Процедура : 2018/2618(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0187/2018

Внесени текстове :

B8-0187/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0106

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 465kWORD 50k
11.4.2018
PE618.435v01-00
 
B8-0187/2018

внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


Да не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията от 5 март 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))


Комисия по правни въпроси
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Йенс Роде

Препоръка за решение на Европейския парламент не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията от 5 март 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))  
B8‑0187/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)01231),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 23 март 2018 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 27 март 2018 г. на комисията по правни въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността(1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)(2)и след това е кодифицирана като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. година относно марката на Европейския съюз(3),

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 на Комисията от 18 май 2017 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз(4), който беше изменен с актуализирани позовавания на Регламент (ЕС) 2017/1001,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 207/2009 беше кодифициран като Регламент (ЕС) № 2017/1001;

Б.  като има предвид, че позоваванията, съдържащи се в делегирания регламент следва да отразяват преномерирането на членове в резултат на кодифициране на основния акт;

В.  като има предвид, че Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1430от 18 май 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96(5) следва да бъде отменен и разпоредбите на посочения делегиран регламент следва да бъдат приети чрез актуализирани позовавания на Регламент (ЕС) 2017/1001 в изменения делегиран регламент;

Г.  като има предвид, че делегираният регламент следователно не води до никакви промени по същество в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1430;

Д.  като има предвид, че бързото публикуване на изменения делегиран регламент в Официален вестник ще даде възможност за ранна дата на прилагане и осигуряване на непрекъснатост на действието на преходния режим, предвиден в заключителните разпоредби на изменения делегиран регламент;

1.  заявява, че не представя възражения срещу Делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1.

(2)

OВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1.

(3)

OВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 21.

(4)

OВ L 205, 8.8.2017 г., стр. 39.

(5)

OВ L 205, 8.8.2017 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.Правна информация