Procedūra : 2018/2566(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0145/2018

Pateikti tekstai :

B8-0145/2018

Debatai :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0091

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 76k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0007/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tyrimą, apie kurį 2017 m. liepos 13 d. pranešė JAV Prekybos departamentas ir Tarptautinės prekybos komisija ir kuriuo siekiama nustatyti, ar Ispanijos prinokusių alyvuogių eksportas į JAV rinką vykdomas dempingo kainomis ir ar jis gauna konkurenciją iškraipančias subsidijas, ir kuris buvo pradėtas, gavus Sąžiningos prekybos prinokusiomis alyvuogėmis koalicijos peticiją dėl įtariamos nesąžiningos Ispanijos eksporto konkurencijos,

–  atsižvelgdamas į JAV Tarptautinės prekybos komisijos 2017 m. rugpjūčio 5 d. ataskaitą, kurioje nustatyta, kad prinokusių alyvuogių eksportas iš Ispanijos kenkia Kalifornijos tos pačios srities sektoriui ir gali jam kelti grėsmę,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 21 d. preliminarų JAV Prekybos departamento sprendimą, kuriuo Ispanijos eksportui nustatomi laikinieji kompensaciniai muitai;

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 18 d. preliminarų JAV Prekybos departamento sprendimą, kuriuo Ispanijos eksportui nustatomi laikinieji antidempingo muitai;

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi JAV antidempingo ir ypač kompensacinių muitų tyrimai, nukreipti prieš Ispanijos prinokusias alyvuoges, sukūrė precedentą, kuris yra labai pavojingas kitiems žemės ūkio produktams, taip pat gaunantiems naudos iš subsidijų žemės ūkiui pagal BŽŪP;

B.  kadangi esama rizikos, kad gali būti kitų panašių tyrimų, kurių imsis JAV administracija, kyla pavojus dvišaliams prekybos žemės ūkio produktais santykiams ir kelia abejonių dėl viso Europos žemės ūkio modelio;

C.  kadangi galutinis kompensacinių muitų tyrimų rezultatas galėtų paskatinti panašius tyrimus kitose trečiosiose šalyse, įskaitant kitus žemės ūkio maisto produktus, ne tik alyvuoges, o tai pakenktų ES pastangoms paversti BŽŪP prekybos neiškraipančia sistema tarptautiniu lygmeniu;

D.  kadangi Europos Sąjunga įgyvendino kelias BŽŪP reformas, kuriomis buvo siekiama, be kita ko, suderinti žemės ūkio politiką suderinti su PPO taisyklėmis, įgyvendinat drastiškus pokyčius, ypač pereinant nuo susietosios prie atsietosios paramos sistemos;

E.  kadangi BŽŪP subsidijos pirminiams valgomųjų alyvuogių gamintojams Ispanijoje turėtų būti laikomos „žaliosios dėžės“ parama pagal PPO susitarimo dėl žemės ūkio II priedą, kadangi jos yra atsietos nuo gamybos ir neiškreipia prekybos;

F.  kadangi tos žemės ūkio subsidijos neturėtų būti priskiriamos konkretiems produktams skiriamai paramai pagal PPO Susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 2 straipsnį;

G.  kadangi tyrimas, pradėtas prieš Ispanijos alyvuogių atvejį, yra vienas iš daugiau kaip 50 prekybos procedūrų, kurias jau pradėjo JAV pagal savo naują protekcionistinę politiką, vykdomą vadovaujantis šūkiu „Visų pirma – Amerika“, o jos rezultatas yra nepagrįsti ir neproporcingi prekybos apribojimai, kurie kenkia transatlantiniams santykiams;

H.  kadangi kyla didelių abejonių dėl to, ar JAV tyrėjų naudojama formulė, pagal kurią apskaičiuojamas preliminarus antidempingo skirtumas, yra suderinama su PPO taisyklėmis;

I.  kadangi JAV tyrime daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindiniams Ispanijos gamintojams, kuriems teko 70 % Ispanijos eksporto į JAV rinkos, ir kadangi antidempingo ir kompensaciniai muitai gali turėti įtakos visam Ispanijos, kuri yra didžiausia jų gamintoja pasaulyje, prinokusių alyvuogių eksportui;

J.  kadangi JAV nustatė laikinuosius antidempingo muitus, kurie vidutiniškai siekia 17,13 %, trims Ispanijos bendrovėms, kurioms taikomas tyrimas, ir vidutiniškai 4,47 % siekiančius kompensacinius muitus visiems Ispanijos eksportuojamiems produktams;

K.  kadangi Ispanijos gamintojai gali prarasti JAV rinką, kurios dėka apyvarta siekdavo 70 mln. EUR per metus, tuo tarpu konkurentai iš trečiųjų šalių, pvz., Egipto, Tuniso arba Turkijos, turėtų naudos iš eksporto spragos, susidariusios dėl JAV sprendimo;

L.  kadangi jei JAV tyrimų galutinis rezultatas būtų neigiamas, prasidėtų iki penkerių metų galintis trukti įgyvendinimo laikotarpis, kuris galėtų būti pratęstas dar penkeriems metams, ir visiškai panaikintų Ispanijos eksportą;

M.  kadangi, neskaitant šių trijų bendrovių eksporto nuostolių, jos patiria yra labai dideles išlaidas advokatams, kurios jau dabar sudaro daugiau nei 5 mln. EUR;

N.  kadangi Ispanijos eksporto, kurio rinkos dalis JAV pastaraisiais metais palaipsniui didėjo, konkurencingumas yra šių bendrovių pastangų sumažinti išlaidas, investuojant į pažangiausias technologijas ir kokybės gerinimą, rezultatas, o ne Europos subsidijų pasekmė;

O.  kadangi Ispanijos eksportas į JAV (+ 20 % nuo 2013 m.) sudarė sąlygas sukurti tūkstančius darbo vietų ir teikė ekonominę pagalbą Andalūzijos sritims, kurios buvo tarp tų, kurias skaudžiausiai paveikė ekonomikos krizė;

P.  kadangi vidutiniškai 83 % sunokusių, Ispanijoje pagaminamų, alyvuogių eksportuojama, o tai rodo ypatingą šio produkto svarbą tarptautinėse rinkose;

Q.  kadangi importas sudaro 50 % JAV suvartojamų alyvuogių ir Ispanijos alyvuogės sudaro 37 % iš100 milijonų kilogramų šalyje suvartojamų alyvuogių, kurios dažniausiai naudojamos gaminant perdirbtus produktus, pavyzdžiui, picas;

1.  prašo Komisijos užtikrinti tvirtą patariamąją paramą Ispanijos bendrovėms, nukentėjusioms nuo JAV tyrimų;

2.  ragina Komisiją paaiškinti formulės, pagal kurią tyrėjai apskaičiuoja antidempingo skirtumus, suderinamumą su PPO taisyklėmis;

3.  prašo Komisijos išnagrinėti galimybę užginčyti JAV sprendimus PPO ginčų sprendimo institucijoje;

4.  ragina Komisiją imtis visų įmanomų diplomatinių veiksmų siekiant apginti konkurencijos neiškraipančias Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijas;

5.  pritaria Europos Sąjungos raginimui atlikti panašius tyrimus dėl JAV žemės ūkio produktų eksporto į ES, dėmesį sutelkiant tiems žemės ūkio produktams, kuriems teikiamos prekybą iškreipiančios JAV administracijos subsidijos ir kurie į ES įvežami dideliais kiekiais, pvz. etanolis, migdolai, kietieji kviečiai ir kukurūzai;

6.  reiškia didelį susirūpinimą dėl neigiamų pasekmių, kurių JAV kompensacinių priemonių procedūra gali turėti visam Europos žemės ūkio modeliui;

7.  griežtai kritikuoja šias ir kitas JAV prekybos ribojamąsias priemones, kurias neseniai patvirtino JAV administracija dėl ES importo, nes jos aiškiai iliustruoja naują, labiau protekcionistinę politiką, kuri neatitinka PPO taisyklių; mano, kad dėl to atsiras daugiau bendro nestabilumo pasaulinėje prekyboje ir kils pavojus dėl rimtų trukdžių prekybos santykiams su Europos Sąjunga;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijai ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijoms.

 

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas