Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0148/2018

Ingivna texter :

B8-0148/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0091

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 319kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0007/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP))  
B8‑0148/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av det preliminära utslaget från det amerikanska handelsministeriet som påbjuder en tullavgift för spanska oliver sedan man dragit slutsatsen att stödet till olivproducenterna i EU inneburit att olivprodukter har kunnat importeras till USA under marknadspriset,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Beslutet att införa tullavgifter med skiftande procentandel på oliver från spanska företag grundas på beaktandet att stödet till sektorn, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, skulle kunna utgöra illojal konkurrens gentemot tillverkare i USA.

B.  Detta beslut ifrågasätter, på ett orättvist och godtyckligt sätt, samtliga EU-program för stöd till jordbruket och skulle potentiellt kunna påverka alla mottagare av stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken.

C.  Kommissionens har vid flera tillfällen bekräftat att de stödåtgärder som är föremål för undersökningarna avseende utjämningstullar (ordningen för grundstöd, säljfrämjande åtgärder, stöd till unga jordbrukare) inte påverkar prisnivåerna på specifika jordbruksmarknader eller inom den internationella handeln.

D.  De granskade åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken är inte produktspecifika och därför inte utjämningsbara i enlighet med artikel 2 i Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.

E.  Den gemensamma jordbrukspolitiken har förändrats genom flera reformer i syfte att anpassa de flesta stödåtgärderna till WTO:s grönboxkrav, och är i dag utformad för att säkerställa full överensstämmelse med WTO:s avtal.

F.  Om dessa tariffer blir permanenta, uppskattar sektorn att den ekonomiska inverkan på spanska olivproducenter kommer att uppgå till mellan 350 och 700 miljoner euro under de kommande 5–10 åren.

G.  USA är också en stor användare av grönboxsubventioner inom jordbruket.

H.  De aviserade åtgärderna riskerar att sätta igång en ström av utredningar avseende skyddsåtgärder av USA och andra länder när det gäller stöd till jordbruksprodukter inom den gröna boxen, vilket i slutändan skulle skada både EU:s och USA:s producenter. Denna eskalering äventyrar sedan länge etablerade och omsorgsfullt framförhandlade WTO-avtal.

1.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att upphäva sitt preliminära beslut och återupprätta en ömsesidigt konstruktiv strategi på detta område till ömsesidig nytta för medborgare och företag på de båda kontinenterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder, såväl på bilateral nivå som på WTO-nivå, för att försvara systemet för stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken som godkänts enligt WTO:s gröna box.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att bistå den spanska jordbrukssektorn och den spanska regeringen för att se till att WTO-reglerna följs fullt ut av de amerikanska myndigheterna under dessa undersökningar.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med de spanska myndigheterna och fortsätta att utbyta all relevant information med de amerikanska myndigheterna för att förhindra införandet av omotiverade eller protektionistiska åtgärder.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, Europeiska rådet och de amerikanska myndigheterna.

Senaste uppdatering: 14 mars 2018Rättsligt meddelande