Menetlus : 2018/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0090/2018

Esitatud tekstid :

B8-0090/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0042

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 263kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


UNRWA olukorra kohta (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Euroopa Parlamendi resolutsioon UNRWA olukorra kohta (2018/2553(RSP))  
B8‑0090/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (UNRWA) 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsiooni UNRWA-le aastateks 2017–2020 antava ELi toetuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta, eriti 18. jaanuari 2016. aasta ja 20. juuni 2016. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta, eelkõige 26. detsembri 2016. aasta resolutsiooni nr 2334,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee asjakohaseid resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et alates 1950. aastast on ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (UNRWA) volitatud pakkuma haridust, tervishoidu, hädaabi- ja sotsiaalteenuseid, põgenikelaagrite taristu ja elutingimuste parandamist, kaitset, mikrorahastamist ja humanitaarabi Palestiina põgenikele pärast nende väljasaatmist või põgenemist oma kodudest seoses 1948. aasta sõjaga, mis järgnes Iisraeli riigi loomisele;

B.  arvestades, et UNRWA volitused hõlmavad hinnanguliselt 5,3 miljonit Palestiina põgenikku, sealhulgas 1,5 miljonit, kes elavad UNRWA põgenikelaagrites, mis asuvad laiali Palestiinas, Liibanonis, Jordaanias ja Süürias;

C.  arvestades, et Palestiina põgenike tagasipöördumise õigus on sätestatud mitmes ÜRO Peaassamblee resolutsioonis; arvestades, et rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt lasub peamine vastutus kohalike elanike heaolu eest okupeerival võimul; arvestades, et Palestiina põgenike küsimus on mitmete järjestikuste rahupüüdluste käigus olnud üks kesksemaid ja vastuolulisemaid teemasid ning ei ole tänaseni lahendust leidnud;

D.  arvestades, et UNRWA-le anti volitused ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga ning neid on valdava enamiku ÜRO liikmesriikide toetusel korduvalt pikendatud, viimati kuni 30. juunini 2020, kusjuures poolt hääletas 167 riiki;

E.  arvestades, et kuna Palestiina põgenike küsimusele ei ole õiglast lahendust leitud, on ÜRO Peaassamblee jätkuvalt rõhutanud, et UNRWA peab oma tööd jätkama, toonitades olulist rolli, mida see organisatsioon on etendanud Palestiina pagulastele elutähtsate teenuste osutamisel;

F.  arvestades, et UNRWA teenustest sõltub järjest rohkem Palestiina põgenikke, kuna kestavad konfliktid Lähis-Idas, sealhulgas sõda Süürias ja selle tagajärjed Liibanonis ja Jordaanias, Palestiina pikaleveninud okupatsioon ning kümme aastat kestnud blokaad ja korduvad konfliktid Gaza sektoris, ning kuna halvenevad sotsiaalmajanduslikud tingimused ja toimub rahvastikukasv; arvestades, et tulenevalt Iisraeli blokaadist on UNRWA tegevus Palestiinas ja eelkõige Gaza sektoris tõsiselt ja ulatuslikult takistatud; arvestades, et 2014. aasta Iisraeli-Gaza konflikti ajal tabasid UNRWA rajatisi seitsmel korral mürsud, mille tagajärjel hukkus vähemalt 44 tsiviilisikut, sealhulgas 10 ÜRO töötajat;

G.  arvestades, et UNRWAd rahastatakse peamiselt vabatahtlikest sissemaksetest; arvestades, et Iisrael ei osale UNRWA rahastamises; arvestades, et USA valitsus teatas 16. jaanuaril 2018, et peatab 65 miljoni dollari maksmise eeldatud varajasest panusest UNRWA 2018. aasta programmi eelarvesse, mis pidi moodustama 125 miljonit USA dollarit, ning et kõik edaspidised maksed sõltuvad sellest, kas UNRWA toimimist muudetakse olulisel määral; arvestades, et USA tegi 2017. aastal UNRWA eelarvesse 364 miljoni dollari suuruse makse, võib see president Trumpi ootamatu otsus tähendada peaaegu 300 miljoni USA dollari suurust kärbet;

