Procedūra : 2018/2553(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0090/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0090/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0042

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 406kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par UNRWA stāvokli  (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Izraēlas un Palestīnas konfliktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) 2017. gada 7. jūnija kopīgo deklarāciju par ES atbalstu UNRWA (2017–2020);

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu, jo īpaši 2016. gada 18. janvāra un 2016. gada 20. jūnija secinājumus,

–  ņemot vērā ES Pamatnostādnes par starptautiskajām humanitārajām tiesībām,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Izraēlas un Palestīnas konfliktu, jo īpaši 2016. gada 26. decembrī pieņemto rezolūciju Nr. 2334,

–  ņemot vērā attiecīgās ANO Ģenerālā asamblejas rezolūcijas,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā kopš 1950. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) ir uzdots nodrošināt izglītību, veselības aprūpi, palīdzību un sociālos pakalpojumus, nometņu infrastruktūru un uzlabojumus, aizsardzību, mikrofinansējumu un humāno palīdzību palestīniešu bēgļiem pēc tam, kad viņi 1948. gada kara laikā tika izraidīti no savām mājām vai arī viņiem vajadzēja bēgt, jo šā kara rezultātā tika izveidota Izraēlas valsts;

B.  tā kā UNRWA apgādībā atrodas aptuveni 5,3 miljoni palestīniešu bēgļu, tostarp 1,5 miljoni, kas dzīvo UNRWA nometnēs, kuras ir izvietotas Palestīnā, Libānā, Jordānijā un Sīrijā;

C.  tā kā palestīniešu bēgļu tiesības atgriezties ir iekļautas vairākās ANO Ģenerālās asamblejas (ANO ĢA) rezolūcijās; tā kā saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām galvenā atbildīgā par vietējo iedzīvotāju labklājību ir okupācijas vara; tā kā palestīniešu bēgļu stāvoklis ir bijis viens no centrālajiem un strīdīgākajiem jautājumiem atkārtotajos centienos panākt mieru un tas joprojām nav atrisināts;

D.  tā kā pilnvaras UNRWA tika piešķirtas ar ANO ĢA rezolūciju un tās vairākkārt ir tikušas pagarinātas ar ANO dalībvalstu pārliecinošu vairākumu, pēdējo reizi — līdz 2020. gada 30. jūnijam, kad par šo pilnvaru pagarināšanu nobalsoja167 valstis;

E.  tā kā, kamēr nav panākts palestīniešu bēgļu jautājuma taisnīgs risinājums, ANO ĢA arvien ir uzsvērusi nepieciešamību turpināt UNRWA darbību, kā arī šīs aģentūras būtisko lomu, nodrošinot palestīniešu bēgļiem svarīgus pakalpojumus;

F.  tā kā arvien lielāks skaits palestīniešu bēgļu ir atkarīgs no UNRWA pakalpojumiem, jo Tuvajos Austrumos turpinās konflikti, tostarp karš Sīrijā, kas ir ietekmējis arī situāciju Libānā un Jordānijā, Palestīnas teritorija ilgstoši ir okupēta un Gazas josla jau desmit gadus pārdzīvo blokādi un cieš no pastāvīgiem konfliktiem, kā arī pasliktinās sociāli ekonomiskie apstākļi un demogrāfiskā izaugsme; tā kā UNRWA darbības Palestīnā saskaras ar nopietniem un ļoti dažādiem šķēršļiem, bet it īpaši apgrūtināta tās ir Gazas joslā, kurai Izraēla ir noteikusi blokādi; tā kā 2014. gadā notikušā Izraēlas un Gazas konflikta laikā UNRWA objekti septiņas reizes tika pakļauti artilērijas apšaudēm, kā rezultātā tika nogalināti vismaz 44 civiliedzīvotāji, tostarp 10 ANO darbinieki;

G.  tā kā UNRWA finansējumu galvenokārt veido brīvprātīgas iemaksas; tā kā Izraēla nepiedalās UNRWA finansēšanā; tā kā ASV valdība 2018. gada 16. janvārī paziņoja par to, ka neveiks paredzēto sākotnējo maksājumu USD 65 miljonu apmērā no 2018. gadam apsolītā USD125 miljonu ieguldījuma UNRWA programmas budžetā, norādot, ka jebkādi turpmākie maksājumi būs atkarīga no būtiskām izmaiņām UNRWA darbībā; tā kā 2017. gadā ASV UNRWA budžetā iemaksāja USD 364 miljonus, šis prezidenta Trampa negaidītais lēmums var novest pie tā, ka iemaksas samazināsies gandrīz par USD 300 miljoniem;

H.  tā kā ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākais atbalsta sniedzējs UNRWA, 2017. gadā iemaksājot EUR 441 miljonu; tā kā ES, pamatojoties uz tās daudzgadu kopīgajām deklarācijām, ir sniegusi UNRWA paredzamu un uzticamu politisko un finanšu atbalstu; tā kā Eiropas Parlaments ir regulāri paudis savu atbalstu pastāvīgām un nozīmīgām ES iemaksām UNRWA budžetā;

I.   tā kā UNRWA jau daudzus gadus izjūt būtisku strukturālu finanšu nepietiekamību un saskarsies ar šādām grūtībām arī 2018. gadā, neatkarīgi no ASV valdības lēmuma;

J.  tā kā pēdējā laikā UNRWA ir veikusi iekšējus pasākumus, lai optimizētu tās izmaksu struktūru un stingrāk kontrolētu izdevumus; tā kā ANO ģenerālsekretārs savā 2017. gada 30. marta ziņojumā sniedza vairākus ieteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt UNRWA atbilstīgu, paredzamu un ilgtspējīgu finansējumu,

1.   atkārtoti paust dziļu solidaritāti ar miljoniem palestīniešu bēgļu, kuri, nezaudējot cieņu un izturību, jau paaudzēm ilgi saskaras ar nemitīgu pārvietošanu, ārkārtīgām grūtībām, netaisnību un ieilgušu bezvalstniecību;

2.  nosoda starptautiskās sabiedrības, jo īpaši Eiropas Savienības, kopīgo nespēju panāktu taisnīgu un ilglaicīgu risinājumu Izraēlas un Palestīnas konfliktam; uzsver, ka tas aptver arī palestīniešu bēgļu problēmas taisnīgu risinājumu; atgādina visām pusēm, ka vissvarīgākais jautājums šajā sakarībā ir palestīniešu bēgļu tiesības atgriezties;

3.  cildina UNRWA un tās darbinieku apbrīnojamo darbu, sniedzot būtisku palīdzību un nodrošinot izglītību un aizsardzību miljoniem palestīniešu bēgļu visos Tuvajos Austrumos;

4.  uzsver, cik svarīgi ir panākt, lai UNRWA varētu netraucēti darboties un sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot ne tikai palestīniešu bēgļu labklājību, aizsardzību un cilvēku attīstību, bet arī visa šā reģiona stabilitāti; aicina Izraēlu kā okupācijas varu atcelt daudzos ierobežojumus, kas kavē UNRWA ikdienas darbības Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē un Gazā, un aicina ievērot UNRWA iekārtu neitralitāti atbilstīgi starptautiskajām humanitārajām tiesībām un UNRWA kā ANO struktūras diplomātiskajam statusam;

5.  asi kritizē ASV valdības nesen pieņemto lēmumu vairāk nekā uz pusi samazināt plānoto finansējumu UNRWA, kas nopietni ietekmēs palestīniešu bēgļu, bet jo īpaši viņu bērnu, stāvokli, jo UNRWA viņiem nodrošina izglītību, kā arī piekļuvi ārkārtas pārtikas piegādēm un citiem būtiskas palīdzības avotiem; mudina ASV iestādes pārskatīt savu lēmumu un atsākt atbalsta sniegšanu UNRWA;

6.  noraida humānās palīdzības politizēšanu un atgādina visiem līdzekļu devējiem, tostarp ASV, ka humāno palīdzību nedrīkst izmantot, lai starptautiskajās sarunās panāktu politiskus ieguvumus;

7.  aicina Izraēlas valdību finansiāli atbalstīt UNRWA, ņemot vērā arī savu ieinteresētību nepieļaut, ka pilnībā tiek sagrauta sistēma, ar kuras palīdzību tiek apmierinātas palestīniešu bēgļu pamatvajadzības;

8.  pauž nožēlu, ka arābu valstu iemaksas UNRWA programmas budžetā bija zemākas par Arābu valstu līgas uzņemtajām saistībām 2017. gadā segt 8 % no šā budžeta; aicina arābu valstis, jo īpaši Persijas līča valstis, demonstrēt savu pastāvīgo apņemšanos atbalstīt palestīniešu bēgļus, veicot lielākus finansiālos ieguldījumus;

9.  uzsver, ka UNRWA finansiālās situācijas uzlabošana ir kolektīvs pienākums un arī ieilgusi problēma, ko vēl vairāk saasināja nesenais ASV valdības lēmums; aicina ES un tās dalībvalstis uzņemties vadošo lomu starptautiskajā līmenī, lai rastu kopīgus risinājumus UNRWA finansiālās situācijas uzlabošanai;

10.  atzinīgi vērtē ES un vairāku tās dalībvalstu pieņemto lēmumu paātrināt maksājumus UNRWA, lai tā šā gada pirmajos mēnešos nebūtu jāpārtrauc būtisku pakalpojumu sniegšana; mudina citus sekot šim piemēram, lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem pakalpojumu sniegšanā un dotu UNRWA un starptautiskajai sabiedrībai laiku apsvērt ilgtermiņa risinājumus;

11.  aicina ES un tās dalībvalstis, kā arī valstis ārpus Eiropas mobilizēt papildu finansējumu UNRWA programmas 2018. gada budžetam, lai atbalstītu UNRWA, apmierinot tās īstermiņa finanšu vajadzības, tostarp vajadzības gadījumā izmantojot palīdzībai ārkārtas gadījumos paredzēto rezervi;

12.  pauž sašutumu par nepārtrauktajiem un nepamatotajiem šķēršļiem, ko Izraēlas iestādes rada oficiālo struktūru vai atsevišķu Eiropas Parlamenta deputātu braucieniem uz Gazas joslu; uzsver, ka ir šādi šķēršļi liedz Parlamentam veikt tā pamatpienākumu — uzraudzīt ES darbību, jo īpaši attiecībā uz UNRWA piešķirto finansējumu;

13.  nolemj sūtīt ad hoc delegāciju uz Gazu/Palestīnu, lai uz vietas novērtētu situāciju, it īpaši arvien sarežģītākās problēmas, ar kurām saskaras UNRWA, sniedzot pamatpakalpojumus palestīniešu bēgļiem; uzsver, ka šai delegācijai ir arī jānovērtē postījumi, ko Izraēlas iestādes nodarījušas vismaz 400 ES finansēto un palestīniešiem Rietumkrastā paredzēto struktūru, kuru vērtība pārsniedz EUR 1,5 miljonus, tostarp postījumus, kas pavisam nesen radīti beduīnu bērnu skolai Abu Nawar;

14.  pauž dziļu nožēlu par Sīrijā un Gazā kopš 2012. gada 30 nogalinātajiem UNRWA darbiniekiem un uzbrukumiem UNRWA objektiem, jo šādas darbības ir uzskatāmas par smagiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem; prasa, lai šādi noziegumi tiktu efektīvi izmeklēti un vainīgie saukti pie atbildības;

15.  uzsver, ka atbalsts, kas sniegts UNRWA, un šīs aģentūras veiktais darbs nevar aizstāt uzticamus politiskos centienus ar mērķi sarunās par miera līguma noslēgšanu panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem, tostarp taisnīgu un ilgtspējīgu risinājumu palestīniešu bēgļu problēmai;

16.  tāpēc aicina ES pildīt savus globālos pienākumus, ierosinot drosmīgu un visaptverošu miera iniciatīvu šim reģionam; uzsver, ka šai pilnveidotajai ES politikai vajadzētu būt vērstai uz to, lai ilgtermiņā saglabātu divu valstu risinājuma dzīvotspēju;

17.  šajā sakarībā atgādina, ka ES iestādēm un dalībvalstīm ir jāpanāk to tiesiskās prasības par neatzīšanu izpilde un saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2334 stingri jāievēro starptautiskās tiesības un ES principi, īstenot rezultatīvu un visaptverošu politiku, saskaņā ar kuru ES atšķir Izraēlu no tās apmetnēm;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ANO ģenerālsekretāram un UNRWA ģenerālkomisāram.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. februārisJuridisks paziņojums