ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 453kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно искане за облекчаване на препоръките относно биогоривата


Жоел Мeлен, Филип Лоазо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно искане за облекчаване на препоръките относно биогоривата  
B8‑0131/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че равната по настоящем стойност на еврото и долара е много неблагоприятна за Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че данъците, с които се облагат автомобилните горива в някои държави членки, са достигнали такова равнище, че те тежат на бюджета и покупателната способност на домакинствата;

В.  като има предвид, че автомобилистите, по-специално тези в селските райони, нямат друг избор, освен да използват своите превозни средства в личния и професионалния си живот;

1.  призовава за облекчаване на препоръките относно горивата, които са алтернативни на изкопаемите горива, по-специално препоръките относно биогоривата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 7 май 2018 г.Правна информация