Διαδικασία : 2018/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0089/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0089/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0042

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 485kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0089/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

‒  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

‒  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και, ειδικότερα, το ψήφισμα 71/91 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 6ης Δεκεμβρίου 2016,

‒  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) σχετικά με την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην UNRWA (2017-2020), της 7ης Ιουνίου 2017,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ίδρυσε την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (εφεξής «η Υπηρεσία») πριν από σχεδόν 70 χρόνια και της ανέθεσε να παρέχει βοήθεια και προστασία σε καταχωρισμένους παλαιστίνιους πρόσφυγες έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει, κατ’ επανάληψη, ανανεώσει την εντολή της Υπηρεσίας, η οποία ισχύει έως την 30ή Ιουνίου 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία συμβάλλει με το έργο της στο να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες των παλαιστίνιων προσφύγων όσον αφορά την καλή διαβίωση, την προστασία και την προσωπική τους ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η Υπηρεσία χρησιμοποιεί με παράνομο τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της ΕΕ, υποθάλπει την ρητορική κατά του Ισραήλ και επιδεικνύει ανεκτικότητα στις τρομοκρατικές δραστηριότητες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι θα παρακρατήσουν ποσό ύψους 65 εκατ. USD από τα 125 εκατ. USD που έχει προγραμματιστεί να καταβληθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με την απόφαση αυτή επιδιώκετο να παρακινηθούν άλλες χώρες να αυξήσουν τη σχετική βοήθεια καθώς και να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις εντός της Υπηρεσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λίγο μετά την επίσημη αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον αμερικανό Πρόεδρο, Donald Trump και την επακόλουθη δήλωση του παλαιστίνιου Προέδρου Mahmoud Abbas ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν νομιμοποιούνται πλέον να μεσολαβήσουν για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινίων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής στήριξη της ΕΕ προς την Υπηρεσία αποτελεί κομβικό στοιχείο της στρατηγικής της που συνίσταται στο να συμβάλει στην προώθηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στη βιωσιμότητα μιας λύσης που θα προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών, όπως τονίστηκε στην κοινή δήλωση ΕΕ και UNRWA, της 7ης Ιουνίου 2017 και, πιο πρόσφατα, στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, προτού οι ΗΠΑ λάβουν την παραπάνω απόφαση, είχε αναγνωρίσει, στην κοινή δήλωση μεταξύ ΕΕ και UNRWA, της 7ης Ιουνίου 2017, την ανάγκη να τύχει η Υπηρεσία μιας πιο σταθερής χρηματοδότησης·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σοβαρή κρίση χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία· απευθύνει, υπό τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, έκκληση σε όλους τους δωρητές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους·

2.  επισημαίνει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να βοηθήσει την Υπηρεσία να εξασφαλίσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να ασκεί τα καθήκοντα που της ανέθεσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, να λειτουργεί σε μια βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική βάση και να διασφαλίζει την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στους παλαιστίνιους πρόσφυγες·

3.  επικροτεί την απόφαση πολλών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας και του Βελγίου, να επισπεύσουν την καταβολή των χρηματοδοτικών τους συνεισφορών για το 2018 προς την Υπηρεσία·

4.  καλεί μετ’ επιτάσεως τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να προβούν στην καταβολή του συνόλου της προγραμματισμένης συνεισφοράς τους·

5.  καλεί την Υπηρεσία να συνεχίσει να βελτιώνει τη διοικητική της δομή και τον στρατηγικό προγραμματισμό της, να μεριμνά για την έγκαιρη και ακριβή υποβολή έκθεσης στην ΕΕ όσον αφορά το πρόγραμμα και τη χρηματοδότησή του, να ερευνά τις κατηγορίες για παραβιάσεις της ουδετερότητας από τα στελέχη της και να λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα·

6.  υπογραμμίζει εκ νέου ότι κύριος στόχος της ΕΕ είναι η εξεύρεση μιας λύσης στην ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση, η οποία θα συνίσταται στη δημιουργία δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967, στην ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας και των δύο κρατών, στη συνύπαρξη, υπό καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας, τόσο ενός υπό συνθήκες ασφάλειας υφιστάμενου κράτους του Ισραήλ όσο και ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού, συνεκτικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους, βάσει του δικαιώματος αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον ειδικό απεσταλμένο της Τετραμερούς για την Μέση Ανατολή, το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου