Procedūra : 2018/2553(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0090/2018

Pateikti tekstai :

B8-0090/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0042

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 414kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose bendrą deklaraciją dėl Europos Sąjungos paramos Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (2017–2020 m.),

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso, ypač į 2016 m. sausio 18 d. ir 2016 m. birželio 20 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto, būtent į 2016 m. gruodžio 26 d. priimtą rezoliuciją 2334,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo 1950 m., po to, kai per 1948 m. karą, kilusį susikūrus Izraelio valstybei, iš namų išvaryti arba pabėgo daug palestiniečių, Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) įgaliota teikti Palestinos pabėgėliams švietimo, sveikatos priežiūros, pagalbos ir socialines paslaugas, rūpintis stovyklų infrastruktūra, užtikrinti apsaugą, teikti mikrofinansu ir humanitarinę pagalbą;

B.  kadangi UNRWA įgaliojimai apima maždaug 5,3 mln. po Palestiną, Libaną, Jordaniją ir Siriją išsisklaidžiusių Palestinos pabėgėlių, įskaitant 1,5 mln. žmonių, gyvenančių UNRWA stovyklose;

C.  kadangi Palestinos pabėgėlių teisė grįžti į namus įtvirtinta keliose Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijose; kadangi pagal tarptautinę humanitarinę teisę pagrindinė atsakomybė už vietos gyventojų gerovę tenka okupavusiam subjektui; kadangi Palestinos pabėgėlių klausimas yra vienas iš pagrindinių ir sunkiausių klausimų dedant derybų pastangas ir tebėra iki šiol neišspręstas;

D.  kadangi UNRWA įgaliojimai nustatyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje, ne kartą atnaujinti, pritariant daugumai Jungtinių Tautų šalių narių, ir visai neseniai pratęsti iki 2020 m. birželio 30 d., 167 šalims balsavus už;

E.  kadangi, laukdama, kol bus teisingai išspręstas Palestinos pabėgėlių klausimas, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nuolat pabrėžia, kad reikia tęsti UNRWA veiklą ir kad ji atlieka pagrindinį vaidmenį teikiant gyvybiškai svarbias paslaugas Palestinos pabėgėliams;

F.  kadangi dėl konfliktų Artimuosiuose Rytuose, įskaitant karą Sirijoje ir jo padarinius Libane ir Jordanijoje, užsitęsusios Palestinos okupacijos, dešimt metų trunkančios Gazos Ruožo blokados ir jame atsinaujinančių konfliktų, socialinių ir ekonominių sąlygų blogėjimo ir gyventojų skaičiaus augimo vis daugiau Palestinos pabėgėlių priklauso nuo UNRWA paslaugų; kadangi dėl Izraelio vykdomos Gazos blokados UNRWA veiklai Palestinoje, ypač Gazoje, kyla didelės ir įvairios kliūtys; kadangi per 2014 m. Izraelio ir Gazos konfliktą UNRWA infrastruktūra buvo septynis kartus apšaudyta ir dėl to žuvo mažiausiai 44 civiliai, įskaitant 10 Jungtinių Tautų darbuotojų;

G.  kadangi UNRWA finansuojama daugiausia savanoriškais įnašais; kadangi Izraelis neprisideda prie UNRWA finansavimo; kadangi 2018 m. sausio 16 d. JAV vyriausybė paskelbė sustabdanti 65 mln. JAV dolerių paramą iš numatyto pirmojo etapo 125 mln. JAV dolerių įnašo į 2018 m. UNRWA programos biudžetą ir pareiškė, kad bet kokie būsimi mokėjimai bus atliekami su sąlyga, kad bus padaryti svarbūs UNRWA veiklos būdų pakeitimai; kadangi toks staigus prezidento D. Trumpo sprendimas gali lemti biudžeto sumažinimą beveik 300 mln. JAV dolerių, nes JAV į 2017 m. UNRWA biudžetą įnešė 364 mln. JAV dolerių;

H.  kadangi ES ir jos valstybės narės, 2017 m. įnešusios 441 mln. EUR, drauge yra didžiausio įnašo UNRWA teikėjos; kadangi ES, remdamasi savo daugiametėmis bendromis deklaracijomis, teikia nuspėjamą ir patikimą politinę ir finansinę paramą UNRWA; kadangi Europos Parlamentas nuolat reiškia savo pritarimą tęstiniams ir esminiams ES įnašams UNRWA;

I.  kadangi UNRWA susiduria su dideliais struktūriniais finansavimo trūkumais jau daug metų ir būtų patyrusi sunkumų 2018 m. nepriklausomai nuo JAV vyriausybės sprendimo;

J.  kadangi per pastaruosius metus UNRWA ėmėsi vidaus priemonių, siekdama racionalizuoti sąnaudų struktūrą ir sugriežtinti išlaidų kontrolę; kadangi Jungtinių Tautų generalinis sekretorius savo 2017 m. kovo 30 d. ataskaitoje pateikė kelias rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti pakankamą, nuspėjamą ir tvarų finansavimą UNRWA;

1.  dar kartą reiškia kuo didžiausią solidarumą su milijonais Palestinos pabėgėlių, nepaprastai oriai ir tvirtai per kartų kartas ištvėrusių nesibaigiančią priverstinę migraciją, didžiulius vargus ir neteisybę bei užsitęsusią bepilietybę;

2.  smerkia kolektyvinį tarptautinės bendruomenės ir konkrečiai Europos Sąjungos nesugebėjimą užtikrinti teisingą ir tvarų Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą; pabrėžia, kad tai apima teisingą Palestinos pabėgėlių klausimo sprendimą; primena visoms šalims, kad sprendžiant šį klausimą labai svarbi Palestinos pabėgėlių teisė grįžti į namus;

3.  palankiai vertina puikų UNRWA ir jos darbuotojų darbą teikiant gyvybiškai svarbią pagalbą, švietimo paslaugas ir apsaugą milijonams Palestinos pabėgėlių Artimuosiuose Rytuose;

4.  pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti netrikdomą UNRWA veiklą ir gerovės, apsaugos ir vystymosi paslaugų Palestinos pabėgėliams teikimą, taip pat viso regiono stabilumą; ragina Izraelį, kaip okupavusį subjektą, panaikinti daug apribojimų, kurie trukdo UNRWA kasdienei veiklai Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, ir Gazoje, ir gerbti UNRWA infrastruktūros neutralumą pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir UNRWA turimą Jungtinių Tautų diplomatinį statusą;

5.  griežtai kritikuoja neseniai priimtą JAV vyriausybės sprendimą daugiau nei perpus sumažinti planuotą finansavimą UNRWA, nes tai turės labai sunkių pasekmių Palestinos pabėgėliams, visų pirma vaikams, kurių švietimas, galimybės gauti skubią pagalbą maistu ir kiti gyvybiškai svarbios pagalbos šaltiniai priklauso nuo UNRWA; primygtinai ragina JAV valdžios institucijas persvarstyti savo sprendimą ir atnaujinti paramą UNRWA;

6.  atmeta humanitarinės pagalbos politizavimą ir primena visiems įnašų teikėjams, įskaitant JAV, kad humanitarine pagalba negali būti naudojamasi siekiant užsitikrinti politinius laimėjimus tarptautinėse derybose;

7.  ragina Izraelio vyriausybę teikti įnašus UNRWA, atsižvelgiant į, be kita ko, jo tiesioginį interesą išvengti visiško būtinųjų Palestinos pabėgėlių poreikių tenkinimo žlugimo;

8.  apgailestauja dėl to, kad Arabų valstybių įnašai į UNRWA programos biudžetą nesiekia Arabų valstybių lygos prisiimto įsipareigojimo padengti 8 proc. šio biudžeto 2017 m.; ragina Arabų valstybes, konkrečiai Persijos įlankos šalis, teikti didesnius finansinius įnašus ir taip įrodyti savo tęstinį pasiryžimą remti Palestinos pabėgėlius;

