Menetlus : 2018/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0089/2018

Esitatud tekstid :

B8-0089/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0042

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 257kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP))  
B8-0089/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

‒  võttes arvesse nõukogu varasemaid järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

‒  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee ja ÜRO Julgeolekunõukogu asjaomaseid resolutsioone ning eelkõige ÜRO Peaassamblee 6. detsembri 2016. aasta resolutsiooni 71/91,

‒  võttes arvesse Euroopa Liidu ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (UNRWA) 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsiooni UNRWA-le aastateks 2017–2020 antava Euroopa Liidu toetuse kohta,

‒  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee asutas ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (edaspidi „organisatsioon“) peaaegu 70 aastat tagasi ning tegi organisatsioonile ülesandeks pakkuda registreeritud Palestiina põgenikele abi ja kaitset, kuni leitakse õiglane ja püsiv lahendus;

B.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee on organisatsiooni volitusi korduvalt pikendanud ja praegu kestavad need 30. juunini 2020;

C.  arvestades, et organisatsiooni töö aitab tagada Palestiina põgenike heaolu, kaitse ja inimarenguga seotud peamiste vajaduste rahuldamise; arvestades, et organisatsioon on näidanud oma suutlikkust pakkuda haridus-, tervishoiu-, abi- ja sotsiaalteenuseid;

D.  arvestades, et Iisraeli ametivõimud on seisukohal, et organisatsioon väärkasutab rahvusvahelise kogukonna humanitaarabi, sealhulgas ELi vahendeid, toetab Iisraeli-vastast retoorikat ja on terroristliku tegevuse suhtes salliv;

E.  arvestades, et USA on teatanud, et ta peab kinni 65 miljonit USA dollarit kavandatud 125 miljoni USA dollari suurusest maksest; arvestades, et USA välisministeeriumi andmetel oli selle otsuse eesmärk ergutada teisi riike abi suurendama ja edendada organisatsioonis reformi läbiviimist;

F.  arvestades, et see otsus tehti vahetult pärast USA presidendi Donald Trumpi poolset Jeruusalemma ametlikku tunnustamist Iisraeli pealinnana ning sellele järgnenud Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi avaldust, et USA ei sobi enam Iisraeli ja Palestiina rahulepingu vahendajaks;

G.  arvestades, et ELi jätkuv toetus organisatsioonile on üks võtmeelemente ELi strateegias, mille eesmärk on aidata kaasa stabiilsuse edendamisele Lähis-Idas ning kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisusele, nagu kinnitati ELi ja UNRWA 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsioonis ja viimati Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2017. aasta resolutsioonis;

H.  arvestades, et EL oli juba enne USA otsust tunnistanud ELi ja UNRWA 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsioonis vajadust muuta organisatsiooni finantsolukord stabiilsemaks;

1.  väljendab sügavat muret organisatsiooni tõsise rahastamiskriisi pärast; nõuab seda silmas pidades tungivalt, et kõik rahastajad täidaksid oma lubadused;

2.  tuletab meelde komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja lubadust aidata organisatsioonil kindlustada rahalised vahendid, mis võimaldavad tal täita ÜRO Peaassamblee antud volitusi, tegutseda jätkusuutlikult ja kulutõhusalt ning tagada Palestiina põgenikele osutatavate teenuste kvaliteedi ja taseme;

3.  väljendab heameelt mitme liikmesriigi, sealhulgas Madalmaade, Saksamaa, Rootsi, Iirimaa, Soome ja Belgia otsuse üle maksta 2018. aastal oma rahaline toetus organisatsioonile kiiremini välja;

4.  nõuab tungivalt, et USA vaataks oma otsuse läbi ja maksaks välja kogu kavandatud toetuse;

5.  nõuab tungivalt, et organisatsioon jätkaks oma haldusstruktuuri ja strateegilise planeerimise tõhustamist, tagaks õigeaegse ja täpse programmilise ja finantsaruandluse ELile, uuriks töötajate väidetavaid neutraalsuse rikkumisi ja võtaks vajaduse korral asjakohaseid distsiplinaarmeetmeid;

6.  kordab, et ELi peamine eesmärk on saavutada Iisraeli-Palestiina konflikti puhul kahe riigi kooseksisteerimisel põhinev lahendus, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on mõlema riigi pealinn ning turvaline Iisraeli riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline naaberriik Palestiina eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, lähtudes enesemääramise õigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks nimetatud ELi eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ning Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0408.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018Õigusalane teave