Процедура : 2018/2566(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0148/2018

Внесени текстове :

B8-0148/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0091

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 469kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0007/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP))


Иван Яковчич, Майте Пагасауртундуа Руис, Исаскун Билбао Барандика от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP))  
B8‑0148/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ, с което се налага мито върху испанските маслини въз основа на заключението, че продуктът се внася в САЩ на цена под пазарната цена благодарение на субсидиите, които производителите на маслини получават от ЕС,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията, озаглавен „Атака на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)“ (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че решението за налагане на мита с различна ставка върху маслините, изнасяни от испански дружества, се основава на съображението, че помощите за сектора за производство на маслини в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) биха могли да представляват нелоялна конкуренция спрямо производителите от САЩ;

Б.  като има предвид, че това решение поставя под въпрос по несправедлив и произволен начин всички програми на ЕС за подпомагане на селското стопанство и потенциално би могло да засегне всички бенефициенти на плащания по ОСП;

В.  като има предвид, че Комисията потвърди неколкократно, че мерките за подпомагане, които са обект на антисубсидийни разследвания (основна схема за плащане, мерките за насърчаване, плащания за млади земеделски стопани), не нарушават ценовите нива на определени селскостопански пазари или в международната търговия;

Г.  като има предвид, че мерките по ОСП, които подлежат на разследването, не са специфични за даден продукт и поради това не подлежат на изравняване съгласно член 2 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация (СТО);

Д.  като има предвид, че ОСП претърпя няколко реформи с оглед адаптиране на повечето мерки за подкрепа към изискванията на „зелената кутия“ на СТО и понастоящем е проектирана да гарантира пълно съответствие със споразуменията на СТО;

Е.  като има предвид, че икономическите последици за испанските производители на маслини, ако тези тарифи станат постоянни, се оценяват от сектора на между 350 и 700 милиона евро за следващите пет до десет години;

Ж.  като има предвид, че САЩ също използват в значителна степен субсидиите по „зелената кутия“ в селското стопанство;

З.  като има предвид, че обявените мерки водят до риск от спирала на защитните разследвания от страна на САЩ и други държави по отношение на субсидиите от „зелената кутия“ за селскостопански продукти; като има предвид, че това в крайна сметка вреди на производителите в ЕС и САЩ; като има предвид, че това ескалиране излага на риск отдавна установени и внимателно договорени споразумения в рамките на СТО;

1.  призовава органите на САЩ да оттеглят своето временно решение и да възстановят конструктивен за двете страни подход в тази област от взаимна полза за гражданите и предприятията на двата континента;

2.  призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки, както на двустранно равнище, така и в рамките на СТО, за да защити системата за субсидии по ОСП, която е одобрена по процедурата „зелена кутия“ на СТО;

3.  призовава Комисията да продължи да оказва съдействие на испанския селскостопански сектор и на правителството на Испания, за да се гарантира, че органите на САЩ спазват изцяло правилата на СТО в хода на тези разследвания;

4.  призовава Комисията да обедини усилията си с тези на испанските органи и да продължи да обменя цялата относима към въпроса информация с органите на САЩ, за да предотврати налагането на всякакви необосновани или протекционистки мерки;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Европейския съвет и на органите на Съединените щати.

Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.Правна информация