H.  arvestades, et EL koos oma liikmesriikidega on UNRWA suurim abiandja, andes 2017. aastal 441 miljonit eurot; arvestades, et EL on oma mitmeaastaste ühisdeklaratsioonide alusel pakkunud UNRWA-le prognoositavat ja usaldusväärset poliitilist ja rahalist toetust; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt toetanud ELi jätkuvat ja märkimisväärset abi UNRWA-le;

I.  arvestades, et UNRWA on mitme aasta vältel seisnud silmitsi suure struktuurilise rahastuspuudujäägiga ning sõltumatult USA valitsuse otsusest oleksid raskused jätkunud ka 2018. aastal;

J.  arvestades, et viimasel ajal on UNRWA võtnud sisemeetmeid, eesmärgiga lihtsustada oma kulustruktuuri ja tõhustada kontrolli kulutuste üle; arvestades, et ÜRO peasekretär esitas oma 30. märtsi 2017. aasta aruandes mitu soovitust, mille eesmärk on tagada UNRWA piisav, prognoositav ja jätkusuutlik rahastamine;

1.  väljendab veel kord sügavat solidaarsust miljonite Palestiina põgenikega, kes on põlvkondade vältel tohutu väärikuse ja vastupidavusega talunud tähtajatut ümberasustamist, äärmist viletsust ja ebaõiglust ning pikaleveninud kodakondsusetust;

2.  mõistab hukka rahvusvahelise üldsuse ja eelkõige Euroopa Liidu ühise läbikukkumise õiglase ja püsiva lahenduse tagamisel Iisraeli-Palestiina konfliktile; rõhutab, et see hõlmab õiglast lahendust ka Palestiina põgenike probleemile; tuletab kõigile osapooltele meelde Palestiina põgenike tagasipöördumisõiguse keskset tähtsust;

3.  tunnustab UNRWA ja selle töötajate imetlusväärset tööd hädavajaliku abi, hariduse ja kaitse pakkumisel miljonitele Palestiina põgenikele kogu Lähis-Idas;

4.  rõhutab, kui tähtis on tagada UNRWA takistamatu tegevus ja teenuste osutamine Palestiina põgenike heaolu, kaitse ja inimarengu seisukohast, kuid samuti stabiilsuse saavutamiseks regioonis tervikuna; kutsub Iisraeli kui okupeerivat võimu üles kaotama kõik piirangud, mis takistavad UNRWA igapäevast tegevust Jordani Läänekaldal, sh Ida-Jeruusalemmas, ja Gaza sektoris, ning austama UNRWA rajatiste neutraalsust kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja UNRWA-le antud ÜRO diplomaatilise staatusega;

5.  kritiseerib teravalt USA valitsuse hiljutist otsust vähendada rohkem kui poole võrra oma kavandatavat toetust UNRWA-le, millel on äärmiselt tõsised tagajärjed Palestiina põgenikele, eelkõige lastele, kes sõltuvad oma hariduse, erakorraliste toiduabi ja muu elutähtsa abi saamisel UNRWAst; kutsub USA ametivõime üles oma otsust läbi vaatama ning jätkama abi osutamist UNRWA-le;

6.  taunib humanitaarabi politiseerimist ning tuletab kõigile rahastajatele, sh USA-le meelde, et humanitaarabi ei tohi kasutada poliitilise kasu saavutamiseks rahvusvahelistel läbirääkimistel;

7.  kutsub Iisraeli valitsust üles osalema UNRWA rahastamisel, arvestades ühtlasi selle otsest huvi vältida Palestiina põgenike põhivajaduste rahuldamise täielikku kokkuvarisemist;

8.  mõistab hukka asjaolu, et Araabia riikide osalus UNRWA programmi eelarves oli madalam, kui Araabia Riikide Liiga võetud kohustus katta 2017. aastal 8 % nimetatud eelarvest; kutsub Araabia riike, eelkõige Pärsia lahe riike üles kinnitama oma jätkuvat pühendumist Palestiina põgenikele, tõhustades antavat rahalist abi;

9.  rõhutab, et UNRWA finantsolukorra lahendamine on kollektiivne kohustus ning et seda pikaajalist probleemi on veelgi süvendanud USA valitsuse hiljutine otsus; nõuab, et EL, sealhulgas liikmesriigid võtaksid rahvusvahelisel tasandil juhtrolli, et leida UNRWA finantsolukorrale kollektiivsed lahendused;

10.  väljendab heameelt seoses EL ja mitme liikmesriigi otsusega kiirendada makseid UNRWA-le, et säilitada elutähtsate teenuste osutamine aasta esimestel kuudel; nõuab tungivalt, et teised riigid järgiksid seda eeskuju, et vältida häireid teenuste osutamisel ning anda UNRWA-le ja rahvusvahelisele üldsusele hingetõmbeaega pikaajalisemate lahenduste kaalumiseks;

11.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid, kuid ka riigid väljastpoolt Euroopat võtaksid 2018. aastal UNRWA programmi eelarve jaoks kasutusele lisavahendeid, et toetada organisatsiooni vahetuid lühiajalisi rahastamisvajadusi, sealhulgas vajaduse korral hädaabireservide kaudu;

12.  väljendab nördimust seoses asjaoluga, et Iisraeli ametivõimud jätkavad Euroopa Parlamendi ametlike organite või üksikute parlamendiliikmete mis tahes Gaza-visiitide põhjendamatut takistamist; rõhutab, et kõnealune takistamine ei võimalda Euroopa Parlamendil täita oma esmast kohustust ELi tegevuse kontrollimisel, konkreetsel juhul seoses UNRWA rahastamisega;

13.  otsustab saata Gaza sektorisse/Palestiinasse ajutise delegatsiooni, et hinnata kohapealset olukorda, eelkõige seoses UNRWA suurenenud probleemidega osutada põhiteenuseid Palestiina põgenikele; rõhutab asjaolu, et nimetatud delegatsioon peaks samuti hindama Iisraeli ametivõimude poolt hävitatud vähemalt 400 ELi rahastatud rajatist, mis olid mõeldud Läänekalda palestiinlastele ja mille väärtus ületas 1,5 miljonit eurot, sealhulgas hiljutine beduiini lastele mõeldud kool Abu Nawaris;

14.  väljendab sügavat kahetsust seoses 30 UNRWA töötaja tapmisega, samuti rünnakutega UNRWA rajatistele, mis on leidnud Süürias ja Gazas aset alates 2012. aastast ja mis kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsist rikkumist; nõuab, et selliseid kuritegusid tuleb tõhusalt uurida ja süüdlased vastutusele võtta;

15.  rõhutab, et UNRWA-le antav toetus ja selle organisatsiooni tegevus ei asenda usaldusväärseid poliitilisi jõupingutusi, mille eesmärk on saavutada iisraellaste ja palestiinlaste vahel läbiräägitud rahulepingu raames õiglane ja püsiv rahu, sh õiglane ja kestlik lahendus Palestiina põgenike probleemile;

16.  nõuab seetõttu, et EL täidaks oma ülemaailmseid kohustusi ja teeks kõnealuse piirkonna suhtes julge ja kõikehõlmava rahualgatuse; rõhutab, et selles ELi uuendatud poliitikas tuleks keskenduda kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisuse säilitamisele pikas perspektiivis;

17.  tuletab seoses sellega meelde, et ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel on vaja jõustada oma mittetunnustamise õiguslik kohustus ning kohaldada kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 2334 Iisraeli ja selle asunduste suhtes ELi tõhusat ja kõikehõlmavat diferentseerimispoliitikat, mis põhineb rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu põhimõtete rangel järgimisel;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks nimetatud ELi eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning UNRWA ülemvolinikule.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018Õigusalane teave