Menettely : 2018/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0089/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0089/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0042

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 258kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))  
B8‑0089/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

‒  ottaa huomioon aiemmat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

‒  ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n yleiskokouksen ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, erityisesti 6. joulukuuta 2016 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 71/91,

‒  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan unionin ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) yhteisen julkilausuman EU:n tuesta UNRWA:lle (2017–2020),

‒  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous perusti YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (jäljempänä ’avustusjärjestö’) lähes 70 vuotta sitten ja antoi sille tehtäväksi avustaa ja suojella rekisteröityjä palestiinalaispakolaisia, kunnes saadaan aikaan oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu;

B.  ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous on uusinut avustusjärjestön toimeksiannon useaan kertaan ja sen nykyinen toimeksianto jatkuu 30. kesäkuuta 2020 saakka;

C.  ottaa huomioon, että avustusjärjestön työ auttaa varmistamaan, että palestiinalaispakolaisten hyvinvointia, suojelua ja inhimillistä kehitystä koskevat perustarpeet tulevat tyydytetyiksi; ottaa huomioon, että avustusjärjestö on osoittanut pystyvänsä tarjoamaan koulutus-, terveys-, avustus- ja sosiaalipalveluja;

D.  toteaa, että Israelin viranomaiset katsovat, että avustusjärjestö käyttää väärin kansainvälisen yhteisön humanitaarista apua, myös unionin varoja, tukee Israelin vastaista retoriikkaa ja katsoo sormiensa läpi terroritoimintaa;

E.  panee merkille, että Yhdysvallat on ilmoittanut, että se pidättää 65 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maksuun tulevista 125 miljoonasta dollarista; panee merkille, että Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan päätöksellä pyritään kannustamaan muita maita lisäämään apuaan sekä vauhdittamaan avustusjärjestön uudistamista;

F.  panee merkille, että päätös tehtiin pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, minkä jälkeen Palestiinan presidentti Mahmud Abbas oli ilmoittanut, ettei Yhdysvallat enää sovellu välittäjäksi Israelin ja Palestiinan rauhanneuvotteluissa;

G.  toteaa, että EU:n tuki avustusjärjestölle on keskeinen tekijä unionin strategiassa edistää Lähi-idän vakautta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta, kuten 7. kesäkuuta 2017 annetussa Euroopan unionin ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) yhteisessä julkilausumassa ja sittemmin 25. lokakuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa vahvistettiin;

H.  toteaa, että jo ennen Yhdysvaltain päätöstä EU oli ilmoittanut 7. kesäkuuta 2017 annetussa Euroopan unionin ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) yhteisessä julkilausumassa, että on tarpeen toimia avustusjärjestön talouden vakauttamiseksi;

1.  ilmaisee olevansa erittäin huolissaan avustusjärjestön rahoitusta koskevasta vakavasta kriisistä; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia avustusjärjestön rahoittajia täyttämään sitoumuksensa;

2.  palauttaa mieliin komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lupauksen auttaa avustusjärjestöä varmistamaan, että tällä on rahoitusvarat, joiden avulla järjestö voi panna täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen antaman toimeksiannon, toimia kestävällä ja kustannustehokkaalla pohjalla ja taata palestiinalaispakolaisille toimitettujen palvelujen laadun ja riittävyyden;

3.  panee tyytyväisenä merkille useiden jäsenvaltioiden, muun muassa Alankomaiden, Saksan, Ruotsin, Irlannin, Suomen ja Belgian, päätöksen kasvattaa rahoitusosuuksiaan avustusjärjestössä vuonna 2018;

4.  kehottaa Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen päätöstään ja suorittamaan maksuun tulevan määrän kokonaisuudessaan;

5.  kehottaa avustusjärjestöä jatkamaan hallintorakenteensa ja strategisen suunnittelunsa parantamista, varmistamaan oikea-aikaisen ja asianmukaisen ohjelmia ja rahoitusta koskevan raportoinnin EU:lle, tutkimaan väitteitä, joiden mukaan sen henkilöstö on rikkonut puolueettomuuden periaatetta, ja toteuttamaan tarvittaessa asianmukaisia kurinpitotoimia;

6.  toistaa, että EU:n tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa Israelin ja Palestiinan konfliktiin kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen pohjalta;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0408.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus