Postup : 2018/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0089/2018

Predkladané texty :

B8-0089/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0042

NÁVRH UZNESENIA
PDF 265kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii UNRWA (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8-0089/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

‒  so zreteľom na predchádzajúce závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe,

‒  so zreteľom na príslušné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN, najmä na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 71/91 zo 6. decembra 2016,

‒  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskej únie a Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) zo 7. júna 2017 o podpore Európskej únie pre UNRWA (2017 – 2020),

‒  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Valné zhromaždenie OSN zriadilo pred takmer 70 rokmi Agentúru Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (ďalej len „agentúra“), a udelilo jej mandát na poskytovanie pomoci a ochrany registrovaným palestínskym utečencom, kým sa nenájde spravodlivé a trvalé riešenie;

B.  keďže Valné zhromaždenie OSN opakovane obnovilo mandát agentúry, ktorý v súčasnosti trvá do 30. júna 2020;

C.  keďže agentúra v rámci svojej práce pomáha zabezpečovať, aby boli splnené základné potreby pre dobré životné podmienky, ochranu a ľudský rozvoj palestínskych utečencov; keďže preukázala svoju schopnosť poskytovať vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, podporné a sociálne služby;

D.  keďže izraelské orgány sa domnievajú, že agentúra zneužíva humanitárnu pomoc medzinárodného spoločenstva vrátane financií EÚ, podporuje protiizraelskú rétoriku a toleruje teroristickú činnosť;

E.  keďže Spojené štáty vyhlásili, že dohodnutú platbu 125 miliónov USD znížia o 65 miliónov USD; keďže zámerom tohto rozhodnutia bolo podľa ministerstva zahraničných vecí USA povzbudiť ostatné krajiny k tomu, aby zvýšili pomoc, ako aj podporiť reformy v rámci agentúry;

F.  keďže toto rozhodnutie bolo prijaté krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump formálne uznal Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela, a po následnom vyhlásení palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, že Spojené štáty už nie sú vhodným sprostredkovateľom izraelsko-palestínskej mierovej dohody;

G.  keďže sústavná podpora EÚ agentúre je kľúčovým prvkom jej stratégie, ktorou je prispievať k podpore stability na Blízkom východe a k životaschopnosti riešenia na princípe existencie dvoch štátov, ako je to potvrdené aj v spoločnom vyhlásení EÚ a UNRWA z 7. júna 2017 a v nedávnom uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017;

H.  keďže dokonca ešte pred rozhodnutím USA EÚ v spoločnom vyhlásení medzi EÚ a UNRWA z 7. júna 2017 uznala, že je potrebné, aby agentúra získala stabilnejší finančný základ;

1.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad vážnou krízou financovania agentúry; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva všetkých darcov, aby dodržali svoje záväzky;

2.  pripomína záväzok podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pomôcť agentúre pri zabezpečovaní finančných zdrojov, ktoré jej umožnia plniť mandát, ktorý jej udelilo Valné zhromaždenie OSN, vykonávať svoju činnosť na udržateľnom a nákladovo efektívnom základe a zabezpečovať kvalitu a úroveň služieb poskytovaných palestínskym utečencom;

3.  víta rozhodnutie jednotlivých členských štátov vrátane Holandska, Nemecka, Švédska, Írska, Fínska a Belgicka, že vyplatia agentúre svoje finančné príspevky na rok 2018;

4.  naliehavo vyzýva Spojené štáty, aby svoje rozhodnutie prehodnotili a aby zaplatili celý svoj plánovaný príspevok;

5.  naliehavo vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vylepšovaní svojej riadiacej štruktúry a strategického plánovania, aby zabezpečila predkladanie včasných a presných programových a finančných správ EÚ, aby vyšetrila obvinenia z porušovania neutrality, ktorých sa mali dopustiť jej zamestnanci, a v náležitých prípadoch prijala primerané disciplinárne opatrenia;

6.  pripomína, že hlavným cieľom EÚ je dosiahnuť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom by existoval bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0408.

Posledná úprava: 7. februára 2018Právne oznámenie