9.  pabrėžia, kad už UNRWA finansinės padėties problemų sprendimą tenka kolektyvinė atsakomybė ir kad tai yra ilgai nesprendžiama problema, kurią tik dar labiau pagilino neseniai priimtas JAV vyriausybės sprendimas; ragina ES ir jos valstybes nares imtis vadovaujamo vaidmens tarptautiniu lygmeniu siekiant surasti kolektyvinius UNRWA finansinės padėties problemos sprendimus;

10.  palankiai vertina ES ir kelių valstybių narių priimtus sprendimus paspartinti mokėjimus UNRWA, kad būtų išsaugotas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas per pirmuosius šių metų mėnesius; primygtinai ragina kitus sekti šiuo pavyzdžiu, siekiant išvengti bet kokių paslaugų teikimo pertrūkių ir suteikti galimybių UNRWA ir tarptautinei bendruomenei apsvarstyti ilgesnio laikotarpio sprendimus;

11.  ragina ES ir jos valstybes nares, taip pat ES nepriklausančias šalis, sutelkti papildomą 2018 m. UNRWA programos biudžeto finansavimą, siekiant padėti UNRWA patenkinti neatidėliotinus trumpalaikius finansinius poreikius, be kita ko, prireikus panaudoti skubios pagalbos rezervus;

12.  reiškia didelį pasipiktinimą Izraelio institucijų daromomis nuolatinėmis ir nepagrįstomis kliūtimis bet kokiam oficialių organų ar pavienių Europos Parlamento narių vizitui į Gazos Ruožą; mano, kad šios kliūtys trukdo Parlamentui vykdyti pagrindinę pareigą stebėti ES veiksmus, visų pirma susijusius su UNRWA finansavimu;

13.  nusprendžia siųsti ad hoc delegaciją į Gazą (Palestiną), kad ji įvertintų padėtį vietoje, visų pirma padidėjusius sunkumus, su kuriais susiduria UNRWA, teikdama pagrindines paslaugas Palestinos pabėgėliams; pabrėžia, jog reikia, kad ši delegacija taip pat įvertintų tai, kad Izraelio institucijos Vakarų Krante nugriovė mažiausiai 400 ES finansuotų Palestinos gyventojams skirtų infrastruktūros objektų, kurių vertė daugiau kaip 1,5 mln. EUR, įskaitant visai neseniai nugriautą mokyklą beduinų vaikams Abu Navare;

14.  labai apgailestauja dėl 30 UNRWA darbuotojų žūties ir išpuolių prieš UNRWA infrastruktūrą nuo 2012 m. Sirijoje ir Gazoje, nes tai dideli tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai; ragina veiksmingai ištirti tokius nusikaltimus ir patraukti atsakomybėn juos padariusius asmenis;

15.  pabrėžia, kad parama UNRWA ir jos atliekama veikla neatstoja patikimų politinių pastangų, siekiant teisingo ir tvaraus taikos tarp Izraelio ir Palestino gyventojų sprendimo pagal derybomis pasiektą taikos susitarimą, įskaitant teisingą ir tvarų Palestinos pabėgėlių klausimo sprendimą;

16.  todėl ragina ES vykdyti savo pasaulinius įsipareigojimus ir imtis drąsios ir visapusiškos taikos regione iniciatyvos; pabrėžia, kad pagal tokią persvarstytą ES politiką daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama ilgalaikio dviejų valstybių principu pagrįsto sprendimo perspektyvumo išsaugojimui;

17.  į tai atsižvelgdamas primena, kad ES institucijoms ir valstybėms narėms reikia užtikrinti, kad būtų vykdomas teisinis nepripažinimo reikalavimas, ir pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2334 taikyti veiksmingą ir visapusišką ES politiką dėl Izraelio ir jo gyvenviečių atskyrimo, remiantis griežtu tarptautinės teisės ir Sąjungos principų paisymu;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir UNRWA generaliniam komisarui.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas