ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την χαλάρωση των συστάσεων για τα βιοκαύσιμα


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την χαλάρωση των συστάσεων για τα βιοκαύσιμα  
B8‑0131/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι πολύ δυσμενής για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογία ορισμένων κρατών μελών στα καύσιμα κινητήρα έχει πάρει διαστάσεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και την αγοραστική δύναμη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγοί, ιδίως όσοι είναι κάτοικοι αγροτικών περιοχών, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους όχημα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή τους ζωή·

1.  ζητεί μια χαλάρωση των συστάσεων για τα εναλλακτικά καύσιμα που αντικαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα, και ειδικά των συστάσεων για τα βιοκαύσιμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου