Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0097/2018

Indgivne tekster :

B8-0097/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0040

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 177kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.406v01-00
 
B8-0097/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet  (2018/2527(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet  (2018/2527(RSP))  
B8‑0097/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, særlig beslutningerne om de årlige statusrapporter og beslutning af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier(1) og af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner om Tyrkiet af 18. juli 2016,

–   der henviser til erklæringerne fra Europarådets menneskerettighedskommissær,

–  der henviser til Kommissionens årlige statusrapporter om Tyrkiet,

–  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, navnlig ytringsfriheden, er kernen i EU's tiltrædelsesproces,

–   der henviser til erklæringen af 26. juli 2016 fra Europarådets menneskerettighedskommissær om de foranstaltninger, der er truffet under undtagelsestilstanden i Tyrkiet,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1996,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet kraftigt har fordømt det fejlslagne militærkup i Tyrkiet;

B.  der henviser til, at Tyrkiet stadig er EU-kandidatland; der henviser til, at brugen af repressive foranstaltninger under undtagelsestilstanden ikke er passende for et kandidatland og er i strid med de demokratiske værdier, som EU er baseret på, og strider mod den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

C.  der henviser til, at myndighederne siden kupforsøget har anholdt 12 medlemmer af den tyrkiske nationalforsamling og ca. 150 journalister, herunder den tyske journalist Deniz Yücel, hvilket er det største antal anholdte journalister i noget land på nuværende tidspunkt; der henviser til, at 40 000 personer er blevet tilbageholdt, at over 31 000 fortsat er anholdt, og at 129 000 offentligt ansatte enten fortsat er suspenderet (66 000) eller er blevet afskediget (63 000), hvoraf de fleste til dato ikke er blevet tiltalt for noget; der henviser til, at mange menneskerettighedsforkæmpere, herunder Amnesty Internationals vigtigste medarbejdere i Tyrkiet, også er blevet anholdt; der henviser til, at disse anholdelser udgør et voldsomt anslag mod de politiske frihedsrettigheder og demokratiet i Tyrkiet;

D.  der henviser til, at de to formænd for partiet HDP, Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ, og otte andre parlamentsmedlemmer fra partiet den 4. november 2016 blev anholdt af det tyrkiske politi, efter at deres immunitet var blevet ophævet ved en lov vedtaget den 20. maj 2016;

E.  der henviser til, at mindst 50 demokratisk valgte medborgmestre er blevet afskediget, og mindst 40 medborgmestre er blevet anholdt, mens regeringen har indsat administratorer i de fleste kommuner ledet af borgmestre fra HDP;

F.  der henviser til, at den tyrkiske regering gennem dette fortsatte overgreb på menneskerettighederne lader hånt om flere millioner vælgeres demokratiske vilje og undergraver den i forvejen svage dynamik i det lokale demokrati i landet;

G.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder efter kupforsøget også har lukket et meget stort antal medieforetagender, har anholdt kurdiske journalister m.fl. og har forbudt folk at skrive, hvad de mener om situationen i Tyrkiet; der henviser til, at retssagen mod journalisterne fra Cumhuriyet er et eksempel herpå;

H.  der henviser til, at Kurdistans Arbejderparti (PKK) bør fjernes fra EU's liste over terrororganisationer;

I.  der henviser til, at Tyrkiet endnu ikke har opfyldt kriterierne for visumliberalisering;

J.  der henviser til, at Tyrkiet har ophævet garantierne mod tortur og mishandling under den undtagelsestilstand, der blev indført efter kupforsøget i juli 2016; der henviser til, at personer, der bliver beskyldt for terrorisme eller for at have forbindelse til kupforsøget, risikerer tortur i politiets varetægt;

K.  der henviser til, at et stort antal fængslede personer i Tyrkiet bliver nægtet adgang til advokatbistand;

L.  der henviser til, at punkt 5 i forhandlingsrammen for tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet fastslår, at Kommissionen i tilfælde af alvorlige og vedholdende brud på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet vil anbefale, at forhandlingerne suspenderes, og stille forslag om betingelserne for en senere genoptagelse heraf; der henviser til, at Tyrkiet ikke længere i tilstrækkelig grad opfylder Københavnskriterierne, da det ikke respekterer værdierne i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union; der henviser til, at en midlertidig afbrydelse af forhandlingerne vil betyde, at de nuværende drøftelser vil blive indstillet, at der ikke vil blive åbnet nogen nye kapitler, og at der ikke vil blive taget nogen nye initiativer i relation til Tyrkiets tiltrædelse af EU;

M.  der henviser til, at Tyrkiets invasion i Syrien er i strid med kriterierne for at være et kandidatland;

1.  minder om anmodningen i sin tidligere beslutning om Tyrkiet om, at tiltrædelsesforhandlingerne indstilles, og om ikke at overveje en genoptagelse, før retsstaten er genoprettet;

2.  fordømmer forlængelsen af undtagelsestilstanden som meddelt af den tyrkiske regering den 5. januar 2018;

3.  fordømmer på det kraftigste den tyrkiske militære intervention i det nordvestlige Syrien og krænkelsen af Syriens territoriale integritet og suverænitet, som allerede har medført dusinvis af døde og hundredvis af sårede, herunder civile; kræver en våbenembargo mod Tyrkiet; kræver, at invasionen bliver standset omgående, og at de tyrkiske tropper bliver trukket tilbage fra Afrin-regionen;

4.  fordømmer på det kraftigste alle de fuldstændig uberettigede foranstaltninger, der er truffet efter det mislykkede kupforsøg i juli 2016, og som har ført til fængsling af tusindvis af mennesker, herunder embedsmænd, dommere, advokater, journalister, akademikere, parlamentsmedlemmer fra HDP, borgmestre og partiledere; fordømmer ligeledes alle midlertidige tilbageholdelser baseret på enten politiske kriterier eller ubegrundede mistanker om "lovprisning af en terrororganisation"; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af HDP-formændene Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ, af alle fængslede politikere, journalister, akademikere og menneskerettighedsforkæmpere, og navnlig af Taner Kiliç, formanden for Amnesty International i Tyrkiet, og alle personer, der bliver tilbageholdt, uden at der foreligger beviser for, at de har deltaget i kriminelle handlinger, eller uden at der er rejst tiltale mod dem;

5.  udtrykker stor bekymring over situationen med hensyn til retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder i Tyrkiet; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at opbløde det anspændte politiske klima efter kupforsøget, der har skabt et miljø, hvor menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig ytringsfriheden i medierne og på internettet, er blevet indskrænket;

6.  opfordrer den tyrkiske regering til – i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis, gældende EU-ret og praksis i EU-medlemsstaterne – at revidere den tyrkiske lovgivning med hensyn til organiseret kriminalitet og terrorisme samt domstolenes, sikkerhedsstyrkernes og de retshåndhævende myndigheders fortolkning heraf med henblik på at sikre retten til frihed og sikkerhed, retten til en retfærdig rettergang samt ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden i praksis;

7.  beklager, at Tyrkiet bruger migrant- og flygtningespørgsmålet som et forhandlingsredskab over for EU, og opfordrer alle parter til at sikre respekt for alle menneskerettighederne og folkeretten vedrørende migranter og flygtninge; opfordrer EU og medlemsstaternes stats- og regeringschefer til at tilbagekalde erklæringen fra EU og Tyrkiet ved at ophæve aftalen, uden at knytte det sammen med visumliberaliseringsprocessen;

8.  opfordrer den tyrkiske regering til at beskytte menneskerettighederne for alle personer, herunder dem, der bor og arbejder i Tyrkiet og har behov for international beskyttelse;

9.  fordømmer på det kraftigste det stigende antal tilfælde af tortur af indsatte;

10.  fordømmer præsident Erdoğans autoritære tilgang, ikke kun i Tyrkiet, men også uden for landets grænser, og forsøgene på at indføre restriktive og repressive foranstaltninger for tyrkisk-cypriotiske borgere og journalister, med avisen Afrika i Cypern som det seneste eksempel;

11.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb, der er udført i Tyrkiet, og står fast side om side med det tyrkiske folk;

12.  fordømmer alle former for vold og understreger, at en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål også er en forudsætning for Tyrkiets demokratiske fremtid og kun nås ved at inddrage alle berørte parter og demokratiske kræfter; opfordrer til en genoptagelse af forhandlingerne med henblik på at nå frem til en altomfattende og levedygtig løsning på det kurdiske spørgsmål; minder om sin holdning om, at PKK bør fjernes fra EU's liste over terrororganisationer;

13.  fordømmer enhver forværring af kvinders rettigheder i Tyrkiet og beklager navnlig det lovforslag i det tyrkiske parlament, der vil gøre det muligt for mænd, der bliver beskyldt for at have voldtaget mindreårige piger, at klare frisag, hvis de gifter sig med dem; fordømmer præsident Erdoğans udtalelse om, at han vil lade dem, der bliver beskyldt for voldtægt, gå fri for at skabe plads i fængslerne;

14.  er bekymret over præsident Erdoğans seneste udtalelse om, at der ikke er nogen LGBTI i Tyrkiet; fordømmer erklæringen fra Ankaras guvernør af 19. november 2017 om beslutningen om på ubestemt tid at forbyde afholdelse af ethvert arrangement, der er organiseret af LGBTI-organisationer; er bekymret over, at dette kommer efter tre på hinanden følgende forbud mod Istanbul Pride-paraden og andre pride-parader i regionen; beklager, at andre regioner også har forbudt LGBTI-arrangementer, siden erklæringen blev fremsat; fremhæver, at dette udgør en grov krænkelse af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, som nedfældet i artikel 26, 33 og 34 i den tyrkiske forfatning og artikel 19 og 21 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer de tyrkiske myndigheder til straks at ophæve forbuddet og genetablere retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed;

15.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og medlemsstaterne til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at stoppe invasionen af det nordvestlige Syrien og til at fremlægge initiativer, der fører til en varig fredsløsning i Syrien; opfordrer NF/HR til at reagere på denne situation for at sikre respekt for demokrati og menneskerettigheder i Tyrkiet;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Tyrkiets regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

Seneste opdatering: 7. februar 2018Juridisk meddelelse