Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0103/2018

Indgivne tekster :

B8-0103/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0040

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 264kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.412v01-00
 
B8-0103/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP))  
B8‑0103/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet,

–  der henviser til årsrapporten for 2016 om Tyrkiet, som Kommissionen offentliggjorde den 9. november 2016 (SWD(2016)0366),

–  der henviser til resolution 2156 (2017) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om de demokratiske institutioners funktionsmåde i Tyrkiet,

–  der henviser til redegørelse fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn om Tyrkiet et år efter kupforsøget i Tyrkiet den 14. juli 2017,

–  der henviser til den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 25. juli 2017,

–  der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 26. oktober 2017 om igangværende menneskerettighedssager i Tyrkiet,

–  der henviser til redegørelse fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn af 2. februar 2018 om den seneste udvikling i Tyrkiet,

–  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Tyrkiet er part i,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Tyrkiet er en vigtig partner for EU og som kandidatland forventes at opretholde de højeste demokratiske standarder, herunder respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet, grundlæggende frihedsrettigheder og den grundlæggende ret til en retfærdig rettergang;

B.  der henviser til, at der har været et bekymrende mønster med fængsling af et stort antal medlemmer af den demokratiske opposition, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, advokater, civilsamfundsrepræsentanter og akademikere i Tyrkiet;

C.  der henviser til, at blandt de retsforfulgte menneskerettighedsforkæmpere er formanden for Amnesty International i Tyrkiet, Kılıç Taner, og de "10 fra Istanbul": Idil Eser, Özlem Dalkıran Kurşun, Veli Acu Günal, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan og Nalan Erkem;

D.  der henviser til, at den nylige tilbageholdelse af fredsaktivisten Osman Kavala, der er fortaler for gode forbindelser mellem EU og Tyrkiet, er den seneste af de bekymrende sager;

E.  der henviser til, at Leyla Zana, medlem af det tyrkiske parlament og modtager af Sakharovprisen i 1995, beklageligvis er blevet frataget sin status som parlamentsmedlem ved en afstemning i det tyrkiske parlament med den begrundelse, at hun ikke har aflagt den parlamentariske ed i overensstemmelse med forfatningens artikel 81 og siden valget i november 2015 har undladt at deltage i 212 møder ;

F.  der henviser til, at Selahattin Demirtaş, der er medformand for Folkets Demokratiske Parti (HDP), og frihedsberøvet sammen med en anden medformand for HDP, Figen Yüksekdağ, ikke har fået tilladelse til at møde op i retten af sikkerhedsgrunde;

G.  der henviser til, at journalisten Deniz Yücel (Die Welt) har siddet i fængsel siden den 27. februar 2017 uden sigtelse;

H.  der henviser til, at det tyrkiske parlament den 18. januar 2018 forlængede undtagelsestilstanden i Tyrkiet med yderligere tre måneder; der henviser til, at den tyrkiske regerings repressive foranstaltninger under undtagelsestilstanden er ude af proportioner og strider mod de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er beskyttet i den tyrkiske forfatning, de demokratiske værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

I.  der henviser til, at Tyrkiets førtiltrædelsesstøtte på grund af situationen i Tyrkiet med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og pressefrihed er blevet beskåret med 105 mio. EUR i forhold til Kommissionens oprindelige forslag til 2018-budgettet, og at yderligere 70 mio. EUR holdes i reserven, indtil landet gør "målbare fremskridt" på disse områder;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet i stærke vendinger har fordømt det fejlslagne militærkup i Tyrkiet og anerkendt de tyrkiske myndigheders legitime ansvar for at retsforfølge de ansvarlige og dem, der var indblandet i kupforsøget;

K.  der henviser til, at Tyrkiet har indledt en ny luft- og landoffensiv kaldet "Operation Olivengren" i Afrin i Syrien den 19. januar for at fordrive Det Kurdiske Folks Beskyttelsesenheder (YPG); der henviser til, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har tilkendegivet, at hun er bekymret af to overordnede grunde: dels af humanitære grunde - det er nødvendigt at opnå garanti for adgang for humanitær bistand og for, at civilbefolkningen og mennesker ikke lider under de militære aktiviteter på stedet, dels fordi operationen i alvorlig grad kan skade genoptagelsen af forhandlingerne i Genève, som efter hendes opfattelse virkelig vil kunne bringe varig fred og sikkerhed for Syrien;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over menneskerettighedssituationen i Tyrkiet; understreger, at ytringsfrihed og forenings- og forsamlingsfrihed er uundværlige søjler i et demokratisk samfund, og at de grundlæggende frihedsrettigheder skal respekteres fuldt ud;

2.  fordømmer brugen af vilkårlige tilbageholdelser og retslig og administrativ chikane; opfordrer den tyrkiske regering til at vende tendensen med fortsatte afskedigelser, suspensioner og arrestationer, bl.a. af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, valgte repræsentanter, advokater, medlemmer af civilsamfundet og akademikere; understreger, at disse personer bør være i stand til at udføre deres legitime aktiviteter;

3.  er dybt bekymret over beretninger om mishandling og tortur af fanger;

4.  opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at ophæve undtagelsestilstanden omgående;

5.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at respektere den europæiske menneskerettighedskonvention og retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, herunder princippet om uskyldsformodning;

6.  er alvorligt bekymret over beslutningen om at ignorere Tyrkiets forfatningsdomstols afgørelse om frigivelse af journalisterne Mehmet Altan og Sahin Alpay; bemærker, at dette udgør en yderligere forringelse af retsstatsprincippet;

7.  fordømmer på det kraftigste kupforsøget i Tyrkiet den 15. juli 2016; anerkender den tyrkiske regerings ret til og ansvar for at reagere på kupforsøget;

8.  understreger imidlertid, at den fejlslagne militære magtovertagelse ikke af den tyrkiske regering kan anvendes som påskud for at undertrykke den legitime og fredelige opposition yderligere og forhindre, at journalister og medier fredeligt kan udøver deres ytringsfrihed, gennem uforholdsmæssige og ulovlige aktioner og foranstaltninger;

9.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til omgående at løslade og indstille retsforfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere, bl.a. Taner Kılıç, journalister, bl.a. Deniz Yücel, valgte repræsentanter, advokater og civilsamfundsrepræsentanter, bl.a. Osman Kavala, og akademikere, der er frihedsberøvet uden tungtvejende beviser for kriminel virksomhed; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at frifinde menneskerettighedsforkæmperne Idil Eser, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Veli Acu, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan og Nalan Erkem;

10.  er alvorligt bekymret over den manglende respekt for religionsfrihed og den stigende forskelsbehandling af kristne; beklager den tyrkiske regerings planer om at opføre den såkaldte Ilısu-dæmning ved Tigris' øvre løb, som vil sætte den oprindeligt kristne aramæiske by Hasankeyf under vand; fordømmer beslaglæggelsen af 50 aramæiske kirker, klostre og kirkegårde i Mardin; opfordrer Kommissionen til omgående at tage disse spørgsmål op med de tyrkiske myndigheder;

11.  bemærker med bekymring, at en fjerdedel af dommerne og anklagerne, en tiendedel af politistyrken, 110 000 tjenestemænd og næsten 5 000 akademikere er blevet afskediget siden juli 2016, hvilket forhindrer den offentlige forvaltning, almindelige offentlige tjenester og universiteterne i at fungere normalt;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Tyrkiets regering og parlament.

Seneste opdatering: 7. februar 2018Juridisk meddelelse