Διαδικασία : 2018/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0122/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0122/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0051

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 517kWORD 59k
22.2.2018
PE616.051v01-00
 
B8-0122/2018

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (2018/2568(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (2018/2568(RSP))  
B8‑0122/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 18 Μαΐου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2007/702/ΕΚ της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 («ΓΤ αραβόσιτος 59122»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την απόφαση αυτή της Επιτροπής, στις 23 Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 3 Απριλίου 2007(5) (η «πρώτη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ»)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιουλίου 2016, οι εταιρείες Pioneer Overseas Corporation και Dow AgroSciences Ltd. (εφεξής «ο αιτών») υπέβαλαν κοινή αίτηση για την ανανέωση της έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤ αραβόσιτο 59122 σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά ΓΤ αραβοσίτου 59122 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος αραβοσίτου, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Μαΐου 2017, η ΕΑΑΤ διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017(6) (η «δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry35Ab1 και Cry34Ab1 που προσδίδουν αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα που ανήκουν στο γένος Diabrotica ,όπως στις προνύμφες της χρυσομήλης του αραβοσίτου, και την πρωτεΐνη PAT, η οποία προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν glufosinate·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολλές επικριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με την πρώτη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ(7) που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανεπάρκεια του σχεδίου επιτήρησης, τον κίνδυνο έκθεσης μη στοχευόμενων οργανισμών σε τοξίνες BT, την απουσία βάσης για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι ζωοτροφές από ΓΤ αραβόσιτο 59122 είναι ουσιαστικά ισοδύναμες, διατροφικά ισοδύναμες και εξίσου ασφαλείς με τις ζωοτροφές από κοινό αραβόσιτο και, όσον αφορά τη μελέτη σε αρουραίους πόυ διήρκεσε 90 ημέρες, το γεγονός ότι ο ΓΤ αραβόσιτος 59122 έχει χορηγηθεί σε ένα μόνο επίπεδο δόσης για το σύνολο της μελέτης, κατά παράβαση της σύστασης που περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την υποβολή από τον αιτούντα για την επανέγκριση, ζητήθηκε από την ΕΑΑΤ να αξιολογήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τον αιτούντα, περιλαμβάνοντας τις εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά την τοποθέτηση στην αγορά και τις 11 μελέτες πρωτογενούς έρευνας που δημοσιεύθηκαν από το 2007 έως το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, η ΕΑΑΤ εξέδωσε θετική γνώμη (στη δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ, όπως αναφέρεται ανωτέρω), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκαν νέοι κίνδυνοι ή τροποποιημένη έκθεση, ούτε νέες επιστημονικές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα συμπεράσματα της αρχικής αξιολόγησης κινδύνου για τον αραβόσιτο 59122(8)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολλές επικριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με τη δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ(9) στις οποίες αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακολούθηση που διενεργήθηκε για τον ΓΤ αραβόσιτο 59122 δεν είναι σε θέση να προσφέρει χρήσιμα αποτελέσματα για την τρέχουσα αξιολόγηση και να εξαλείψει τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται πριν από την αδειοδότηση, π.χ. όσον αφορά την έκθεση του περιβάλλοντος, και ότι η προσέγγιση παρακολούθησης που εφαρμόστηκε για τον ΓΤ αραβόσιτο 59122 δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υποβλήθηκαν από τον αιτούντα μια σειρά από δημόσιες μελέτες που αποδεικνύουν την ανοσογονικότητα των πρωτεϊνών Cry σε ποντίκια και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την ΕΑΑΤ, και ανέφερε ότι οι ανησυχίες όσον αφορά την ανοσογονικότητα και την ανοσοενισχυτικότητα των πρωτεϊνών Cry που εκφράζονται στον ΓΤ αραβόσιτο 59122 πρέπει να επιλυθούν πριν από την ανανέωση της έγκρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος σημείωσε ότι η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία, η οποία δημιουργεί διεθνή ευθύνη για τις χώρες εξαγωγής και εισαγωγής, όσον αφορά τη βιολογική ποικιλομορφία και ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της εισαγωγής του ΓΤ αραβοσίτου 59122 στην Ένωση, για τη βιοποικιλότητα τόσο στην Ένωση όσο και στις χώρες καλλιέργειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(11)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων συνιστά μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(12)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις γνωμοδοτήσεις της EFSA δεν αξιολόγησε τα κατάλοιπα από τον ψεκασμό με glufosinate· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπολείμματα της δραστικής ουσίας glufosinate θα είναι παρόντα σε ΓΤ αραβόσιτο 59122 που εισάγεται στην Ένωση για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν απαράδεκτο από την άποψη της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και εξαιρετικά ασυνεπές, να δοθεί άδεια εισαγωγής ΓΤ αραβόσιτου ανθεκτικού στο glufosinate, δεδομένου ότι η άδεια για τη χρήση glufosinate στην Ένωση λήγει στις 31 Ιουλίου 2018 λόγω της τοξικότητας για την αναπαραγωγή(13)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 16 Ιανουαρίου 2018, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 12 κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 38,83% του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και τέσσερα κράτη μέλη απείχαν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελούσε μάλλον την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(14)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 αναφέρει πως η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητα θέματα όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), να προσφέρει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους αρμόδιους νομοθέτες να επισπεύσουν τις εργασίες σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 κατεπειγόντως και, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσουν ώστε, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση·

6.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων φυτών που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές και έχουν γίνει ανθεκτικά σε ένα συμπληρωματικό φυτοφάρμακο το οποίο είναι απαγορευμένο ή πρόκειται να απαγορευθεί στο εγγύς μέλλον στην Ένωση·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(3)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861

(4)

– Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016. σ. 110).

– Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271),

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389),

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386),

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387),

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390,

– Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (P8_TA (2017)0123).

– Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).

– Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).

– Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).

– Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).

– Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA – 2017/0378).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2017)0398).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470

(6)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470

(7)

Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861

(9)

Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526

(10)

ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=EL

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)

Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002

(14)

Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).

(15)

ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου