Procedūra : 2018/2618(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0187/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0187/2018

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0106

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 465kWORD 50k
11.4.2018.
PE618.435v01-00
 
B8-0187/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 5. marta deleģēto regulu (ES) ../.., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))


Juridiskā komiteja
Atbildīgais deputāts: Jens Rohde

par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 5. marta deleģēto regulu (ES) ../.., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))  
B8‑0187/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)01231),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 23. marta vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2018. gada 27. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi(1), kuru grozīja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulu (ES) 2015/2424, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi un Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)(2), un kuru pēc tam kodificētā versijā pieņēma kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi(3).

–  ņemot vērā 2017. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2017/1431, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenojamas dažas Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi normas(4), kas grozīta, atjaunojot atsauces uz Regulu (ES) 2017/1001,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā Regula (EK) Nr. 207/2009 ir kodificēta ar Regulu (ES) Nr. 2017/1001;

B.  tā kā atsaucēs, ko satur deleģētā regula, būtu jāņem vērā to pantu jaunie numuri, kas ir lietoti kodificētajā pamataktā;

C.  tā kā 2017. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2017/1430, kas papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un Nr. 216/96(5), tāpēc ir jāatceļ un tā kā grozītajā deleģētajā regulā ir jāiekļauj minētās deleģētās regulas normas, kurās ir atjauninātas atsauces uz Regulu (ES) 2017/1001;

D.  tā kā tāpēc deleģētā regulā nav saistīta ar būtisku izmaiņu izdarīšanu Deleģētajā regulā (ES) 2017/1430;

E.  tā kā deleģētās regulas ātra publicēšana Oficiālajā Vēstnesī ļautu noteikt agru piemērošanas datumu un nodrošinātu to pārejas noteikumu spēkā esamības nepārtrauktību, kas ir paredzēti grozītās deleģētās regulas noslēdzošajās normās,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.

(2)

OV L 341, 24.12.2015., 21. lpp.

(3)

OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.

(4)

OV L 205, 8.8.2017., 39. lpp.

(5)

OV L 205, 8.8.2017., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums