Procedūra : 2018/2566(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0145/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0145/2018

Debates :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0091

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 404kWORD 74k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0007/2018, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā izmeklēšanu, ko 2017. gada 13. jūlijā pasludinājusi Tirdzniecības ministrija un Starptautiskā Tirdzniecības komisija, lai konstatētu, vai Spānijā ražotas gatavās olīvas ir eksports par dempinga cenām ASV tirgū un saņem subsīdijas, kuras izraisa tirgus izkropļojumus, kā minēts lūgumrakstā, ko iesniegusi koalīcija taisnīgas tirdzniecības ar gatavām olīvām veicināšanai, par iespējami negodīgu konkurenci, kuru izraisa Spānijas eksports,

–  ņemot vērā ASV Starptautiskās tirdzniecības komisijas 2017. gada 5. augusta ziņojumu, kurā noteikts, ka Spānijā ražotu gatavu olīvu eksports rada kaitējumu un varētu radīt draudus šai ražošanas nozarei Kalifornijā,

–  ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas 2017. gada 21. novembra sākotnējo lēmumu, ar ko nosaka pagaidu kompensācijas maksājumus Spānijas eksporta precēm,

–  ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas 2017. gada 18. janvāra sākotnējo lēmumu, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumus Spānijas eksporta precēm,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009(1),

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ASV izmeklēšanas antidempinga un jo īpaši kompensācijas maksājumu jomā attiecībā uz Spānijā ražotām gatavām olīvām ir ļoti bīstams precedents citiem lauksaimniecības produktiem, kuri tāpat saņem KLP paredzētās lauksaimniecības subsīdijas;

B.  tā kā pastāv risks, ka ASV administrācija varētu veikt citas līdzīgas izmeklēšanas, tādējādi apdraudot divpusējās tirdzniecības ar lauksaimniecības produktiem attiecības un liekot apšaubīt visu Eiropas lauksaimniecības modeli;

C.  tā kā kompensācijas maksājumu izmeklēšanas galīgais iznākums varētu izraisīt citas līdzīgas izmeklēšanas, ko veiktu citas trešās valstis, tostarp attiecībā arī uz citiem lauksaimniecības pārtikas produktiem, ne vien gatavām olīvām, un tas kaitētu ES centieniem veidot KLP par tirgu nekropļojošu starptautiskā līmeņa sistēmu;

D.  tā kā Eiropas Savienība ir veikusi vairākas KLP reformas, kuru mērķis cita starpā bija pielāgot tās lauksaimniecības politiku PTO noteikumiem, ieviešot radikālas izmaiņas, jo īpaši īstenojot pāreju no saistīta atbalsta sistēmas uz atsaistīta atbalsta sistēmu;

E.  tā kā KLP subsīdiju piešķiršana galda olīvu primārajiem ražotājiem Spānijā būtu kvalificējama kā zaļās grupas maksājumu atbalsts saskaņā ar PTO Nolīguma par lauksaimniecību II pielikumu, jo tie ir atsaistīti no ražošanas un nerada tirdzniecības izkropļojumus;

F.  tā kā lauksaimniecības subsīdijas nebūtu uzskatāmas par konkrētiem izstrādājumiem piemērojamām saskaņā ar PTO Nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem 2. pantu;

G.  tā kā izmeklēšana, kuru sāka lietā pret Spānijas olīvām, ir viena no vairāk nekā 50 tirdzniecības aizsardzības procedūrām, kas ASV jau ir uzsāktas saistībā ar tās jauno protekcionisma politiku ar moto “Amerika pirmajā vietā”, kura rada nepamatotus un nesamērīgus tirdzniecības ierobežojumus, kas apgrūtina transatlantiskās attiecības;

H.  tā kā pastāv nopietnas šaubas par to, vai formula, ko ASV izmeklētāji izmanto, lai aprēķinātu sākotnējo antidempinga starpību, ir atbilstīga PTO noteikumiem;

I.  tā kā ASV izmeklēšana ir vērsta uz trim galvenajiem Spānijas ražotājiem, kas veidoja 70 % Spānijas eksporta apjoma uz ASV, un antidempinga un kompensācijas maksājumi var ietekmēt visu gatavo olīvu eksportu no Spānijas, kas ir pasaulē šo produktu ražotāja;

J.  tā kā ASV ir noteikusi vidēji 17,13 % augstus antidempinga pagaidu maksājumus minētajiem trim izmeklēšanai pakļautajiem Spānijas uzņēmumiem un kompensācijas maksājumus — vidēji 4,47 % apmērā visiem Spānijas eksportētājiem;

K.  tā kā Spānijas ražotāji varētu zaudēt ASV tirgus daļu, kas tiem nodrošināja EUR 70 miljonu lielu apgrozījumu gadā, turpretī tādu trešo valstu konkurenti kā Ēģipte, Tunisija vai Turcija gūtu labumu no eksporta iztrūkuma, ko radījis minētais ASV lēmums;

L.  tā kā negatīva ASV izmeklēšanas iznākuma rezultātā varētu noteikt līdz piecus gadus ilgu īstenošanas periodu, kuru varētu pagarināt vēl uz pieciem gadiem, un tas pilnībā iznīcinātu Spānijas eksportu;

M.  tā kā papildus eksporta zaudējumiem, minētajiem trim uzņēmumiem ir jāmaksā arī ļoti augsta maksa par advokātu pakalpojumiem, kura jau šobrīd pārsniedz EUR 5 miljonus;

N.  tā kā Spānijas eksporta uzņēmumu konkurētspēja un tirgus daļa ASV pēdējos gados ir pakāpeniski pieaugusi un tas ir saistīts ar šo uzņēmumu centieniem samazināt izmaksas ar ieguldījumiem progresīvās tehnoloģijās un kvalitātes uzlabojumiem, bet nevis ar Eiropas subsīdijām;

O.  tā kā Spānijas eksports uz ASV (+ 20 % kopš 2013. gada) ir devis iespēju radīt tūkstošiem darbvietu un mazinājis ekonomisko spriedzi Andalūzijas reģiona apgabalos, kurus ekonomikas krīze bija skārusi vissmagāk;

P.  tā kā vidēji 83 % Spānijā ražoto gatavo olīvu tiek eksportētas — tas parāda, cik svarīgs šim produktam ir starptautiskais tirgus;

Q.  tā kā 50 % ASV patērēto olīvu tiek importētas un tā kā Spānijas olīvas veido 37 % no kopējā 100 miljoni kilogramu lielā olīvu patēriņa valstī — tās galvenokārt izmanto pārstrādātu produktu, piemēram, picu, ražošanai,

1.  aicina Komisiju sniegt spēcīgu konsultatīvo atbalstu Spānijas uzņēmumiem, ko skar minētās ASV izmeklēšanas;

2.  aicina Komisiju konstatēt, vai ASV izmeklētāju formulas, ko tie izmantoja antidempinga starpības aprēķināšanai, atbilst PTO noteikumiem;

3.  aicina Komisiju izpētīt iespēju apstrīdēt ASV lēmumus PTO Strīdu izšķiršanas padomē;

4.  aicina Komisiju veikt visus iespējamos diplomātiskos pasākumus, lai aizstāvētu viedokli, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības subsīdijas nekropļo tirgu;

5.  atbalsta Eiropas Savienības iniciatīvas saistībā ar līdzīgām izmeklēšanām attiecībā uz ASV lauksaimniecības pārtikas produktu eksportu uz ES, pievēršoties tiem lauksaimniecības pārtikas produktiem, kas saņem tirgu kropļojošas subsīdijas no ASV administrācijas un tiek ievesti ES ievērojamā daudzumā, piemēram, etanols, mandeles, cietie kvieši un kukurūza;

6.  pauž nopietnas bažas par negatīvajām sekām, ko ASV kompensācijas procedūra varētu radīt Eiropas lauksaimniecības modelim kopumā;

7.  asi kritizē šos un citus ierobežojošus ASV tirdzniecības pasākumus, ko ASV administrācija nesen pieņēmusi attiecībā uz ES importu, jo tie neapšaubāmi veido jaunu stingrāka protekcionisma politiku, kas nav saskaņā ar PTO noteikumiem; uzskata, ka tas radīs lielāku vispārējo nestabilitāti pasaules tirgū un var būtiski kavēt tirdzniecības attiecības ar Eiropas Savienību;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijai un ASV iestādēm.

 

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. martsJuridisks paziņojums