Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0148/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0148/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0091

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 465kWORD 50k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0007/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))  
B8‑0148/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, με την οποία επεβλήθη δασμός στις ισπανικές ελιές, καθώς εκρίθη ότι τα ελαιοκομικά προϊόντα μπορούν να εισαχθούν στις ΗΠΑ με τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς, λόγω των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί στην ΕΕ·

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα: «Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)» (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την επιβολή δασμών μεταβλητού ποσοστού στα ελαιοκομικά προϊόντα που εξάγουν ισπανικές εταιρείες βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι ενισχύσεις προς τον τομέα, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), θα μπορούσαν να συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών των ΗΠΑ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση, με τρόπο άδικο και αυθαίρετο, το σύνολο των προγραμμάτων γεωργικής στήριξης της ΕΕ και θα μπορούσε να επηρεάσει όλους τους δικαιούχους πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα ότι τα μέτρα στήριξης, που αποτελούν αντικείμενο των ερευνών σχετικά με τον αντισταθμιστικό δασμό (καθεστώς βασικής ενίσχυσης, μέτρα προώθησης, ενισχύσεις για νέους γεωργούς), δεν διαταράσσουν τα επίπεδα τιμών ούτε σε συγκεκριμένες γεωργικές αγορές ούτε στο διεθνές εμπόριο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπό έρευνα μέτρα της ΚΓΠ δεν αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και, επομένως, δεν συνιστούν αντισταθμίσιμα μέτρα υπό την έννοια του άρθρου 2 της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει υποστεί αλλαγές μέσω διαφόρων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να προσαρμοστούν τα περισσότερα μέτρα στήριξης στις απαιτήσεις πράσινου κουτιού του ΠΟΕ, και πλέον ο σχεδιασμός της εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις συμφωνίες του ΠΟΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση μόνιμης επιβολής των εν λόγω δασμών, οι οικονομικές συνέπειες για τους ισπανούς ελαιοπαραγωγούς θα κυμανθούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, μεταξύ 350 και 700 εκατομμυρίων EUR στο διάστημα των επόμενων πέντε έως δέκα ετών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι ΗΠΑ αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό επιδοτήσεις πράσινου κουτιού στη γεωργία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος τα ανακοινωθέντα μέτρα να πυροδοτήσουν σειρά ερευνών άμυνας, από πλευράς των ΗΠΑ και άλλων χωρών, με θέμα τις επιδοτήσεις πράσινου κουτιού για γεωργικά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν τέλει τούτο θα βλάψει τους παραγωγούς της ΕΕ και των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κλιμάκωση θέτει σε κίνδυνο τις εδραιωμένες συμφωνίες του ΠΟΕ, που αποτελούν προϊόν προσεκτικών διαπραγματεύσεων·

1.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να αποσύρουν την προσωρινή απόφαση και να υιοθετήσουν εκ νέου μια αμοιβαία εποικοδομητική προσέγγιση στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων και στις δύο ηπείρους·

2.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ώστε να προστατεύσει το καθεστώς ενισχύσεων της ΚΓΠ, που θεμελιώνεται στη διαδικασία «πράσινο κουτί» του ΠΟΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνδράμει τον γεωργικό τομέα της Ισπανίας και την κυβέρνηση της Ισπανίας, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα ενεργούν, κατά τη διάρκεια των εν λόγω ερευνών, σεβόμενες πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ισπανικές αρχές και να συνεχίσει την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών με τις αρχές των ΗΠΑ, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβολή τυχόν αδικαιολόγητων μέτρων ή μέτρων προστατευτισμού·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου