslutning og opfylde sit tilsagn og betale sit samlede planlagte bidrag;

5.  opfordrer organisationen til fortsat at forbedre sin forvaltningsstruktur og strategiske planlægning med henblik på at sikre rettidig og nøjagtig program- og regnskabsaflæggelse til EU, undersøge påstande om sine ansattes neutralitetskrænkelser og træffe passende disciplinære foranstaltninger, hvis det er relevant;

6.  gentager, at EU's primære mål er at opnå en tostatsløsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0408.

Seneste opdatering: 7. februar 2018Juridisk meddelelse