Procedură : 2018/2527(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0092/2018

Texte depuse :

B8-0092/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0040

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 414kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.401v01-00
 
B8-0092/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP))


Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP))  
B8-0092/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia(1), cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la relațiile UE-Turcia(2) și cea din 6 iulie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 privind Turcia(3),

–  având în vedere Cadrul de negociere al UE cu Turcia din 3 octombrie 2005, în special punctele (4) și (5),

–  având în vedere statutul Turciei de membru al Consiliului Europei din 9 august 1949, prin care Turcia este obligată să respecte Convenția europeană a drepturilor omului și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului,

–  având în vedere statutul Turciei de membru al Organizației Națiunilor Unite și aderarea sa la Carta ONU, a cărui scop principal este promovarea și apărarea drepturilor omului,

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 21 decembrie 2016 privind o decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor cu Turcia cu privire la un acord privind extinderea domeniului de aplicare al relației comerciale bilaterale preferențiale și la modernizarea uniunii vamale,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât guvernul turc continuă să aplice măsuri represive ample și la scară largă, care afectează toate persoanele din Turcia, în special partidele din opoziție și membrii Marii Adunări Naționale a Turciei, jurnaliștii și lucrătorii din mass-media, funcționarii din armata turcă, forțele de poliție și de securitate, precum și funcționarii care lucrează în sistemul judiciar și în administrația de stat;

B.  întrucât multe dintre măsurile adoptate sunt disproporționate, încalcă legislația internă a Turciei și angajamentele asumate de un stat membru al Consiliului Europei și contravin Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice;

C.  întrucât Turcia a utilizat tentativa eșuată de lovitură de stat din iulie 2016 ca pretext pentru aplicarea acestor măsuri; întrucât UE a condamnat lovitura militară eșuată din iulie 2016 și a recunoscut necesitatea urmăririi penale a celor responsabili și implicați în tentativa de lovitură de stat; întrucât acest lucru trebuie realizat respectând dreptul la un proces echitabil și garanțiile procedurale;

D.  întrucât președintele Erdoğan și reprezentanții guvernului turc au făcut în mod repetat declarații privind reintroducerea pedepsei cu moartea; întrucât există preocupări majore cu privire la condițiile în care se află persoanele deținute și arestate în urma loviturii de stat, la concedierea pe scară largă a funcționarilor de stat și la restricțiile severe privind libertatea de exprimare și privind presa și mass-media din Turcia; întrucât o serie de cetățeni ai UE au fost, de asemenea, arestați pe motive dubioase;

E.  întrucât Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a apreciat că modificările constituționale aprobate în cadrul referendumului din aprilie 2017 „ar introduce un regim prezidențial care nu dispune de mecanismele de control și echilibru necesare pentru a se proteja împotriva transformării într-un regim autoritar”; întrucât hotărârile de urgență din legislația Turciei includ măsuri care depășesc ceea ce este permis de standardele internaționale și de constituția Turciei;

F.  întrucât există indicii privind deficiențe sistemice în sistemul judiciar turc și în puterea executivă și privind eșecul de a face față în mod adecvat presiunii politice din partea puterii executive, astfel cum se exemplifică în unele cazuri de refuz al instanțelor inferioare de a respecta hotărârea Curții Constituționale;

G.  întrucât alineatul (5) din Cadrul de negociere pentru negocierile de aderare cu Turcia prevede că, în cazul unei încălcări grave și persistente a principiilor libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, Comisia poate recomanda suspendarea negocierilor; întrucât Consiliul decide cu majoritate calificată cu privire la o astfel de recomandare,

1.  condamnă cu fermitate măsurile represive disproporționate luate de președintele Erdoğan și de guvernul turc după lovitura militară eșuată din iulie 2016 și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la schimbările constituționale care au fost aprobate în mod strict în cadrul referendumului din aprilie 2017; reiterează faptul că modificările propuse la constituție nu respectă principiile fundamentale ale separării puterilor, nu prevăd un sistem de control și echilibru adecvat și nu sunt conforme cu criteriile politice de la Copenhaga în ceea ce privește democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; își reafirmă poziția din noiembrie 2016 de a îngheța procesul de aderare cu Turcia și poziția sa din iulie 2017 de a suspenda procesul de aderare cu Turcia în cazul în care reformele constituționale sunt puse în aplicare ca atare;

2.  își reiterează profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea continuă a libertăților fundamentale și a statului de drept din Turcia și condamnă utilizarea detenției arbitrare, a hărțuirii judiciare și administrative, a interdicțiilor de călătorie și a altor mijloace pentru a persecuta mii de apărători ai drepturilor omului, membri ai organizațiilor independente ale societății civile, reprezentanți ai mediului academic și cetățeni obișnuiți;

3.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la arestarea și detenția continuă a apărătorilor drepturilor omului, a politicienilor și a activiștilor societății civile;

4.  ia act cu îngrijorare de deteriorarea vechilor principii și valori laice ale Turciei, inclusiv de persecuțiile tot mai numeroase ale minorităților religioase și ale celor nereligioase; invită autoritățile turce să promoveze și să garanteze pluralismul religios și libertatea religioasă;

5.  constată că numeroși cetățeni turci, împreună cu cetățeni ai UE, se confruntă sau s-au confruntat cu aceste măsuri represive disproporționate, inclusiv numeroși angajați ai serviciilor publice și profesori care au fost concediați;

6.  avertizează asupra abuzului de măsuri antiteroriste pentru a legitima reprimarea drepturilor omului;

7.  ia act de faptul că nucleul democrației turce este amenințat, dat fiind că multor deputați li s-a revocat mandatul parlamentar, li s-a ridicat imunitatea și/sau au fost deținuți sau arestați; remarcă faptul că partidele de opoziție HDP și CHP sunt cel mai puternic afectate; își exprimă solidaritatea cu parlamentarii aleși în mod legitim care sunt deținuți și supuși unor practici de intimidare și solicită autorităților turce să respecte mandatele democratice, să îi elibereze pe cei deținuți și să le garanteze dreptul la o apărare adecvată în cadrul unor procese echitabile și independente; ia act de faptul că funcționarii locali se confruntă cu presiuni similare;

8.  subliniază faptul că Marea Adunare Națională din Turcia ar trebui să fie instituția centrală în democrația Turciei și ar trebui să reprezinte toți cetățenii în mod egal; regretă pragul electoral ridicat al Adunării;

9.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea libertății de exprimare și a libertății presei și mass-mediei în Turcia, numeroase canale mass-media, inclusiv online, fiind închise, cenzurate sau preluate de către autorități, iar numeroși jurnaliști și lucrători în sectorul mass-media fiind arestați, deținuți sau concediați; reamintește importanța capitală a unei prese libere și independente pentru o societate democratică; solicită autorităților turce să îi elibereze pe jurnaliștii deținuți și să ia măsuri urgente și fundamentale pentru a consolida și a restabili libertatea presei și libertatea de exprimare în țară; ia act de faptul că guvernul turc, în multe cazuri, încă nu a reușit să clarifice pe ce temei juridic au fost arestați o serie de jurnaliști pentru rebeliune și diseminarea propagandei legate de grupurile teroriste;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la monitorizarea platformelor de comunicare socială și închiderea conturilor pe platformele de comunicare socială de către autoritățile din Turcia; consideră că aceasta este o nouă restricție în calea libertății de exprimare și un instrument de reprimare a societății civile;

11.  este preocupat cu privire la impunerea de restricții asupra activităților mișcării pentru drepturile LGBTQI din Turcia; reiterează faptul că aceste evoluții constituie o încălcare clară a libertăților personale; își exprimă profunda îngrijorare față de raportările privind încălcările drepturilor omului împotriva persoanelor LGBTQI; invită autoritățile turce să investigheze temeinic, în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului, raportările privind maltratarea deținuților LGBTQI;

12.  își exprimă, de asemenea, preocuparea profundă în legătură cu numărul mare de judecători, avocați și activiști în domeniul drepturilor omului și al societății civile care au fost arestați sau deținuți, și-au pierdut locul de muncă sau se confruntă cu presiuni din partea autorităților, și subliniază că autoritățile turce au obligația legală să respecte ordinea juridică constituțională în Turcia și obligațiile asumate de Turcia în calitate de membru al Consiliului Europei;

13.  consideră că numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale statului de drept și reforma constituțională planificată a Turciei, în cazul în care este pusă în aplicare, nu sunt conforme cu criteriile politice de la Copenhaga; invită, prin urmare, Comisia să facă o evaluare, bazată pe punctele (4) și (5) din Cadrul de negociere al UE, cu privire la respectarea acestor criterii politice de către Turcia și să prezinte avizul său oficial privind stadiul negocierilor de aderare, alături de un amplu proces de reflecție privind viitorul relațiilor dintre UE și Turcia; insistă asupra faptului că acesta ar trebui să constituie partea centrală a următorului raport anual privind progresele înregistrate în Turcia, pe care Comisia îl va publica în aprilie 2018;

14.  își reiterează poziția din noiembrie 2017 prin care a solicitat ca fondurile destinate autorităților turce în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) să fie condiționate de îmbunătățiri în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept, și, dacă este posibil, să fie redirecționate către organizațiile societății civile; își reiterează solicitarea adresată Comisiei ca, în cadrul revizuirii fondurilor IPA, să ia în considerare evoluțiile din Turcia, precum și să prezinte propuneri concrete cu privire la modul în care se poate crește sprijinul pentru societatea civilă turcă;

15.  solicită Delegației UE la Ankara să ofere o susținere sporită și, dacă este necesar și posibil, sprijin public apărătorilor drepturilor omului, în special prin monitorizarea și observarea proceselor, cererea de autorizații pentru vizite în închisori și publicarea unor declarații adresate autorităților turce de la toate nivelurile;

16.  ia act de faptul că contactele stabilite între Parlamentul European și Marea Adunare Națională a Turciei au fost suspendate; își exprimă convingerea că Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia își poate relua activitatea într-un mod constructiv, deschis și fiabil; reamintește că, în absența acestor reuniuni periodice, Parlamentul European ar putea avea în vedere trimiterea de delegații ad-hoc în Turcia, în special pentru observarea și monitorizarea proceselor și procedurilor judiciare sau a evenimentelor conexe, astfel cum s-a procedat anterior în perioada 2011-2013;

17.  constată că peste trei milioane de refugiați sirieni în Turcia au fost în general bine primiți, dar că există semne de intensificare a resentimentelor față de refugiați; invită Turcia să monitorizeze în mod transparent condițiile din tabăra de refugiați în conformitate cu standardele privind drepturile omului; îndeamnă autoritățile turce să garanteze drepturile copilului, în special în ceea ce privește accesul la educație și îngrijiri medicale;

18.  încurajează Comisia, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția să ofere asistență judiciară suplimentară autorităților turce, astfel încât să garanteze proceduri juridice corecte și condiții de detenție corespunzătoare și sigure pentru persoanele arestate pe motivul implicării în tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016; invită autoritățile turce să coopereze strâns cu Comisia de la Veneția;

19.  solicită o soluție durabilă la problema kurdă din Turcia pe baza unui proces pașnic, incluziv și democratic, și este convins că numai o soluție politică justă poate aduce stabilitate și prosperitate;

20.  își reiterează îngrijorarea cu privire la deținerea a zeci de persoane care au criticat public intervenția militară a Turciei în Siria, în special recentele atacuri împotriva pozițiilor siriano-kurde; subliniază importanța vitală a unui proces de pace incluziv care să cuprindă toate părțile relevante și a implicării proactive a UE;

21.  subliniază că, deși Turcia rămâne un partener vital și strategic, relațiile dintre UE și Turcia ar trebui să se bazeze pe dispozițiile de condiționalitate privind respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește modernizarea uniunii vamale, dar și să vizeze sporirea contactelor interumane, precum schimburi de studenți și cooperare științifică și universitară printr-o facilitare treptată a regimului vizelor; insistă asupra faptului că liberalizarea vizelor se bazează pe îndeplinirea tuturor celor 72 de obiective de referință stabilite în foaia de parcurs privind liberalizarea regimului vizelor;

22.  subliniază că Turcia trebuie să respecte obligațiile pe care le are în calitate de membru al Consiliului Europei; subliniază că acest lucru include respingerea clară a pedepsei capitale; reamintește că reintroducerea pedepsei cu moartea ar conduce în mod automat la suspendarea negocierilor de aderare; subliniază că Curtea Europeană a Drepturilor Omului este ancora Turciei în Europa; îndeamnă guvernul Turciei să respecte și să pună în aplicare deciziile acesteia;

23.  cere traducerea prezentei rezoluții în limba turcă;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Guvernului și Parlamentului Turciei, statelor membre, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0423.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0450.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0306.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică