Postupak : 2018/2569(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0124/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0124/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0052

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 302kWORD 75k
22.2.2018
PE616.053v01-00
 
B8-0124/2018

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika


o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603, te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/420/EU (2018/2569(RSP))


Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Nadležni zastupnici: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603, te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/420/EU (2018/2569(RSP))  
B8-0124/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 16. siječnja 2018. na kojem nije usvojeno nikakvo mišljenje,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane usvojeno 28. lipnja 2017. i objavljeno 1. kolovoza 2017.(3),

–  uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama(4),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je 13. rujna 2013. poduzeće Monsanto Europe S.A. nacionalnom nadležnom tijelu u Belgiji podnijelo zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 x MON 89034 x NK603, sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega; budući da je taj zahtjev obuhvaćao i stavljanje na tržište proizvoda koji se sastoje od genetski modificiranog kukuruza MON 87427 x MON 89034 x NK603 ili koji ga sadržavaju, a čija je namjena, koja ne obuhvaća hranu i hranu za životinje, ista kao i za svaki drugi kukuruz, no ne obuhvaća uzgoj;

B.  budući da su tim zahtjevom, za navedenu namjenu, obuhvaćene sve tri potkombinacije genetski modificiranog kukuruza MON 87427 x MON 89034 x NK603;

C.  budući da genetski modificirani kukuruz MON 87427 x MON 89034 × NK603 sadržava dva gena za otpornost na glifosat i proizvodi proteine Cry1A.105 i Cry2Ab2 koji pružaju otpornost na određene štetočine iz reda Lepidoptera;

D.  budući da je 28. lipnja 2017. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) donijela pozitivno mišljenje u skladu s člancima 6. i 18. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koje je objavljeno 1. kolovoza 2017.(5);

E.  budući da se u Uredbi (EC) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš te da Komisija pri sastavljanju svojih odluka uzima u obzir sve relevantne odredbe prava Unije i druge legitimne čimbenike važne za predmet razmatranja;

F.  budući da su države članice tijekom tromjesečnog razdoblja savjetovanja iznijele brojne kritike(6); budući da se najsnažnije kritike odnose na činjenicu da analiza sastava ne obuhvaća ostatke komplementarnih herbicida ni njihove metabolite; budući da se zbog zabrinutosti povezanih s, među ostalim, studijama koje ukazuju na učestaliju pojavu kamenaca mokraćnog mjehura kod miševa koji su hranjeni genetski modificiranim kukuruzom MON 89034 ne može doći do zaključka o rizicima povezanima s upotrebom tog genetski modificiranog organizma („GMO”) u hrani za ljude ili životinje; budući da su potrebni dodatni podaci kako bi se procjena rizika mogla dovršiti te da nije moguće doći do zaključaka u pogledu subkroničnih (nije bilo 90-dnevnog ispitivanja), dugoročnih, reproduktivnih ili razvojnih učinaka hrane i/ili hrane za životinje;

G.  budući da je nadležno tijelo jedne države članice skrenulo pozornost na činjenicu da su za genetski modificirani kukuruz MON 87427 x MON 89034 × NK603 (tretiran glifosatom) utvrđene statistički značajne razlike u usporedbi s genetski nemodificiranim komparatorom za 16 krajnjih vrijednosti za zrna(7) i 2 krajnje vrijednosti za krmivo(8), da je još više statistički različitih krajnjih vrijednosti zrna (42) utvrđeno u usporedbi genetski modificiranog kukuruza koji nije tretiran glifosatom i njegovog genetski nemodificiranog komparatora, te da znatno manje razine vitamina i minerala u usjevima predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost kada je riječ o zdravlju ljudi i životinja s obzirom na to da je pothranjenost tipa B globalni problem;

H.  budući da je u neovisnoj studiji(9) utvrđeno da se, s obzirom na te statističke razlike, može pretpostaviti da se genetski modificirani kukuruz bitno razlikuje od njegova komparatora s obzirom na mnoge karakteristike u pogledu sastava i biološke karakteristike i da su, premda promjene kao izolirani podatak možda neće izazvati zabrinutost u pogledu sigurnosti, ukupni broj učinaka i njihov velik značaj trebali biti uzeti kao polazište za detaljniju istragu; budući da EFSA nije provela daljnja istraživanja;

I.  budući da podnositelj zahtjeva nije dostavio eksperimentalne podatke za potkombinacije MON 87427 x MON 89034 i MON 87427 × NK603; budući da, premda EFSA-ino Povjerenstvo za GMO zaključuje, na račun ekstrapolacije eksperimentalnih podataka za drugu potkombinaciju i pojedinačne genetske promjene, da su dvije potkombinacije jednako sigurne kao i analizirani kukuruz s pojedinačnim genetskim promjenama, MON 89034 × NK603 i MON 87427 x MON 89034 × NK603, nikakva procjena nesigurnosti koja se odnosi na ekstrapolaciju nije provedena; budući da ova manjkavost može dovesti u pitanje opći zaključak mišljenja EFSA-e i isto tako može predstavljati kršenje njezinih „Smjernica o analizi nesigurnosti u znanstvenim procjenama” objavljenih u siječnju 2018.(10); budući da se odobrenje ne bi trebalo razmatrati bez temeljite procjene eksperimentalnih podataka za svaku potkombinaciju s višestrukim genetskim promjenama;

J.  budući da je EFSA-ino Povjerenstvo za GMO navelo da plan praćenja stanja okoliša nakon stavljanja na tržište koji je dostavio podnositelj zahtjeva za kukuruz s trostrukim genetskim promjenama ne uključuje odredbe za dvije potkombinacije MON 87427 x MON 89034 i MON 87427 × NK603, te je stoga preporučilo da podnositelj zahtjeva revidira plan u skladu s tim; budući da je iz plana praćenja koji je podnositelj zahtjeva dostavio očito da ta preporuka nije prihvaćena(11);

K.  budući da je jedna od ključnih svrha u koju se primjenjuju višestruke genetske promjene povećati toleranciju biljke na glifosat (i NK603 i MON 87427 eksprimiraju enzime EPSPS koji uzrokuju toleranciju na glifosat); budući da, slijedom toga, treba očekivati da će biljka biti izložena većim i ponovljenim dozama glifosata što ne samo da će dovesti do veće razine ostataka u usjevima, već može utjecati i na sastav biljaka te njihove agronomske karakteristike; budući da procjenom rizika nije obuhvaćen taj aspekt; budući da u mišljenju EFSA-e nisu analizirani ni ostaci prskanja glifosatom;

L.  budući da o karcinogenosti glifosata i dalje postoje otvorena pitanja; budući da je EFSA u studenom 2015. zaključila da glifosat vjerojatno nije karcinogen, a Europska agencija za kemikalije zaključila je u ožujku 2017. da nikakva klasifikacija nije potrebna; budući da je, s druge strane, Međunarodna agencija Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje raka 2015. klasificirala glifosat kao vjerojatno karcinogen za ljude; budući da je Parlament osnovao poseban odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida, koji će pomoći utvrditi je li došlo do neopravdanog utjecaja industrije kada je riječ o zaključcima agencija Unije o karcinogenosti glifosata;

M.  budući da se, prema mišljenju Povjerenstva EFSA-e za pesticide, na temelju dosadašnjih podataka ne mogu izvući zaključci o sigurnosti ostataka prskanja genetski modificiranih usjeva pripravcima na bazi glifosata(12); budući da aditivi i njihove smjese koji se koriste u komercijalnim pripravcima za raspršivanje glifosata mogu imati veću toksičnost od samog aktivnog sastojka(13); budući da je Unija već uklonila aditiv naziva POE talovamin s tržišta zbog zabrinutosti u pogledu njegove toksičnosti; budući da, međutim, problematični aditivi i smjese mogu i dalje biti dozvoljeni u zemljama u kojima se uzgaja genetski modificirani kukuruz;

N.  budući da je u Uniji raširena upotreba uvezenog genetski modificiranog kukuruza u hrani za životinje; budući da je u okviru znanstvene studije koju su revidirali stručnjaci utvrđena moguća korelacija između glifosata u hrani za suprasne krmače i povećanja pojava teških urođenih anomalija u prasadi;(14)

O.  budući da se razvoj genetski modificiranih usjeva tolerantnih na nekoliko selektivnih herbicida može uglavnom pripisati brzom razvoju otpornosti korova na glifosat u zemljama koje su se uvelike oslanjale na genetski modificirane usjeve;

P.   budući da višestruke genetske promjene imaju obilježja otpornosti na insekte zahvaljujući MON 89034 koji eksprimira proteine Bt (Cry1A.105 i Cry2Ab2), koji pružaju otpornost na određene štetočine iz reda Lepidoptera (npr. kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)); budući da su se, prema neovisnoj studiji, u okviru procjene rizika EFSA-e ostaci glifosata također trebali smatrati snažnim suuzročnikom stresa s obzirom na to da istovremeni utjecaj nekoliko uzročnika stresa na stanice i organizme može znatno utjecati na učinkovitost Bt toksina(15); budući da je u znanstvenoj studiji iz 2017. o mogućim zdravstvenim učincima Bt toksina i ostataka prskanja komplementarnim herbicidima zaključeno da je posebnu pozornost potrebno posvetiti ostacima herbicida i njihovoj interakciji s Bt toksinima(16); budući da EFSA to nije istražila;

Q.  budući da na glasovanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, održanom 16. siječnja 2018., nije usvojeno mišljenje; budući da je 14 država članica glasovalo protiv, a samo 11 država članica, koje predstavljaju tek 38,75 % stanovništva Unije, glasovalo je za, uz tri države članice koje su bile suzdržane;

R.  budući da je Komisija u nekoliko navrata izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Komisija donosila odluke o odobrenju bez potpore Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja, i da je vraćanje predmeta Komisiji radi konačne odluke, što je inače iznimka za postupak u cjelini, postalo uobičajeno pri odlučivanju o odobrenjima za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje; budući da je i predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izrazio žaljenje zbog te prakse, okarakteriziravši je kao nedemokratsku(17);

S.  budući da je Parlament 28. listopada 2015. u prvom čitanju odbio zakonodavni prijedlog od 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te je pozvao Komisiju da ga povuče i da podnese novi prijedlog;

T.  budući da se u uvodnoj izjavi 14. Uredbe (EU) br. 182/2011 navodi da bi Komisija u najvećoj mogućoj mjeri trebala djelovati na takav način da izbjegne suprotstavljanje bilo kojem prevladavajućem stajalištu koje može nastati u okviru žalbenog odbora protiv primjerenosti provedbenog akta, osobito kada je riječ o osjetljivim pitanjima kao što su zdravlje potrošača, sigurnost hrane i zaštita okoliša;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da provedbena odluka Komisije nije u skladu s pravom Unije i da nije spojiva s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća, predvidjeti osnovu za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje te pritom zajamčiti učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

3.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

4.  poziva Komisiju da suspendira sve provedbene odluke o zahtjevima za odobrenje genetski modificiranih organizama dok se postupak za odobrenje ne revidira na način da se riješe nedostaci trenutačnog postupka, koji se pokazao neadekvatnim;

5.  poziva odgovorne zakonodavce da hitno nastave s radom na prijedlogu Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 i da, među ostalim, zajamče da će Komisija povući prijedlog ako se Stalni odbor za lanac prehrane i zdravlje životinja ne izjasni u pogledu odobrenja GMO-a, bilo za uzgoj ili za hranu i hranu za životinje;

6.  poziva Komisiju da ne odobri nikakve genetski modificirane biljke tolerantne na herbicide (HT GMP) bez potpune procjene ostataka pri prskanju komplementarnim herbicidima i njihovim komercijalnim pripravcima koji se primjenjuju u zemljama u kojima se takve biljke uzgajaju;

7.  poziva Komisiju da zatraži puno detaljnije ispitivanje zdravstvenih rizika povezanih s višestrukim genetskim promjenama, poput genetski modificiranog kukuruza MON 87427 x MON 89034 x NK603;

8.  poziva Komisiju da osmisli strategije za procjenu zdravstvenih rizika, toksikologiju, kao i praćenje nakon stavljanja na tržište, koje će biti usmjerene na cijeli lanac hrane i hrane za životinje;

9.  poziva Komisiju da u potpunosti integrira procjenu rizika primjene komplementarnih herbicida i njihovih ostataka u procjenu rizika genetski modificiranih biljaka tolerantnih na herbicide, bez obzira na to jesu li genetski modificirane biljke namijenjene uzgoju u Uniji ili uvozu za hranu i hranu za životinje;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)

SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922

(4)

– Rezolucija od 16. siječnja 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L., linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike (SL C 482, 23.12.2016., str. 110.).

– Rezolucija od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25, sastoje se ili su proizvedeni od njega (P8_TA(2015)0456).

– Rezolucija od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje (P8_TA(2016)0040).

– Rezolucija od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje (P8_TA(2016)0039).

– Rezolucija od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje (P8_TA(2016)0038).

– Rezolucija od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju ili triju tih promjena (P8_TA(2016)0271).

– Rezolucija od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište genetski modificiranog karanfila (Dianthus caryophyllus L., linije SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

– Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 za uzgoj (P8_TA(2016)0388).

– Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (P8_TA(2016)0389).

– Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 za uzgoj (P8_TA(2016)0386).

– Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza linije 1507 za uzgoj (P8_TA(2016)0387).

– Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastoje se ili su proizvedeni od njega (P8_TA(2016)0390).

– Rezolucija od 5. travnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju, triju ili četiriju promjena Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (P8_TA (2017)0123).

– Rezolucija od 17. svibnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DAS-40278-9, sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (P8_TA(2017)0215).

– Rezolucija Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (P8_TA(2017)0214).

– Rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0341).

– Rezolucija od 4. listopada 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0377).

– Rezolucija od 4. listopada 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-44406-6, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0378).

– Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2017. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0396).

– Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2017. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0397).

– Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2017. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirane uljane repice MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8), te MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (Usvojeni tekstovi, P8_TA (2017)0398).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922

(6)

Prilog G – primjedbe država članica i odgovori Povjerenstva za GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765

(7)

ADF, pepeo, kalcij, magnezij, fosfor, cink, arginin, glicin, stearinska kiselina, niacin, α-tokoferol, ferulinska kiselina i ρ-kumarinska kiselina. Vidi str. 94. Priloga G – primjedbe država članica i odgovori Povjerenstva za GMO (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) te stranicu 13. mišljenja EFSA-e (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)

(8)

Vlažnost i kalcij.

(9)

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf

(10)

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0

(11)

Prilog F – Plan praćenja stanja okoliša http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765

(12)

Zaključak EFSA-e o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom. EFSA Journal 2015.; 13(11):4302. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(13)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(14)

https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(15)

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf

(16)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(17)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2018.Pravna napomena