Διαδικασία : 2018/2569(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0124/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0124/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0052

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 528kWORD 78k
22.2.2018
PE616.053v01-00
 
B8-0124/2018

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (2018/2569(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (2018/2569(RSP))  
B8‑0124/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 16ης Ιανουαρίου 2018, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 28 Ιουνίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή του Βελγίου αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο (ΓΤ) αραβόσιτο MON 87427 x MON 89034 x NK603, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που αποτελούνται ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 x MON 89034 x NK603 για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως κάθε άλλο είδος αραβοσίτου, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αίτηση συμπεριλαμβάνονταν, για τις χρήσεις αυτές, και οι τρεις επιμέρους συνδυασμοί ΓΤ αραβοσίτου MON 87427 x MON 89034 x NK603·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΤ αραβόσιτος MON 87427 x MON 89034 x NK603 περιέχει δύο γονίδια για την ανθεκτικότητα στη γλυφοσάτη και παράγει πρωτεΐνες Cry1A.105 και Cry2Ab2, οι οποίες προσδίδουν ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2017(5)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις επικριτικές παρατηρήσεις περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η ανάλυση σύστασης δεν καλύπτει τα κατάλοιπα των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων ούτε τους μεταβολίτες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω προβληματισμών μεταξύ άλλων όσον αφορά μελέτες που δείχνουν αύξηση των κρουσμάτων ουρολιθίασης σε ποντίκια που τρέφονταν με MON 89034, δεν είναι δυνατό να συναχθεί συμπέρασμα σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του εν λόγω ΓΤ οργανισμού (ΓΤΟ) στις ανθρώπινες ή ζωικές τροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες προτού οριστικοποιηθεί η εκτίμηση κινδύνου και ότι δεν είναι δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τις υποχρόνιες (δεν διεξήχθη μελέτη 90 ημερών) και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τροφίμου ή/και της ζωοτροφής στην αναπαραγωγή ή στην ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον ΓΤ αραβόσιτο MON 87427 x MON 89034 x NK603 (ο οποίος υπέστη επεξεργασία με γλυφοσάτη) και τον μη ΓΤ συγκρινόμενο οργανισμό όσον αφορά 16 καταληκτικά σημεία σιτηρών(7) και 2 καταληκτικά σημεία χορτονομής(8), ότι εντοπίστηκαν ακόμη περισσότερα (42) διαφορετικά καταληκτικά σημεία σιτηρών κατά τη σύγκριση ανάμεσα σε ΓΤ αραβόσιτο ο οποίος δεν είχε υποστεί επεξεργασία με γλυφοσάτη και τον συναφή μη ΓΤ συγκρινόμενο οργανισμό, και ότι η σημαντική μείωση στην περιεκτικότητα των καλλιεργειών σε βιταμίνες και μέταλλα αποτελεί μείζον ζήτημα για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, δεδομένου ότι ο υποσιτισμός λόγω κακής διατροφής συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη(9), δεδομένων των εν λόγω στατιστικών διαφορών μπορεί να υποτεθεί ότι ο ΓΤ αραβόσιτος διαφέρει ουσιωδώς από τον συναφή συγκρινόμενο οργανισμό όσον αφορά πληθώρα χαρακτηριστικών της σύστασης και της βιολογίας του και ότι, ενώ οι αλλαγές ως μεμονωμένα στοιχεία ενδέχεται να μην εγείρουν ανησυχίες ως προς την ασφάλεια, θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί πιο ενδελεχείς έρευνες λόγω του συνολικού αριθμού επιδράσεων και της μεγάλης τους σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε περαιτέρω μελέτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών δεν παρείχε πειραματικά δεδομένα όσον αφορά τους επιμέρους συνδυασμούς MON 87427 x MON 89034 και MON 87427 x NK603· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA εκτιμά, κατόπιν παρέκτασης των πειραματικών δεδομένων που παρασχέθηκαν για τον άλλο επιμέρους συνδυασμό και για τις μεμονωμένες σειρές, ότι οι δύο επιμέρους συνδυασμοί είναι εξίσου ασφαλείς με τις μεμονωμένες σειρές αραβοσίτου που αξιολογήθηκαν (MON 89034 x NK603 και MON 87427 x MON 89034 x NK603), δεν διεξήχθη αξιολόγηση της αβεβαιότητας όσον αφορά την παρέκταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το κενό ενδέχεται να ακυρώνει τα γενικά συμπεράσματα της γνωμοδότησης της EFSA και επίσης να συνιστά παραβίαση των κατευθυντηρίων γραμμών για την αβεβαιότητα στις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA, που δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2018·(10) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να τεθεί ζήτημα αδειοδότησης προτού διεξαχθεί εκτενής αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων για κάθε επιμέρους συνδυασμό στο πλαίσιο συσσωρευμένου συμβάντος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA παρατήρησε ότι το σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την περίοδο μετά τη διάθεση στην αγορά που υπέβαλε ο αιτών όσον αφορά τον αραβόσιτο συσσώρευσης τριών συμβάντων δεν αναφέρεται διόλου στους δύο επιμέρους συνδυασμούς MON 87427 x MON 89034 και MON 87427 x NK603, και ως εκ τούτου συνέστησε να αναθεωρήσει αναλόγως ο αιτών το σχέδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης που υπέβαλε ο αιτών, η σύσταση αυτή δεν ακολουθήθηκε(11)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του συσσωρεμένου συμβάντος είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του φυτού στη γλυφοσάτη (τόσο το NK603 όσο και το MON 87427 εκφράζουν ένζυμα EPSPS τα οποία προσδίδουν ανθεκτικότητα στη γλυφοσάτη)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμένεται ότι το φυτό θα εκτεθεί σε υψηλότερες αλλά και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η καλλιέργεια με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση των φυτών και τα γεωπονικά χαρακτηριστικά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση κινδύνου δεν κάλυπτε την πτυχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η γνωμοδότηση της EFSA αξιολόγησε τα κατάλοιπα από τον ψεκασμό με γλυφοσάτη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συνεπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων συνεπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της ΠΟΥ ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν ο κλάδος άσκησε αθέμιτη επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα και με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι προβληματικές πρόσθετες ουσίες και προβληματικά μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται αυτός ο ΓΤ αραβόσιτος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγόμενος ΓΤ αραβόσιτος χρησιμοποιείται ευρέως στην Ένωση για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιολογηθείσα από ομοτίμους επιστημονική μελέτη διαπίστωσε την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ της γλυφοσάτης που χρησιμοποιείται στα σιτηρέσια εγκύων χοιρομητέρων και της αύξησης της εμφάνισης κρουσμάτων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών στα χοιρίδια(14)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τα ανθεκτικά χαρακτηριστικά του συσσωρευμένου συμβάντος οφείλονται στο MON 89034, το οποίο εκφράζει πρωτεΐνες Bt (Cry1A.105 και Cry2Ab2) που προσδίδουν ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (π.χ. στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis))· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη, στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου που διεξήγαγε η EFSA, τα κατάλοιπα γλυφοσάτης θα έπρεπε να είχαν επίσης θεωρηθεί σημαντικός συμπληρωματικός παράγοντας πίεσης, καθώς ο αντίκτυπος στα κύτταρα και στους οργανισμούς που εκτίθενται ταυτόχρονα σε διάφορους παράγοντες πίεσης μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των τοξινών Bt(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονική μελέτη του 2017 σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των τοξινών Bt και των καταλοίπων από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα στην υγεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων και τη διάδρασή τους με τοξίνες Bt(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε σχετική έρευνα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 16 Ιανουαρίου 2018, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 38,75 % μόνο του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ, και τρία κράτη μέλη απείχαν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, κάτι που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(17)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε, στις 28 Οκτωβρίου 2015, σε πρώτη ανάγνωση τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους αρμόδιους νομοθέτες να επισπεύσουν τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για κατεπείγουσα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσουν ούτως ώστε, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί πολύ πιο λεπτομερείς δοκιμές όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία που άπτονται συσσωρευμένων συμβάντων όπως είναι η ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 x MON 89034 x NK603·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων κατά της υγείας και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, είτε το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση είτε εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922

(4)

– Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016. σ. 110).

– Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040).

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039).

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038).

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271).

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).

– Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (P8_TA (2017)0123).

– Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (P8_TA(2017)0215).

– Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (P8_TA(2017)0214).

– Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).

– Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).

– Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA – 2017/0378).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2017)0398).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922

(6)

Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ειδικής ομάδας για τους ΓΤΟ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765

(7)

ADF, τέφρα, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορος, ψευδάργυρος, αργινίνη, γλυκίνη, στεατικό οξύ, νιασίνη, α-τοκοφερόλη, φερουλικό οξύ και ρ-κουμαρικό οξύ. Βλέπε σελ. 94 του παραρτήματος Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ειδικής ομάδας για τους ΓΤΟ (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) και σελ. 13 της γνωμοδότησης της EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)

(8)

Υγρασία και ασβέστιο.

(9)

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf

(10)

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0

(11)

Παράρτημα ΣΤ – Σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765

(12)

Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(13)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(14)

https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(15)

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf

(16)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(17)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου