Procedūra : 2018/2553(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0089/2018

Pateikti tekstai :

B8-0089/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0042

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 404kWORD 45k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties  (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties (2018/2553(RSP))  
B8-0089/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

‒  atsižvelgdamas į ankstesnes Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

‒  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Generalinės Asamblėjos ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, visų pirma į 2016 m. gruodžio 6 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 71/91,

‒  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose bendrą deklaraciją dėl Europos Sąjungos paramos Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (2017–2020 m.),

‒  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi JT Generalinė Asamblėja įsteigė Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrą Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (toliau – agentūra) beveik prieš 70 metų ir įgaliojo ją teikti pagalbą registruotiems Palestinos pabėgėliams ir užtikrinti jų apsaugą, kol bus rastas tinkamas ir ilgalaikis sprendimas;

B.  kadangi JT Generalinė Asamblėja ne kartą atnaujino agentūros įgaliojimus, šiuo metu jie pratęsti iki 2020 m. birželio 30 d.;

C.  kadangi agentūra, vykdydama savo veiklą, padeda užtikrinti, kad būtų patenkinti būtiniausi Palestinos pabėgėlių poreikiai, susiję su gerove, apsauga ir žmogaus socialine raida; kadangi agentūra įrodė turinti pajėgumų užtikrinti švietimo, sveikatos apsaugos, paramos ir socialinių paslaugų teikimą;

D.  kadangi Izraelio valdžios institucijos mano, kad agentūra piktnaudžiauja tarptautinės bendruomenės teikiama humanitarine pagalba, įskaitant ES skiriamas lėšas, remia prieš Izraelį nukreiptą retoriką ir toleruoja teroristinę veiklą;

E.  kadangi JAV paskelbė, kad sustabdys 65 mln. JAV dolerių iš numatyto 125 mln. JAV dolerių įnašo mokėjimą; kadangi, remiantis Valstybės departamentu, šiuo sprendimu siekiama paskatinti kitas šalis padidinti pagalbą, taip pat skatinti reformą agentūroje;

F.  kadangi šis sprendimas buvo priimtas netrukus po to, kai JAV prezidentas Donald Trump oficialiai pripažino Jeruzalę Izraelio sostine, o Palestinos prezidentas Mahmoud Abbas, atsižvelgdamas į tai, pareiškė, kad JAV nebegali tarpininkauti siekiant Izraelio ir Palestinos taikos susitarimo;

G.  kadangi, kaip patvirtinta 2017 m. birželio 7 d. ES ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose bendroje deklaracijoje ir po to Europos Parlamento 2017 m. spalio 25 d. rezoliucijoje, nuolatinė ES parama agentūrai yra esminis strategijos, kuria prisidedama prie pastangų užtikrinti stabilumą Artimuosiuose Rytuose ir dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo gyvybingumą, elementas;

H.  kadangi dar prieš JAV priimant minėtąjį sprendimą ES pripažino būtinybę užtikrinti agentūrai stabilesnį finansinį pagrindą, kaip nurodoma 2017 m. birželio 7 d. ES ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose bendroje deklaracijoje;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl rimtos agentūros finansavimo krizės; šiomis konkrečiomis aplinkybėmis primygtinai ragina visus paramos teikėjus vykdyti savo įsipareigojimus;

2.  primena Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai įsipareigojimą padėti agentūrai sutelkti finansinius išteklius, kad ji galėtų įgyvendinti JT Generalinės Asamblėjos jai suteiktus įgaliojimus, veikti tvariai ir ekonomiškai efektyviai ir užtikrinti Palestinos pabėgėliams teikiamų paslaugų kokybę ir mastą;

3.  palankiai vertina įvairių valstybių narių, įskaitant Nyderlandus, Vokietiją, Švediją, Airiją, Suomiją ir Belgiją, sprendimą paankstinti savo finansinių įnašų agentūrai už 2018 m. mokėjimą;

4.  primygtinai ragina JAV persvarstyti savo sprendimą ir sumokėti visą numatytą savo įnašą;

5.  primygtinai ragina agentūrą toliau gerinti savo valdymo struktūrą ir strateginį planavimą, užtikrinti, kad ES būtų laiku ir tiksliai teikiamos programos ir finansinės ataskaitos, ištirti įtarimus, kad jos darbuotojai nesilaikė neutralumo principo, ir prireikus imtis tinkamų drausminių priemonių;

6.  pakartoja, kad pagrindinis ES tikslas – pasiekti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą išsaugant 1967 m. sienas, Jeruzalę paskelbiant abiejų valstybių sostine, o saugiai Izraelio valstybei ir nepriklausomai, demokratiškai, vientisai ir pajėgiai Palestinos valstybei taikiai ir saugiai gyvuojant šalimais, vadovaujantis apsisprendimo teise ir visapusiška pagarba tarptautinės teisės nuostatoms;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Izraelio Knesetui ir vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0408.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas