Menettely : 2018/2626(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0143/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0143/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0090

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 271kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.089v01-00
 
B8-0143/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyrian tilanteesta (2018/2626(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta (2018/2626(RSP))  
B8‑0143/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta,

–  ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 hyväksymän Syyriaa koskevan EU:n strategian,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Syyriasta antamat päätöslauselmat, mukaan lukien päätöslauselmat 2254 (2015) ja 2401 (2018),

–  ottaa huomioon neuvoston päätökset siviiliväestöön kohdistuvista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin kohdistettavista EU:n rajoittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 14. marraskuuta 2016(1), 20. maaliskuuta 2017(2) ja 26. helmikuuta 2018(3) tehdyt päätökset,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi 9. joulukuuta 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2012 annetun Geneven kommunikean,

–  ottaa huomioon Syyrian ja sitä ympäröivän alueen tukemiseksi Lontoossa helmikuussa 2016 järjestetyn konferenssin päätelmät,

–  ottaa huomioon Syyrian ja sitä ympäröivän alueen tulevaisuuden tukemiseksi Brysselissä 4. ja 5. huhtikuuta 2017 järjestetyn konferenssin ja Syyrian tilanteesta Kuwaitissa, Berliinissä ja Helsingissä järjestettyjen aiempien konferenssien päätelmät,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Iranin, Venäjän ja Turkin 6. toukokuuta 2017 allekirjoittaman sopimuksen turvavyöhykkeiden luomisesta Syyrian arabitasavaltaan,

 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

 

A.  toteaa, että Syyrian sota jatkuu jo pitkälti seitsemättä vuotta ja että konflikti on johtanut yli 400 000 ihmisen kuolemaan, että tuhansia muita on loukkaantunut, että 13,5 miljoonaa ihmistä on kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa ja että viisi miljoonaa ihmistä elää pakolaisina naapurimaissa;

B.  ottaa huomioon, että sotaan on vähitellen sekaantunut alueellisia ja maailmanlaajuisia toimijoita ja että se on nostanut esille syviä näkemyseroja ja uhannut laajempaa alueellista ja kansainvälistä turvallisuutta;

C.  huomauttaa, että lukuisista, myös YK:n välityksellä toteutetuista yrityksistä huolimatta kansainvälinen yhteisö on toistuvasti epäonnistunut kestävän, rauhanomaisen ratkaisun löytämisessä sodan päättämiseksi, humanitaarisen hätätilanteen asianmukaisessa ratkaisemisessa ja siviileihin kohdistuneisiin iskuihin syyllistyneiden saattamisessa oikeuden eteen;

D.  ottaa huomioon, että Venäjä on yksi Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tärkeimmistä kansainvälisistä tukijoista ja että al-Assadin hallinnon jatkuminen on avaintekijä Venäjän Syyriaan liittyvien intressien säilyttämisen kannalta; ottaa huomioon, että Venäjä on veto-oikeuttaan käyttäen torjunut useat presidentti al-Assadin vastaista kritiikkiä sisältäneet päätöslauselmat YK:n turvallisuusneuvostossa ja tarjoaa Syyrian hallinnolle edelleenkin sotilaallista tukea kansainvälisestä arvostelusta huolimatta;

E.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 24. helmikuuta 2018 yksimielisesti päätöslauselman 2401, jossa vaadittiin kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan vihollisuudet vähintään 30 peräkkäisen päivän ajaksi, jotta voidaan mahdollistaa humanitaarisen avun toimittaminen ja vakavasti sairaiden ja haavoittuneiden lääkinnälliset evakuoinnit Itä-Ghoutan alueella lähellä Damaskosta; huomauttaa, että tauosta huolimatta tulitus ja ilmaiskut ovat jatkuneet;

F.  toteaa, että ainakin 541 ihmistä on kuollut Itä-Ghoutaan kohdistuvien iskujen lisäännyttyä viime kuussa; toteaa, että noin 393 000 siviilin kerrotaan olevan loukussa alueella, jota Syyrian hallitus on piirittänyt vuodesta 2013; huomauttaa, että alueelle on tietojen mukaan pudotettu tynnyripommeja ja kranaatteja, minkä takia useat sairaalat ovat joutuneet sulkemaan ovensa;

G.  ottaa huomioon, että Syyrian hallitus on kiistänyt kohdistaneensa iskut siviileihin ja väittänyt pyrkivänsä vapauttamaan Itä-Ghoutan ”terroristeista”;

H.  huomauttaa, että Syyrian hallitus on kiristänyt otettaan saartamastaan Itä-Ghoutasta marraskuusta 2017 lähtien, minkä vuoksi ruokavarastot ovat huvenneet ja noin 12 prosenttia alueelle loukkuun jääneistä alle viisivuotiaista lapsista kärsii akuutista aliravitsemuksesta; toteaa, että myös lääkintätarvikkeista on vakava pula ja lääkärit joutuvat hoitamaan vakavasti loukkaantuneita potilaita ilman yleisiä anestesialääkkeitä, suonensisäisiä antibiootteja, veripusseja ja puhtaita sidetarvikkeita; ottaa huomioon, että humanitaariset järjestöt sanovat, että niiden on oltava varmoja ilmoitetun tulitauon toteutumisesta paikan päällä, ennen kuin ne voivat lähettää paikalle avustustyöntekijöitä, ajoneuvoja ja tarvikkeita;

I.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 Syyrian hallitus epäsi humanitaarisen avun arviolta 275 000 siviililtä Itä-Aleppossa ja laiminlöi siten toimet oikeutta elämään koskevan perusluonteisen ihmisoikeuden suojaamiseksi;

I.  huomauttaa, että myös aseistetut oppositioryhmät, kuten Isis/Da’esh, ovat summittaisesti pommittaneet siviilialueita, käyttäneet siviilejä ihmiskilpinä ja pakottaneet pääasiassa siviilien asuttamia alueita pitkään jatkuneeseen saartoon rajoittaen humanitaarisen ja lääkintäavun saantia;

J.  toteaa, että Syyria on allekirjoittanut kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ja se suostui ilmoittamiensa kemiallisten aseiden varastojen tuhoamiseen vuonna 2013 sen jälkeen, kun sariini-nimisellä hermokaasulla tehty isku oli tappanut satoja ihmisiä kapinallisten hallinnassa olevilla Damaskoksen esikaupunkialueilla; ottaa huomioon, että Syyrian hallitusta on syytetty kiellettyjen kemiallisten aseiden toistuvasta käytöstä sisällissodassa vuodesta 2013; toteaa, että YK:n tuoreen selvityksen mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt Syyriaan laitteita, joita voitaisiin käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen;

K.  ottaa huomioon, että kidutus, joukkopidätykset ja asuttujen alueiden laajamittainen tuhoaminen ovat lisääntyneet hälyttävässä määrin seitsemän viime vuoden aikana ja että monet syyrialaiset ovat joutuneet lähtemään pois kodeistaan ja monet ovat joutuneet siirtymään kauemmas kipeästi tarvitsemansa humanitaarisen avun luota;

L.  katsoo, että Syyrian konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua eikä ole mahdollista saada aikaan merkityksellistä tai menestyksekästä rauhansopimusta, jonka mukaan presidentti Bashar al-Assad pysyisi vallassa;

M.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden allekirjoittamassa ja ratifioimassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä todetaan, että kaikkein vakavimmista rikoksista, jotka koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä, kuten joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista, tulee rangaista;

N.  ottaa huomioon, että kansainvälisessä humanitaarisessa ja ihmisoikeuksia koskevassa oikeudessa kielletään yksittäisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin uskonnollisen tai etnisen identiteetin vuoksi kohdistuvat hyökkäykset sekä vihollisuuksiin osallistumattomiin siviileihin ja humanitaarista apua konfliktialueille saarroksiin jääneille toimittaviin siviileihin kohdistuvat hyökkäykset; toteaa, että tällaiset toimet voivat olla sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

O.  huomauttaa, että Syyrian turvallisuusjoukot ovat pidättäneet ja pitävät edelleen vangittuina kymmeniä tuhansia ihmisiä, kuten rauhanaktivisteja, humanitaarisia avustustyöntekijöitä, asianajajia ja toimittajia, ja että monet ovat joutuneet tahdonvastaisen katoamisen, kidutuksen tai muun pahoinpitelyn uhriksi tai jopa kuolleet pidätyksen aikana;

P.  ottaa huomioon, että Syyria erotettiin Arabiliitosta vuonna 2011, koska se ei ollut lopettanut verenvuodatusta maassa;

1.  tuomitsee varauksetta Syyrian hallituksen joukkojen ja sen liittolaisten, mukaan lukien Venäjä, siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistamat summittaiset hyökkäykset, joissa on käytetty myös ilma- ja tykistöpommituksia, tynnyripommeja, rypäleammuksia sekä kemiallisia ja muita kansainvälisesti kiellettyjä aseita;

2.  pitää valitettavana, että yli 400 000 ihmistä on kuollut ja tuhansia loukkaantunut pommituksissa, kranaatti-iskuissa ja muissa sotilaallisissa toimissa Syyriassa seitsemän vuotta jatkuneen konfliktin aikana, että miljoonat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja että siviilit ovat olleet vailla ravintoa, vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa tiiviisti asuttujen alueiden pitkään jatkuneen saarron takia;

3.  katsoo, että iskujen tahallinen kohdistaminen siviileihin, kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan järjestelmällinen käyttö, humanitaarisen avun epääminen ja palopommien ja muiden ammusten käyttö siviilikohteita ja -infrastruktuuria vastaan ovat sotarikoksia;

4.  vaatii lopettamaan välittömästi pommitukset ja summittaiset hyökkäykset, jotka kohdistuvat siviileihin, avustustyöntekijöihin ja lääkintäpalveluihin Syyriassa, jotta Itä-Ghoutasta ja muilta saarretuilta alueilta, kuten Jarmukista, al-Fu’asta ja Kafriyasta, voidaan evakuoida kiireellisintä lääkintähoitoa tarvitsevat potilaat; vaatii kaikkia osapuolia olemaan epäämättä siviileiltä välttämättömiä elintarvikkeita ja lääkkeitä, sillä tällaiset teot ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia;

5.  muistuttaa kaikkia konfliktin osapuolia siitä, että sairaala- ja lääkintähenkilöstö nauttii nimenomaista suojaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan katsotaan sotarikokseksi;

6.  pitää erittäin valitettavana, että toistuvat alueelliset ja kansainväliset pyrkimykset sodan päättämiseksi ovat epäonnistuneet, ja kehottaa uudistettuun ja tiiviiseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön rauhanomaisen, kestävän ratkaisun löytämiseksi konfliktiin;

7.  pahoittelee syvästi, että Venäjä on veto-oikeudellaan torjunut useat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, joiden tavoitteena on ollut lopettaa Syyrian konflikti, ja että Venäjä tukee al-Assadin hallitusta, joka on päävastuussa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuneista summittaisista hyökkäyksistä;

8.  kehottaa erityisesti Venäjää ja Irania käyttämään vaikutusvaltaa, jota niillä on presidentti Bashar al-Assadiin ja muihin konfliktin osapuoliin, jotta nämä luopuisivat sotilaallisista toimistaan ja lähtisivät välittömästi mukaan YK:n johdolla toteutettavaan rauhanprosessiin;

9.  ei hyväksy presidentti Bashar al-Assadille minkäänlaista roolia konfliktinjälkeisessä Syyriassa;

10.  kannattaa kanteiden nostamista Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa niitä henkilöitä vastaan, joita syytetään siviiliväestöön kohdistuneista summittaisista hyökkäyksistä, humanitaarisen avun tahallisesta epäämisestä nälkään kuolemaisillaan olevilta ihmisiltä, kemiallisten aseiden käytöstä viattomia ihmisiä vastaan sekä kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan käytön järjestämisestä, ja sitoutuu jatkamaan työtä vastuuvelvollisuuden edistämiseksi Syyriassa;

11.  tukee joulukuussa 2016 hyväksyttyä YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa 71/248, jossa vaaditaan uutta mekanismia auttamaan Syyriassa tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä; tukee niin ikään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joissa vaaditaan perustamaan mielivaltaisia pidätyksiä ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä korkean tason paneeli;

12.  on edelleen sitoutunut Syyrian yhtenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen ja itsenäisyyteen;

13.  tukee täysin YK:n Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan työtä kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi kestävästä rauhanratkaisusta;

14.  pitää valitettavana, ettei Arabiliitto ole onnistunut käyttämään vaikutusvaltaansa Syyrian konfliktin osapuoliin, jotta konfliktiin saataisiin pysyvä ja rauhanomainen ratkaisu;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, Syyrian naapurimaiden hallituksille ja parlamenteille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 305I, 14.11.2016, s. 4.

(2)

EUVL L 75, 21.3.2017, s. 24.

(3)

EUVL L 54I, 26.2.2018, s. 8.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö