REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 447kWORD 47k
1.3.2018
PE616.059v01-00
 
B8-0127/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par vardarbības ģimenē izskaušanu


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbības ģimenē izskaušanu  
B8-0127/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropā katra trešā sieviete kādreiz dzīves gaitā ir cietusi no fiziskas, psiholoģiskas vai seksuālas vardarbības un 80 % cilvēku tirdzniecībā cietušo personu Eiropas Savienībā ir sievietes;

B.  tā kā šis cilvēktiesību pārkāpums ierobežo sieviešu un meiteņu pilnīgu līdzdalību sabiedrības politiskajā, kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē;

C.  tā kā vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana ir priekšnosacījums cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības un ekonomikas izaugsmes aizsardzībai un īstenošanai;

D.  tā kā Stambulas konvencija ir iedarbīgs rīks, ar ko novērst un apkarot visu vardarbību ģimenē,

1.  aicina dalībvalstis, kuras Stambulas konvenciju vēl nav ratificējušas, to izdarīt;

2.  mudina dalībvalstis gādāt par pienācīgu šīs konvencijas izpildi un piešķirt pietiekamus finanšu līdzekļus vardarbības ģimenē novēršanai un cietušo aizsardzībai;

3.  aicina reģionālās un subreģionālās organizācijas atbalstīt nacionālos centienus sekmēt sieviešu iespēcinātību un dzimumu līdztiesību;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. martsJuridisks paziņojums