Procedură : 2018/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0089/2018

Texte depuse :

B8-0089/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0042

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 404kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0089/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

‒  având în vedere concluziile anterioare ale Consiliului referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

‒  având în vedere rezoluțiile pertinente ale Adunării Generale a ONU și ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 71/91 a Adunării Generale a ONU din 6 decembrie 2016,

‒  având în vedere declarația comună a Uniunii Europene și a Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) din 7 iunie 2017 privind sprijinul acordat de Uniunea Europeană UNRWA (2017-2020),

‒  având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018(1),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Adunarea Generală a ONU a creat Agenția ONU de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Mijlociu (denumită în continuare „Agenția”) în urmă cu aproape 70 de ani, conferindu-i mandatul de a acorda asistență și protecție refugiaților palestinieni înregistrați în așteptarea găsirii unei soluții juste și durabile;

B.  întrucât mandatul Agenției a fost prelungit în mai multe rânduri de Adunarea Generală a ONU și se încheie la 30 iunie 2020;

C.  întrucât activitatea Agenției contribuie la asigurarea satisfacerii nevoilor esențiale ale refugiaților palestinieni privind bunăstarea, protecția și dezvoltarea umană; întrucât aceasta și-a demonstrat capacitatea de a asigura servicii sociale, de educație, de sănătate, și de ajutorare;

D.  întrucât autoritățile israeliene consideră că Agenția utilizează în mod abuziv ajutorul umanitar acordat de comunitatea internațională, inclusiv fondurile UE, sprijină retorica anti-israeliană și tolerează activitățile teroriste;

E.  întrucât Statele Unite au anunțat că vor reține 65 de milioane USD dintr-o plată programată în cuantum de 125 de milioane USD; întrucât, potrivit Departamentului de Stat, această decizie a avut ca obiectiv să încurajeze alte țări să mărească cuantumul ajutorului acordat, precum și să promoveze reforma în cadrul Agenției;

F.  întrucât această decizie a fost adoptată la puțin timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitală a Israelului și în urma declarației președintelui palestinian Mahmud Abbas, potrivit căreia SUA nu mai este aptă să negocieze un acord de pace israelo-palestinian;

G.  întrucât continuarea sprijinului UE pentru Agenție este un element-cheie în strategia sa de a contribui la promovarea stabilității în Orientul Mijlociu și pentru viabilitatea soluției bazate pe coexistența a două state, astfel cum s-a reafirmat în Declarația comună a UE și UNRWA din 7 iunie 2017 și, mai recent, de către Parlamentul European în rezoluția sa din 25 octombrie 2017;

H.  întrucât, chiar și înainte de decizia SUA, UE a recunoscut necesitatea de a asigura o bază financiară mai stabilă pentru Agenție în Declarația comună a UE și a UNRWA din 7 iunie 2017;

1.  își exprimă profunda preocupare față de criza gravă de finanțare prin care trece Agenția; în acest context, îndeamnă toți donatorii să își respecte angajamentele;

2.  reamintește angajamentul asumat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate de a coopera cu Agenția pentru asigurarea resurselor financiare care să îi permită acesteia să își execute mandatul conferit de Adunarea Generală a ONU, să își desfășoare activitatea în mod sustenabil și eficient din punctul de vedere al costurilor și să garanteze calitatea și nivelul serviciilor oferite refugiaților palestinieni;

3.  salută decizia diferitelor state membre, inclusiv Țările de Jos, Germania, Suedia, Irlanda, Finlanda și Belgia, de a devansa plata contribuțiilor lor financiare pentru 2018 către Agenție;

4.  îndeamnă Statele Unite să își reconsidere decizia și să își onoreze plata întregii contribuții regulate;

5.  îndeamnă Agenția să își îmbunătățească în continuare structura de conducere și planificarea strategică pentru a asigura o informare precisă și în timp util a UE cu privire la programe și la aspectele financiare, să investigheze acuzațiile de încălcare a neutralității de către membrii personalului și să ia măsuri disciplinare corespunzătoare, dacă este cazul;

6.  reafirmă că obiectivul principal al UE este succesul soluției coexistenței a două state la conflictul israelo-palestinian, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe baza dreptului la autodeterminare și a respectării pe deplin a dreptului internațional;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0408.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică