Menetlus : 2018/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0093/2018

Esitatud tekstid :

B8-0093/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0042

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 254kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.402v01-00
 
B8-0093/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP))  
B8-0093/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni kohta Lähis-Idas (UNRWA),

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 8. detsembri 1949. aasta resolutsiooni 302 (IV) Palestiina põgenike abistamise kohta,

–  võttes arvesse ELi ja UNRWA 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsiooni Euroopa Liidu toetuse kohta UNRWA-le (2017–2020),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et UNRWA on ÜRO asutus, mille 1949. aastal asutas ÜRO Peaassamblee ja mille ülesandeks on abistada ja kaitsta ligikaudu 5 miljonit registreeritud Palestiina põgenikku; arvestades, et UNRWA teenused hõlmavad haridust, tervishoidu, hädaabi- ja sotsiaalteenuseid, laagrite taristut ja parandamist, kaitset ja mikrorahastamist;

B.  arvestades, et USA välisministeeriumi pressiesindaja teatas 16. jaanuaril 2018, et USA on kohustunud vabatahtlikult maksma UNRWA-le 2018. aastal 60 miljonit USA dollarit; arvestades, et ülejäänud 65 miljoni USA dollari maksmine on peatatud; arvestades, et pressiesindaja sõnul sooviks USA näha mõningaid muudatusi UNRWA toimimises; arvestades, et USA on väljendanud vajadust leida UNRWA-le uusi vabatahtlikke rahavooge ja suurendada rahastajate koormuse jagamist; arvestades, et USA on UNRWA suurim riiklik toetaja;

C.  arvestades, et UNRWA programmi eelarvesse eraldatud 60 miljonit USA dollarit kulusid koolide ja tervishoiuteenuste toetamiseks, tagades, et õpetajate ja tervishoiutöötajate palkade maksmine jätkub UNRWA operatsioonide ajal Jordaanias, Jordani Läänekaldal ja Gaza sektoris;

D.  arvestades, et UNRWA ülemvolinik märkis 17. jaanuaril 2018, et UNRWA seisab silmitsi suurte probleemidega oma mandaadi täitmisel ja selliste oluliste teenuste säilitamisel nagu Palestiina põgenike haridus ja tervishoid;

E.  arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tunnistas 7. juunil 2017 organisatsiooni olulist rolli Lähis-Idas: „UNRWA toetab oma väsimatu tööga Palestiina põgenikke, pakub haridust ning edendab Lähis-Ida sotsiaalmajanduslikku arengut ja stabiilsust,“ ütles ta. „Rahvusvaheline toetus on UNRWA jaoks võtmetähtsusega: Euroopa Liit jätkab investeerimist oma Lähis-Ida rahupoliitika ühte sambasse.“;

F.  arvestades, et 31. jaanuaril 2018 võttis komisjon vastu uue 42,5 miljoni euro suuruse abipaketi, millest toetatakse palestiinlasi ja mis sisaldab suurt toetust Ida-Jeruusalemmale; arvestades, et 107 miljonit eurot anti ka UNRWA-le; arvestades, et Euroopa Liit on UNRWA suuruselt teine toetaja;

1.  rõhutab, et UNRWA töö aitab tagada tema viies tegevusvaldkonnas Palestiina põgenike heaolu, kaitse ja inimarenguga seotud peamiste vajaduste rahuldamise;

2.  väljendab muret UNWRA rahastamiskriisi pärast; nõuab tungivalt, et kõik rahastajad täidaksid organisatsioonile antud lubadused;

3.  märgib, et EL on võtnud endale kohustuse jätkata UNRWA abistamist rahaliste vahendite tagamisel, et organisatsioon saaks toetada Palestiina põgenikke; rõhutab, et EL aitab olulisel määral kaasa 500 000 lapse kvaliteetse hariduse rahastamisele, enam kui 3,5 miljonile patsiendile esmatasandi tervishoiuteenuste pakkumisele ja üle 250 000 väga haavatava Palestiina põgeniku aitamisele;

4.  tervitab asjaolu, et UNRWA kavatseb säilitada sisemised meetmed, mille eesmärk on kulude piiramine ja tõhususe suurendamine, otsides samal ajal muid valdkondi, kus tõhususe kasv võib olla võimalik;

5.  tervitab organisatsiooni lubadust jätkata reformipüüdlusi, mille eesmärk on parandada juhtimisstruktuure ning suurendada läbipaistvust, vastutust ja sisekontrolli; rõhutab, et need jõupingutused on ülimalt olulised, et tagada ELi vahendite kasutamine kavandatud otstarbel ja rahu saavutamiseks Lähis-Idas; juhib tähelepanu vajadusele tõhustatud kontrolli järele, mis hoiaks ära UNWRA ELi rahastatud süsteemide väärkasutuse Hamasi poolt;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, USA administratsioonile ja Kongressile ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni ülemvolinikule.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018Õigusalane teave