Förfarande : 2018/2553(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0089/2018

Ingivna texter :

B8-0089/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0042

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 258kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0089/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

‒  med beaktande av rådets tidigare slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern,

‒  med beaktande av de relevanta resolutionerna från FN:s generalförsamling och FN:s säkerhetsråd, särskilt FN:s generalförsamlings resolution 71/91 av den 6 december 2016,

‒  med beaktande av den gemensamma förklaringen från Europeiska unionen och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) av den 7 juni 2017 om EU:s stöd till UNRWA (2017–2020),

‒  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN:s generalförsamling inrättade FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (nedan kallad organisationen) för nästan 70 år sedan, och gav den i uppdrag att tillhandahålla stöd till och skydd av registrerade palestinska flyktingar i avvaktan på en rättvis och varaktig lösning.

B.  FN:s generalförsamling har upprepade gånger förlängt organisationens uppdrag, som för närvarande gäller till den 30 juni 2020.

C.  Organisationens arbete bidrar till att säkerställa att Palestinaflyktingarnas grundläggande behov vad gäller välmående, skydd och mänsklig utveckling tillgodoses. Den har visat sin förmåga att tillhandahålla utbildning, hälso- och sjukvård, nödhjälp och sociala tjänster.

D.  De israeliska myndigheterna anser att organisationen missbrukar det humanitära biståndet från det internationella samfundet, bland annat EU-medel, stöder anti-israelisk retorik och tolererar terroristverksamhet.

E.  Förenta staterna har meddelat att landet kommer att hålla inne 65 miljoner US-dollar från en planerad utbetalning på 125 miljoner US-dollar. Detta beslut var enligt det amerikanska utrikesdepartementet tänkt att uppmuntra andra länder att öka sitt bistånd samt att stimulera till reformer inom organisationen.

F.  Detta beslut fattades strax efter det att Förenta staternas president Donald Trump formellt hade erkänt Jerusalem som Israels huvudstad och Palestinas president Mahmoud Abbas därefter förklarade att det inte längre är lämpligt att Förenta staterna deltar i förhandlingarna om ett fredsavtal mellan Israel och Palestina.

G.  EU:s fortsatta stöd till organisationen är en central faktor i dess strategi att bidra till främjandet av stabilitet i Mellanöstern och möjligheten att nå en fungerande tvåstatslösning, vilket på nytt bekräftades i den gemensamma förklaringen från EU och UNRWA av den 7 juni 2017 och senare av Europaparlamentet i dess resolution av den 25 oktober 2017.

H.  EU hade redan före Förenta staternas beslut insett behovet av att ge organisationen en mer stabil finansiell grund, vilket uttrycktes i den gemensamma förklaringen från EU och UNRWA av den 7 juni 2017.

1.  Europaparlamentet ser med djup oro på UNRWA:s allvarliga finansieringskris, och uppmanar i detta sammanhang alla givare att fullgöra sina åtaganden.

2.  Europaparlamentet erinrar om det åtagande som gjorts av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att bistå UNRWA med att säkra finansiella resurser som gör det möjligt för organisationen att genomföra det uppdrag som FN:s generalförsamling gett den, att verka på en hållbar och kostnadseffektiv grund och säkerställa kvalitet och nivå vad gäller de tjänster som tillhandahålls Palestinaflyktingar.

3.  Europaparlamentet välkomnar beslutet från flera medlemsstater, däribland Nederländerna, Tyskland, Sverige, Irland, Finland och Belgien, att tidigarelägga utbetalningen av sina ekonomiska bistånd till organisationen för 2018.

4.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna med kraft att ompröva sitt beslut och betala ut hela det planerade biståndet.

5.  Europaparlamentet uppmanar organisationen att fortsätta att förbättra sin ledningsstruktur och strategiska planering för att garantera aktuell och korrekt programrapportering och finansiell rapportering till EU, utreda påståenden om anställdas neutralitetskränkningar och vid behov vidta lämpliga disciplinära åtgärder.

6.  Europaparlamentet upprepar att EU:s främsta mål är att nå en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten, grundad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president samt det palestinska lagstiftande rådet.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0408.

Senaste uppdatering: 7 februari 2018Rättsligt meddelande