Menetlus : 2018/2642(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0185/2018

Esitatud tekstid :

B8-0185/2018

Arutelud :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.13

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 163kWORD 49k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


edusammude kohta ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja ülemaailmse pagulasi käsitleva kokkuleppe saavutamisel  (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon edusammude kohta ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja ülemaailmse pagulasi käsitleva kokkuleppe saavutamisel  (2018/2642(RSP))  
B8-0185/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe 5. veebruari 2018. aasta algversiooni,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 11. jaanuari 2018. aasta avaldust algversiooni aluseks olnud aruande „Muudame rände kõigi jaoks toimivaks“ esitlusel,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 17. aprilli 2018. aasta avaldust edusammude kohta ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe saavutamisel,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ÜRO nimetab rännet soovitavaks ja pidurdamatuks nähtuseks, tunnistamata selle kahjulikke ja ohtlikke tagajärgi;

B.  arvestades, et praegused rändevood tekitavad vastuvõtvas riigis kultuuriliselt erinevaid paralleelühiskondi, mida iseloomustavad pikaajaliste sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste tagajärgedega eraldatus ja ebavõrdsus;

C.  arvestades, et ÜRO peasekretär teeb ettepaneku dekriminaliseerida ebaseaduslik piiriületus ja rikub seega rahvusriikide suveräänset õigust otsustada oma riikliku kriminaalõiguse üle;

D.  arvestades, et Eurostati ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmeil võttis EL ajavahemikus 2014 kuni 2017 vastu 3,6 miljonit rändajat(1);

E.  arvestades, et terrorirünnakud, vägivaldsed kuriteod, rünnakud, seksuaalse kuritarvitamise juhtumid ja vägistamised on pärast ebaseaduslike sisserändajate massilist sissevoolu mitmekordistunud;

1.  tuletab komisjonile ja nõukogule meelde, et ÜRO põhikirja artikli 2 lõikes 1 sätestatakse rahvusriikide täielik võrdsus, ja seega ei tohiks ELil lubada selle valdkonnaga tegeleda;

2.  tuletab meelde, et rändepoliitika on üks liikmesriikide peamisi pädevusi;

3.  rõhutab, et riiklik piirikontroll on üks suveräänsuse põhilisi elemente ja peaks jääma rahvusriikide vastutusalasse;

4.  tuletab meelde, et rahvusriikide peamine roll on oma kodanikke kaitsta, abistada ja esindada;

5.  rõhutab, et tähtis on abistada heauskseid varjupaigataotlejaid ja saata päritoluriiki tagasi need, kes ei vasta pagulasseisundi nõuetele;

6.  taunib asjaolu, et varjupaigaõigus on nüüd üks rände viisidest, mitte rahvusvaheline kaitsemeede, ning kutsub seega liikmesriike üles praegust varjupaigapoliitikat läbi vaatama, et see oleks kooskõlas 1951. aasta Genfi konventsiooni algse ideega;

7.  tuletab komisjonile ja nõukogule meelde, et majandusmigrantide staatuse üle otsustamine on iga suveräänse riigi õigus;

8.  rõhutab, et ÜRO ülemaailmse kokkuleppe tekstis peab selgesõnaliselt välja tooma, et see on riigi juhitud mittesiduv menetlus, mis ei saa olla aluseks rahvusvahelise õiguse normidele;

9.  kutsub rahvusvahelist kogukonda üles võtma tõhusaid meetmeid smugeldajate ärimudeli peatamiseks, loobudes rändajate riikide vahel jagamise nõudest, ning võitlema radikaliseerumise ja organiseeritud kuritegevusega;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2018Õigusalane teave