Διαδικασία : 2018/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0090/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0090/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0042

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 489kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0090/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη στήριξη της EE προς την UNRWA (2017-2020),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα εκείνα της 18ης Ιανουαρίου 2016 και της 20ής Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, και κυρίως την απόφαση 2334 που εγκρίθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1950, έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) η παροχή εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, αρωγής και κοινωνικών υπηρεσιών, υποδομής και βελτίωσης καταυλισμών, μικροχρηματοδότησης, προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, μετά την εκδίωξη ή τη φυγή τους από τις εστίες τους κατά τον πόλεμο του 1948 που ακολούθησε τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην εντολή της UNRWA υπάγονται 5,3 εκατομμύρια παλαιστίνιοι πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων 1,5 εκατομμυρίου που ζουν σε καταυλισμούς της UNRWA διασκορπισμένους μεταξύ Παλαιστίνης, Λιβάνου, Ιορδανίας και Συρίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων κατοχυρώνεται σε διάφορα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η πρωταρχική ευθύνη για την ευημερία του τοπικού πληθυσμού βαρύνει τη δύναμη κατοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων αποτελεί ένα από τα κεντρικά και επίμαχα ζητήματα των διαδοχικών ειρηνευτικών προσπαθειών, και παραμένει μέχρι σήμερα άλυτο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της UNRWA ορίστηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ανανεωθεί επανειλημμένα, με την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών μελών του ΟΗΕ, πιο πρόσφατα στις 30 Ιουνίου 2020, όπου 167 κράτη ψήφισαν υπέρ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως ότου διευθετηθεί με δίκαιο τρόπο το ζήτημα των Παλαιστίνιων προσφύγων, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξακολουθεί να τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο της UNRWA, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Υπηρεσία με την παροχή ζωτικών υπηρεσιών σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παλαιστινίων προσφύγων που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών της UNRWA αυξάνεται, λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του πολέμου στη Συρία και των συνέπειών του για τον Λίβανο και την Ιορδανία, της παρατεταμένης κατοχής της Παλαιστίνης και του δεκαετούς αποκλεισμού και των επανειλημμένων συρράξεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως επίσης λόγω της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της δημογραφικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA αντιμετωπίζει σοβαρά και ποικίλα εμπόδια στις επιχειρήσεις της στην Παλαιστίνη, ιδίως δε στη Γάζα λόγω του αποκλεισμού της περιοχής από το Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις της UNRWA δέχτηκαν πυρά πυροβολικού επτά φορές κατά τη σύγκρουση Ισραήλ Γάζας το 2014, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 44 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 10 υπαλλήλων του ΟΗΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA χρηματοδοτείται κυρίως από εθελοντικές συνεισφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ δεν συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της UNRWA· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Ιανουαρίου 2018 η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την παρακράτηση 65 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από αναμενόμενη αρχική συνεισφορά ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του προγράμματος της UNRWA για το 2018, δηλώνοντας ότι οι μελλοντικές πληρωμές θα εξαρτηθούν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της UNRWA· λαμβάνοντας υπόψη πως, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ συνεισέφεραν 364 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό της UNRWA το 2017, αυτή η ξαφνική απόφαση του Προέδρου Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε περικοπή σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι από κοινού ο μεγαλύτερος δωρητής της UNRWA, με συνεισφορά 441 εκατομμυρίων ευρώ το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει, βάσει των πολυετών κοινών δηλώσεων της, στην Υπηρεσία προβλέψιμη και αξιόπιστη πολιτική και οικονομική στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει την υποστήριξή του για τη συνεχή και ουσιαστική συμβολή της ΕΕ στην UNRWA·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA αντιμετωπίζει μεγάλες διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες εδώ και πολλά χρόνια και θα αντιμετώπιζε ούτως ή άλλως συνεχείς δυσκολίες και το 2018, ανεξάρτητα από την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πρόσφατη περίοδο, η UNRWA έχει λάβει εσωτερικά μέτρα για τον εξορθολογισμό της διάρθρωσης του κόστους και για να καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους των δαπανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή του της 30ής Μαρτίου 2017 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπέβαλε διάφορες συστάσεις για τη διασφάλιση επαρκούς, προβλέψιμης και βιώσιμης χρηματοδότησης για την UNRWA·

1.  εκφράζει και πάλι τη βαθιά αλληλεγγύη του στα εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που έχουν υποστεί, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και αντοχή, επί γενεές, εκτοπίσεις χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, ακραία δεινά και αδικίες, και παρατεταμένη ανιθαγένεια·

2.  καταγγέλλει τη συλλογική αποτυχία της διεθνούς κοινότητας, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή λύση στη σύγκρουση Ισραήλ Παλαιστίνης· τονίζει ότι τούτο περιλαμβάνει μια δίκαιη διευθέτηση για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες· υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη σημασία του δικαιώματος επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων στο πλαίσιο αυτό·

3.  επικροτεί το αξιοσημείωτο έργο της UNRWA και του προσωπικού της, για την παροχή αρωγής και προστασίας ζωτικής σημασίας σε εκατομμύρια καταγεγραμμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη λειτουργία της UNRWA και των υπηρεσιών της για την ευημερία, την προστασία και την ανθρώπινη ανάπτυξη των Παλαιστινίων προσφύγων, αλλά και για τη σταθερότητα της περιοχής συνολικά· καλεί το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, να άρει τους πολλαπλούς περιορισμούς που εμποδίζουν την καθημερινή δραστηριότητα της UNRWA στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων της ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Γάζας, και να σεβαστεί την ουδετερότητα των εγκαταστάσεων της UNRWA σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διπλωματικό καθεστώς Ηνωμένων Εθνών της UNRWA·

5.  επικρίνει έντονα την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μειώσει κατά περισσότερο από το ήμισυ την προβλεπόμενη χρηματοδότηση της UNRWA, η οποία θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ιδίως τα παιδιά, που εξαρτώνται από την UNRWA για την εκπαίδευσή τους, την πρόσβαση σε έκτακτη επισιτιστική βοήθεια και άλλες πηγές βοήθειας ζωτικής σημασίας· καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να συνεχίσουν την υποστήριξή τους στην UNRWA·

6.  απορρίπτει την πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και υπενθυμίζει σε όλους τους χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποκόμιση πολιτικού οφέλους σε διεθνείς διαπραγματεύσεις·

7.  καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να συνεισφέρει στην UNRWA, δεδομένου ότι είναι προς το άμεσο συμφέρον της να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση όσον αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών των Παλαιστίνιων προσφύγων·

8.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές των αραβικών κρατών στον προϋπολογισμό του προγράμματος της UNRWA υπολείπονταν της δέσμευσης του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών ότι θα καλύψει το 8% αυτού του προϋπολογισμού το 2017· καλεί τα αραβικά κράτη, και ιδίως τις χώρες του Κόλπου, να καταδείξουν, αυξάνοντας την οικονομική συνεισφορά τους, τη συνεχή δέσμευσή τους για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες·

9.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της UNRWA είναι συλλογική ευθύνη και αποτελεί εδώ και καιρό πρόβλημα το οποίο έχει επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξευρεθούν συλλογικές λύσεις για την οικονομική κατάσταση της UNRWA·

10.  επικροτεί την απόφαση που έλαβαν η ΕΕ και διάφορα κράτη μέλη, να επισπεύσουν τις πληρωμές προς την UNRWA προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή ζωτικών υπηρεσιών κατά τους πρώτους μήνες του έτους· παροτρύνει τα υπόλοιπα να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η διαταραχή της παροχής υπηρεσιών και να δοθούν στην UNRWA και τη διεθνή κοινότητα περιθώρια για να εξετάσουν πιο μακροπρόθεσμες λύσεις·

11.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αλλά και από τις άλλες χώρες, να κινητοποιήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό του προγράμματος την UNRWA για το 2018, προκειμένου να υποστηριχτεί η UNRWA στην αντιμετώπιση των άμεσων βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της, μεταξύ άλλων, εν ανάγκη, με αποθεματικά έκτακτης βοήθειας·

12.  εκφράζει την αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη παρεμπόδιση από τις ισραηλινές αρχές κάθε επίσκεψης επισήμων φορέων ή μεμονωμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λωρίδα της Γάζας· υπογραμμίζει ότι η άρνηση αυτή εμποδίζει το Κοινοβούλιο να επιτελέσει το βασικό καθήκον του για παρακολούθηση της δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της UNRWA·

13.  αποφασίζει να αποστείλει ειδική αντιπροσωπεία στη Γάζα/Παλαιστίνη για να εκτιμήσει την κατάσταση επί τόπου, ιδίως όσον αφορά τις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η UNRWA στην παροχή βασικών υπηρεσιών στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες· τονίζει ότι είναι αναγκαίο, η αντιπροσωπεία αυτή να εκτιμήσει την καταστροφή από τις ισραηλινές αρχές τουλάχιστον 400 χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δομών για τους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη, αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, συμπεριλαμβανομένου, πιο πρόσφατα, ενός σχολείου για παιδιά Βεδουίνων στο Αμπού Ναβάρ·

14.  εκφράζει βαθιά λύπη για τη δολοφονία 30 υπαλλήλων της UNRWA και αποδοκιμάζει τις επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων της UNRWA στη Συρία και τη Γάζα που συνεχίζονται από το 2012 και συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· ζητεί να διερευνηθούν ουσιαστικά τα εγκλήματα αυτά και να λογοδοτήσουν οι δράστες·

15.  τονίζει ότι η υποστήριξη που παρέχει και το έργο που επιτελεί η UNRWA δεν αποτελούν υποκατάστατο για αξιόπιστες πολιτικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες·

16.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να ανταποκριθεί στις ευθύνες της σε παγκόσμιο επίπεδο, αναλαμβάνοντας μια θαρραλέα και ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή· τονίζει ότι αυτή η αναθεωρημένη πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζεται στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας μιας λύσης δύο κρατών·

17.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη νομική υποχρέωσή τους για μη αναγνώριση και, σύμφωνα με την απόφαση 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική διαφοροποίησης του Ισραήλ από τους οικισμούς του, βασισμένη στον αυστηρό σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της Ένωσης·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και στον Γενικό Επίτροπο της UNRWA.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου