Postup : 2018/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0090/2018

Predkladané texty :

B8-0090/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0042

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii UNRWA (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o izraelsko-palestínskom konflikte,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskej únie a Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) zo 7. júna 2017 o podpore EÚ pre UNRWA (2017 – 2020),

–  so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe, najmä na závery z 18. januára 2016 a 20. júna 2016,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o medzinárodnom humanitárnom práve,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o izraelsko-palestínskom konflikte, najmä na rezolúciu č. 2334 prijatú 26. decembra 2016,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Agentúra Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) má od roku 1950 mandát na poskytovanie vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, pomoci a sociálnych služieb, infraštruktúry táborov a ich zlepšovanie, ochrany, mikrofinancovania a humanitárnej pomoci pre palestínskych utečencov po tom, ako boli počas vojny v roku 1948, ktorá nasledovala po vytvorení Izraelského štátu, vyhostení alebo nútení opustiť svoje domovy;

B.  keďže pod mandát UNRWA podľa odhadov spadá 5,3 milióna palestínskych utečencov vrátane 1,5 milióna ľudí žijúcich v táboroch UNRWA, ktoré sú rozptýlené medzi Palestínou, Libanonom, Jordánskom a Sýriou;

C.  keďže právo na návrat palestínskych utečencov je zakotvené v rade rezolúcií Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN); keďže podľa medzinárodného humanitárneho práva leží primárna zodpovednosť za blaho miestneho obyvateľstva na okupačnej mocnosti; keďže otázka palestínskych utečencov je jednou z najzásadnejších a najspornejších otázok opakovaných mierových úsilí a ešte stále nie je vyriešená;

D.  keďže mandát UNRWA bol stanovený na základe rezolúcie VZ OSN a bol opakovane obnovovaný s podporou prevažnej väčšiny členských štátov OSN, naposledy do 30. júna 2020 so 167 štátmi hlasujúcimi za;

E.  keďže kým sa dospeje k spravodlivému vyriešeniu otázky palestínskych utečencov, VZ OSN naďalej zdôrazňuje, že treba, aby UNRWA pokračovala vo svojej činnosti, ako aj zásadnú úlohu, ktorú zohráva pri poskytovaní základných služieb palestínskym utečencom;

F.  keďže v dôsledku konfliktov na Blízkom východe, vrátane vojny v Sýrii a jej dôsledkov v Libanone a Jordánsku, dlhodobej okupácie Palestíny a desiatich rokov blokády Pásma Gazy a opakujúcich sa konfliktov v Pásme Gazy, ako aj z dôvodu zhoršenia sociálno-ekonomických podmienok a demografického rastu, je na služby UNRWA odkázaných stále viac palestínskych utečencov; keďže činnosti UNRWA v Palestíne, a najmä v Pásme Gazy v dôsledku izraelskej blokády tejto oblasti, narážajú na vážne a rozsiahle prekážky; keďže počas konfliktu v roku 2014 medzi Izraelom a Pásmom Gazy boli budovy UNRWA ostreľované sedemkrát, pri čom bolo zabitých najmenej 44 civilistov vrátane 10 zamestnancov OSN;

G.  keďže UNRWA je financovaná najmä prostredníctvom dobrovoľných príspevkov; keďže Izrael sa nepodieľa na financovaní UNRWA; keďže vláda USA 16. januára 2018 oznámila, že zadrží 65 miliónov USD z očakávaného včasného príspevku vo výške 125 miliónov USD do programového rozpočtu UNRWA na rok 2018, a uviedla, že každá budúca platba bude podmienená zásadnými zmenami vo fungovaní UNRWA; keďže Spojené štáty prispeli v roku 2017 do rozpočtu UNRWA sumou 364 miliónov USD, toto náhle rozhodnutie prezidenta Trumpa môže mať za následok zníženie o takmer 300 miliónov USD;

H.  keďže EÚ a jej členské štáty sú spolu najväčším darcom UNRWA s príspevkom v roku 2017 vo výške 441 miliónov EUR; keďže EÚ poskytuje UNRWA na základe viacročných spoločných vyhlásení predvídateľnú a spoľahlivú politickú a finančnú podporu; keďže Európsky parlament sústavne vyjadruje svoju podporu pre pokračujúce a významné príspevky EÚ pre UNRWA;

I.  keďže UNRWA už mnoho rokov čelí veľkým štrukturálnym finančným nedostatkom a bez ohľadu na rozhodnutie vlády USA by pretrvávajúcim ťažkostiam čelila aj v roku 2018;

J.  keďže UNRWA nedávno prijala vnútorné opatrenia na optimalizáciu svojej štruktúry nákladov a sprísnenie kontroly výdavkov; keďže generálny tajomník OSN predložil vo svojej správe z 30. marca 2017 niekoľko odporúčaní zameraných na zabezpečenie primeraného, predvídateľného a udržateľného financovania UNRWA;

1.  opätovne vyjadruje hlbokú solidaritu s miliónmi palestínskych utečencov, ktorí s nesmiernou dôstojnosťou a odolnosťou a naprieč generáciami znášali nekonečné vysídľovanie, mimoriadne ťažkosti a nespravodlivosť a dlhotrvajúci stav bez štátnej príslušnosti;

2.  odsudzuje kolektívne zlyhanie medzinárodného spoločenstva, a najmä Európskej únie, zabezpečiť spravodlivé a trvalé riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu; zdôrazňuje, že to zahŕňa aj spravodlivé vyriešenie otázky palestínskych utečencov; v tejto súvislosti pripomína všetkým stranám ústredný význam práva palestínskych utečencov na návrat;

3.  vyzdvihuje obdivuhodnú prácu UNRWA a jej zamestnancov pri poskytovaní životne nevyhnutnej pomoci, vzdelávania a ochrany miliónom palestínskych utečencov na Blízkom východe;

4.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť neprerušené fungovanie UNRWA a jej poskytovania služieb pre dobré životné podmienky, ochranu a ľudský rozvoj palestínskych utečencov, ale rovnako pre stabilitu regiónu ako celku; vyzýva Izrael ako okupačnú mocnosť, aby zrušil viaceré obmedzenia, ktoré bránia každodenným operáciám UNRWA na západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema a v Pásme Gazy a aby dodržiaval neutralitu zariadení UNRWA v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a diplomatickým statusom OSN agentúry UNRWA;

5.  ostro kritizuje nedávne rozhodnutie vlády USA znížiť svoje plánované financovanie UNRWA o viac ako polovicu, čo bude mať obzvlášť závažné dôsledky pre palestínskych utečencov, a najmä deti, ktorí sú, pokiaľ ide o vzdelávanie, prístup k núdzovým dodávkam potravín a k ďalším zdrojom nevyhnutnej pomoci, odkázaní na UNRWA; naliehavo vyzýva orgány USA, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a obnovili svoju podporu pre UNRWA;

6.  odmieta politizáciu humanitárnej pomoci a pripomína všetkým darcom vrátane USA, že humanitárna pomoc sa nesmie používať na zabezpečenie politického vplyvu v medzinárodných rokovaniach;

7.  vyzýva izraelskú vládu, aby prispela UNRWA, a to aj vzhľadom na jej priamy záujem o zamedzenie úplnému zlyhaniu pri plnení základných potrieb palestínskych utečencov;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky arabských štátov do programového rozpočtu UNRWA boli nižšie než záväzok Ligy arabských štátov pokryť v roku 2017 8 % tohto rozpočtu; vyzýva arabské štáty, a najmä krajiny Perzského zálivu, aby prostredníctvom posilnených finančných príspevkov preukázali svoj pokračujúci záväzok voči palestínskym utečencom;

9.  zdôrazňuje, že vyriešenie finančnej situácie UNRWA je kolektívnou zodpovednosťou a predstavuje dlhodobú výzvu, ktorá sa nedávnym rozhodnutím vlády USA len zhoršila; žiada EÚ aj jej členské štáty, aby prevzali vedúcu úlohu na medzinárodnej úrovni s cieľom nájsť kolektívne riešenia finančnej situácie UNRWA;

10.  víta rozhodnutie, ktoré prijala EÚ a niekoľko členských štátov, na urýchlenie platieb pre UNRWA v snahe zachovať poskytovanie životne dôležitých služieb v prvých mesiacoch roka; naliehavo vyzýva ďalších, aby tento príklad nasledovali s cieľom zabrániť akémukoľvek prerušeniu poskytovania služieb a poskytnúť UNRWA a medzinárodnému spoločenstvu určitý priestor na zváženie dlhodobejších riešení;

11.  žiada EÚ a jej členské štáty, ale aj neeurópske krajiny, aby mobilizovali dodatočné finančné prostriedky pre programový rozpočet UNRWA v roku 2018 s cieľom podporiť UNRWA pri riešení jej okamžitých krátkodobých finančných potrieb, a to aj v prípade potreby prostredníctvom rezerv na núdzovú pomoc;

12.  vyjadruje rozhorčenie nad tým, že izraelské orgány naďalej a neodôvodnene bránia akýmkoľvek návštevám oficiálnych orgánov či jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu do Pásma Gazy; zdôrazňuje, že táto prekážka bráni Parlamentu vykonávať svoju základnú zodpovednosť monitorovať činnosti EÚ, najmä pokiaľ ide o financovane UNRWA;

13.  sa rozhodol vyslať do Pásma Gazy/Palestíny delegáciu ad hoc s cieľom posúdiť situáciu priamo na mieste, najmä silnejúce výzvy, ktorým UNRWA čelí pri poskytovaní základných služieb palestínskym utečencom; zdôrazňuje, že treba, aby táto delegácia rovnako posúdila 400 štruktúr financovaných EÚ pre Palestínčanov na západnom brehu Jordánu v hodnote viac ako 1,5 milióna EUR, ktoré zničili izraelské orgány, a to aj nedávno školu pre beduínske deti v Abu Nawar;

14.  hlboko ľutuje zabitie 30 pracovníkov UNRWA a útoky na zariadenia UNRWA v Sýrii a v Pásme Gazy od roku 2012, čo predstavuje závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva; žiada, aby takéto trestné činy sa účinne vyšetrili a aby páchatelia niesli zodpovednosť;

15.  zdôrazňuje, že podpora pre UNRWA a práca, ktorú táto agentúra vykonáva, nenahrádza dôveryhodné politické úsilie zamerané na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v rámci dosiahnutej mierovej dohody vrátane spravodlivého a trvalého riešenia pre palestínskych utečencov;

16.  vyzýva preto EÚ, aby plnila svoju globálnu zodpovednosť a začala odvážnu a komplexnú mierovú iniciatívu pre tento región; zdôrazňuje, že táto prepracovaná politika EÚ by sa mala zamerať na zachovávanie dlhodobej životaschopnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov;

17.  v tejto súvislosti pripomína, že treba, aby inštitúcie EÚ a členské štáty presadzovali svoju zákonnú požiadavku na neuznávanie a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2334 uplatňovali účinnú a ucelenú politiku EÚ zameranú na diferenciáciu medzi Izraelom a jeho osadami, založenú na prísnom dodržiavaní medzinárodného práva a zásad EÚ;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a generálnemu komisárovi agentúry UNRWA.

Posledná úprava: 7. februára 2018Právne oznámenie