Procedură : 2018/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0090/2018

Texte depuse :

B8-0090/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0042

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0090/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind conflictul dintre Palestina și Israel,

–  având în vedere declarația comună a Uniunii Europene și a Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) din 7 iunie 2017 privind sprijinul acordat de UE către UNRWA (2017-2020),

–  având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, în special cele din 18 ianuarie 2016 și 20 iunie 2016,

–  având în vedere orientările UE privind dreptul umanitar internațional,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind conflictul Israel-Palestina, în special Rezoluția 2334, adoptată la 26 decembrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile pertinente ale Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, încă din 1950, Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) a fost mandatată să ofere educație, asistență medicală, ajutor și servicii sociale, infrastructuri și îmbunătățiri în taberele de refugiați, protecție, microfinanțare și ajutor umanitar pentru refugiații palestinieni, în urma expulzării sau fugii lor din propriile case în timpul războiului din 1948 care a urmat creării statului Israel;

B.  întrucât se estimează că există 5,3 milioane de refugiați palestinieni care intră în domeniul de aplicare al mandatului UNRWA, dintre care 1,5 milioane trăiesc în tabere UNRWA răspândite între Palestina, Liban, Iordania și Siria;

C.  întrucât dreptul de a se reîntoarce al refugiaților palestinieni a fost consacrat în mai multe rezoluții ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite; întrucât, în temeiul dreptului internațional umanitar, responsabilitatea principală pentru bunăstarea populației locale revine puterii ocupante; întrucât chestiunea refugiaților palestinieni a fost una dintre principalele și cele mai controversate problematici discutate în cadrul diverselor eforturi de pace și rămâne nerezolvată până în prezent;

D.  întrucât mandatul UNRWA a fost instituit printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU și a fost reînnoit în repetate rânduri, cu sprijinul majorității covârșitoare a statelor membre ale ONU, ultima oară până la 30 iunie 2020, 167 de state votând în favoarea acestei reînnoiri;

E.  întrucât, în așteptarea soluționării corecte a problemei refugiaților palestinieni, Adunarea Generală a ONU a continuat să sublinieze necesitatea ca UNRWA să își continue activitatea și rolul esențial pe care aceasta îl joacă în privința furnizării de servicii vitale refugiaților palestinieni;

F.  întrucât un număr tot mai mare de refugiați palestinieni depind de serviciile UNRWA din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv războiul din Siria și consecințele sale în Liban și Iordania, ocupația prelungită a Palestinei și cei zece ani de blocadă a Fâșiei Gaza, precum și conflictele recurente din zonă, precum și având în vedere deteriorarea condițiilor socioeconomice și creșterea demografică; întrucât operațiunile UNRWA se confruntă cu obstacole dificile și extinse în Palestina, în special în Gaza, din cauza blocadei israeliene a zonei; întrucât instalațiile UNRWA au fost bombardate de șapte ori în timpul conflictului dintre Israel și Gaza din 2014, care s-au soldat cu moartea a cel puțin 44 de civili, inclusiv 10 angajați ai ONU;

G.  întrucât UNRWA este finanțată în principal prin contribuții voluntare; întrucât Israelul nu contribuie la finanțarea UNRWA; întrucât guvernul SUA a anunțat la 16 ianuarie 2018 că reține 65 milioane USD dintr-o contribuție timpurie preconizată de 125 de milioane de USD pentru bugetul destinat programului UNRWA pentru 2018, afirmând că în viitor se vor efectua plăți doar în cazul în care au loc schimbări majore ale modului în care UNRWA își desfășoară activitatea; întrucât, dat fiind că SUA au contribuit cu 364 de milioane de USD la bugetul UNRWA în 2017, această decizie bruscă a președintelui Trump poate duce la o reducere a fondurilor cu aproape 300 de milioane de USD;

H.  întrucât UE împreună cu statele sale membre reprezintă cel mai mare donator către UNRWA, contribuind cu 441 de milioane de EUR în 2017; întrucât UE, pe baza declarațiilor sale comune multianuale, a oferit sprijin politic și financiar previzibil și fiabil către UNRWA; întrucât Parlamentul European și-a exprimat în mod consecvent sprijinul pentru contribuții continue și substanțiale ale UE către UNRWA;

I.  întrucât UNRWA se confruntă de mulți ani cu lipsuri financiare majore și ar fi continuat să se confrunte cu dificultăți în 2018, independent de decizia guvernului SUA;

J.  întrucât, în ultima perioadă, UNRWA a luat măsuri interne în vederea raționalizării structurii costurilor sale și a înăspririi controalelor asupra cheltuielilor; întrucât, în raportul său din 30 martie 2017, Secretarul General al ONU a formulat o serie de recomandări care urmăresc asigurarea unei finanțări adecvate, previzibile și sustenabile pentru UNRWA,

1.  își reiterează profunda solidaritate cu milioanele de refugiați palestinieni care au suferit, demonstrând o imensă demnitate și reziliență de-a lungul mai multor generații, deplasări pe durată nedeterminată, dificultăți extreme și injustiție, precum și apatridie prelungită;

2.  denunță eșecul colectiv al comunității internaționale, mai ales al Uniunii Europene, în ceea ce privește asigurarea unei soluții echitabile și de durată pentru conflictul israelo-palestinian; subliniază că acest lucru include soluționarea echitabilă a chestiunii refugiaților palestinieni; reamintește tuturor părților locul central ocupat de dreptul de a se reîntoarce al refugiaților palestinieni în acest context;

3.  salută munca admirabilă depusă de UNRWA și de personalul său, oferind asistență vitală, educație și protecție pentru milioane de refugiați palestinieni în întregul Orient Mijlociu;

4.  subliniază că este important să se asigure că UNRWA funcționează fără piedici și oferă servicii pentru a asigura bunăstarea, protecția și dezvoltarea umană a refugiaților palestinieni, ca și a stabilității regiunii în ansamblu; solicită Israelului, în calitate de putere ocupantă, să ridice restricțiile multiple care împiedică operațiunile zilnice ale UNRWA în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est și Gaza, precum și să respecte neutralitatea instalațiilor UNRWA în conformitate cu dreptul internațional umanitar și cu statutul diplomatic al ONU de care beneficiază UNRWA;

5.  critică ferm decizia luată recent de guvernul SUA de a reduce cu mai mult de jumătate finanțarea pe care a planificat-o pentru UNRWA, lucru care va avea consecințe deosebit de grave pentru refugiații palestinieni, în special pentru copii, care depind de UNRWA pentru educația lor, pentru accesul la aprovizionarea cu alimente în situații de urgență și pentru alte surse de asistență vitală; solicită autorităților SUA să își reconsidere decizia și să își reia sprijinul pentru UNRWA;

6.  respinge politizarea ajutorului umanitar și reamintește tuturor donatorilor, inclusiv SUA, că asistența umanitară nu poate fi utilizată pentru obținerea unor avantaje politice în negocierile internaționale;

7.  solicită guvernului israelian să contribuie la UNRWA, având în vedere, de asemenea, interesul său direct de a evita un colaps complet în ceea ce privește satisfacerea nevoilor de bază ale refugiaților palestinieni;

8.  deplânge faptul că contribuțiile din partea statelor arabe la bugetul destinat programului UNRWA au fost sub angajamentul asumat de către Liga Statelor Arabe de a acoperi 8 % din această sumă în 2017; invită statele arabe, în special țările din Golf, să demonstreze prin creșterea contribuțiilor financiare angajamentul lor continuu față de refugiații palestinieni;

9.  subliniază că rezolvarea situației financiare a UNRWA este o responsabilitate colectivă și a reprezentat o provocare îndelungată, care a fost agravată de recenta decizie a guvernului SUA; solicită ca UE, inclusiv statele sale membre, să își asume un rol de lider la nivel internațional pentru a găsi soluții colective la situația financiară a UNRWA;

10.  salută decizia luată de către UE și mai multe state membre de a accelera plățile către UNRWA pentru a continua furnizarea de servicii vitale în primele luni ale anului; îndeamnă și alte state membre să urmeze acest exemplu, pentru a evita orice perturbare a furnizării de servicii și pentru a da UNRWA și comunității internaționale suficient spațiu de manevră pentru a lua în considerare soluții pe termen lung;

11.  solicită UE și statelor sale membre, precum și țărilor din afara Europei, să mobilizeze finanțare suplimentară pentru bugetul destinat programului UNRWA în 2018, astfel încât să sprijine UNRWA să își abordeze nevoile financiare imediate pe termen scurt, inclusiv, dacă este necesar, prin intermediul rezervelor destinate ajutoarelor de urgență;

12.  își exprimă indignarea față de obstrucționarea continuă și nejustificată de către autoritățile israeliene a tuturor vizitelor organismelor oficiale sau deputaților din Parlamentului European în Fâșia Gaza; subliniază că această obstrucție împiedică Parlamentul să își exercite responsabilitatea de bază de monitorizare a acțiunilor UE, în special în ceea ce privește finanțarea UNRWA;

13.  decide să trimită o delegație ad hoc în Gaza/Palestina pentru a evalua situația la fața locului, în special în ceea ce privește provocările sporite cu care se confruntă UNRWA în ceea ce privește furnizarea de servicii de bază pentru refugiații palestinieni; subliniază necesitatea ca această delegație să evalueze, de asemenea, distrugerea de către autoritățile israeliene a cel puțin 400 de structuri finanțate de UE pentru palestinieni în Cisiordania, în valoare de peste 1,5 milioane EUR, inclusiv, cel mai recent, distrugerea unei școli pentru copiii de beduini din Abu Nawar;

14.  regretă profund asasinarea a 30 de angajați ai UNRWA, precum și atacurile instalațiilor UNRWA din Siria și Gaza începând cu 2012, care constituie încălcări grave ale dreptului umanitar internațional; solicită ca aceste crime să fie anchetate în mod eficace, iar făptuitorii să fie trași la răspundere;

15.  subliniază că sprijinul acordat UNRWA și activitatea desfășurată de aceasta nu poate substitui depunerea unor eforturi politice credibile în vederea încheierii unei păci juste și durabile între israelieni și palestinieni în cadrul unui acord de pace negociat, care să includă o soluție justă și durabilă pentru refugiații palestinieni;

16.  solicită, prin urmare, UE să își onoreze responsabilitățile la nivel mondial luând o inițiativă ambițioasă și cuprinzătoare pentru pace în regiune; subliniază că această politică revizuită a UE ar trebui să se concentreze pe menținerea viabilității pe termen lung a soluției bazate pe coexistența a două state;

17.  reamintește, în acest context, necesitatea ca instituțiile și statele membre ale UE să asigure aplicarea cerinței lor legale privind nerecunoașterea și, în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2334, să aplice o politică eficientă și cuprinzătoare în temeiul căreia UE să facă o diferență între Israel și coloniile sale, care să se bazeze pe respectarea strictă a dreptului internațional și a principiilor Uniunii;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Comisarului General al UNRWA.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică