Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0145/2018

Esitatud tekstid :

B8-0145/2018

Arutelud :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0091

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 168kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

suuliselt vastatava küsimuse B8-0007/2018 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz fraktsiooni PPE nimel

B80145/2018 Euroopa Parlamendi resolutsioon USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse, et USA kaubandusministeerium ja rahvusvahelise kaubanduse komisjon andsid 13. juulil 2017 teada uurimise alustamisest, et teha kindlaks, kas küpsete Hispaania oliivide ekspordi puhul on tegemist dumpinguga USA turul ja nende eest makstakse moonutavat toetust; võttes arvesse, et küpsete oliivide õiglase kaubanduse koalitsioon „Coalition for Fair Trade in Ripe Olives“ esitas petitsiooni Hispaania ekspordist tuleneva väidetava ebaausa konkurentsi kohta,

–  võttes arvesse USA rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 5. augusti 2017. aasta aruannet, milles tehti kindlaks, et küpsete Hispaania oliivide eksport tekitab kahju California oliivisektorile ja võib seda ohustada,

–  võttes arvesse USA kaubandusministeeriumi 21. novembri 2017. aasta esialgset otsust kehtestada Hispaania ekspordile ajutiselt tasakaalustav tollimaks,

–  võttes arvesse USA kaubandusministeeriumi 18. jaanuari 2017. aasta esialgset otsust kehtestada Hispaania ekspordile ajutiselt dumpinguvastane tollimaks,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009(1),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust „USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et USA dumpinguvastase ja eriti tasakaalustava tollimaksuga seotud uurimine küpsete Hispaania oliivide asjus loob väga ohtliku pretsedendi muude põllumajandustoodete jaoks, sest ka nende eest makstakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustoetusi;

B.  arvestades ohtu, et USA administratsioon võib alustada teisi sarnaseid uurimisi, mis kahjustavad kahepoolseid põllumajandusalaseid kaubandussuhteid ja seavad kahtluse alla kogu Euroopa põllumajandusmudeli;

C.  arvestades, et tasakaalustava tollimaksuga seotud uurimise lõpptulemus võib kaasa tuua sarnaste uurimiste alustamise teistes kolmandates riikides, sealhulgas muude põllumajanduslike toiduainete puhul peale küpsete oliivide, mis kahjustaks ELi jõupingutusi viia ühine põllumajanduspoliitika kaubandust mittemoonutavasse süsteemi rahvusvahelisel tasandil;

D.  arvestades, et Euroopa Liit on mitu korda reforminud ühist põllumajanduspoliitikat, mille eesmärk on muu hulgas olnud viia põllumajanduspoliitika kooskõlla WTO eeskirjadega, tehes märkimisväärseid muudatusi, mis on eelkõige tähendanud üleminekut tootmiskohustusega seotud toetustelt tootmisest lahutatud toetuste süsteemile;

E.  arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika raames antavaid toetusi lauaoliivide peamistele tootjatele Hispaanias võiks pidada nn rohelise kasti toetusteks vastavalt WTO põllumajanduslepingu II lisale, sest need ei ole seotud tootmiskohustusega ega moonuta kaubandust;

F.  arvestades, et neid põllumajandustoetusi ei saa WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 2 kohaselt pidada tootespetsiifilisteks;

G.  arvestades, et Hispaania oliivide suhtes alustatud uurimine on üks juba enam kui 50 kaubandusmenetlusest, mida Ameerika Ühendriigid on alustanud loosungi „Ameerika kõigepealt“ all toimuva uue protektsionistliku poliitika raames, mis toob kaasa põhjendamatuid ja ebaproportsionaalseid kaubanduspiiranguid ning need takistavad Atlandi-üleseid suhteid;

H.  arvestades, et on tõsiseid kahtlusi, kas valem, mida USA uurijad kasutavad esialgse dumpinguvastase marginaali arvutamiseks, on kooskõlas WTO eeskirjadega;

I.  arvestades, et USA uurimine on keskendunud kolmele peamisele Hispaania tootjale, kelle toodang moodustas 70 % kogu Hispaania ekspordist USAsse, ning dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud võivad mõjutada kogu küpsete oliivide eksporti Hispaaniast, mis on maailma suurim oliivide tootja;

J.  arvestades, et USA on kehtestanud kolmele uurimise all olevale Hispaania äriühingule ajutised dumpinguvastased tollimaksud, mille keskmine suurus on 17,13 %, ja kõigile Hispaania eksportijatele tasakaalustavad tollimaksud keskmise suurusega 4,47 %;

K.  arvestades, et Hispaania tootjad võivad kaotada USA turu, mille käive on olnud 70 miljonit eurot aastas, samas kui tema konkurendid kolmandatest riikidest, näiteks Egiptusest, Tuneesiast või Türgist saaksid USA otsuse tagajärjel tekkinud ekspordilünga kasu;

L.  arvestades, et USA uurimise lõplik ebasoodne tulemus tähendaks seda, et makse kohaldatakse kuni viis aastat, mida võidakse pikendada veel viie aasta võrra ja see teeks lõpu Hispaania ekspordile;

M.  arvestades, et lisaks ekspordikahjule tuleb kolmel äriühingul maksta väga kõrgeid advokaaditasusid, mis on juba praegu üle 5 miljoni euro;

N.  arvestades, et Hispaania ekspordi turuosa USAs on viimastel aastatel järk-järgult kasvanud ja ekspordi konkurentsivõime tuleneb äriühingute tehtud jõupingutustest vähendada kulusid investeeringutega tipptasemel tehnoloogiasse ja kvaliteedi parandamisse ega ole Euroopa toetuste tulemus;

O.  arvestades, et Hispaania eksport USAsse (+ 20 % alates 2013. aastast) on võimaldanud luua tuhandeid töökohti ja toonud majanduslikku kergendust Andaluusia aladel, mis on majanduskriisi tõttu kõige rohkem kannatanud;

P.  arvestades, et keskmiselt 83 % Hispaanias toodetud küpsetest oliividest eksporditakse, mis tähendab, et selle toote jaoks on rahvusvahelised turud äärmiselt olulised;

Q.  arvestades, et 50 % USAs tarbitavatest oliividest on imporditud ja Hispaania oliivid moodustavad 37 % USAs tarbitavast 100 miljonist kilogrammist oliividest, mida põhiliselt kasutatakse töödeldud toodete tootmiseks, nagu näiteks pitsa;

1.  palub komisjonil anda ulatuslikku nõu ja tuge USA uurimistest mõjutatud Hispaania äriühingutele;

2.  palub komisjonil selgitada, kas valem, mida USA uurijad kasutavad dumpinguvastaste marginaalide arvutamiseks, on kooskõlas WTO eeskirjadega;

3.  palub komisjonil uurida võimalusi USA otsuste vaidlustamiseks WTO vaidluste lahendamise organis;

4.  kutsub komisjoni üles võtma kõiki võimalikke diplomaatilisi meetmeid Euroopa Liidu põllumajandustoetuste mittemoonutava olemuse kaitsmiseks;

5.  toetab seda, et Euroopa Liit õhutaks sarnast uurimist ELi suunduva USA põllumajandusekspordi puhul, keskendudes põllumajanduslikele toiduainetele, millele USA administratsioon maksab kaubandust moonutavaid toetusi ja mida imporditakse ELi suurtes kogustes, nagu etanool, mandlid, kõva nisu ja mais;

6.  väljendab tõsist muret ebasoodsate tagajärgede pärast, mida USA tasakaalustavad menetlused võivad tekitada kogu Euroopa põllumajandusmudelile;

7.  kritiseerib teravalt kõnesolevaid meetmeid ja muid USA administratsiooni poolt hiljuti võetud piiravaid kaubandusmeetmeid ELi impordi suhtes, sest need tähendavad selgelt uut protektsionistlikku poliitikat, mis ei ole kooskõlas WTO eeskirjadega; on seisukohal, et see suurendab maailmakaubanduse üldist ebastabiilsust ja ähvardab tõsiselt takistada kaubandussuhteid Euroopa Liiduga;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile ja Ameerika Ühendriikide ametiasutustele.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018Õigusalane teave