Διαδικασία : 2018/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0194/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0194/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0185

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 51k
16.4.2018
PE618.447v01-00
 
B8-0194/2018/REV

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία  (2018/2670(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sandra Kalniete, David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Εύα Καϊλή, Νίκος Ανδρουλάκης, Μιλτιάδης Κύρκος εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Ελένη Θεοχάρους, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Bodil Valero, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία  (2018/2670(RSP))  
B8‑0194/2018/REV

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύλληψη, την 1η Μαρτίου 2018, και τη συνεχιζόμενη κράτηση από τις τουρκικές αρχές δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχασαν τον δρόμο τους σε κακές καιρικές συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων, στη δασική περιοχή των Καστανιών κατά μήκος του ποταμού Έβρου/Meriç, αποτελεί μείζον σημείο διέλευσης μεταναστών, προσφύγων και διακινητών και ότι οι εν λόγω υπολοχαγός και λοχίας εκτελούσαν τακτική περιπολία στα σύνορα,

–  έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την απελευθέρωση των στρατιωτικών, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018 και κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Ηγετών ΕΕ-Τουρκίας στις 26 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και επιστροφή των στρατιωτικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι «Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται κατά το δυνατόν συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαρτίου 2018, τουρκικό δικαστήριο στην Αδριανούπολη αποφάσισε να συνεχιστεί η κράτηση των δύο στρατιωτικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στην Τουρκία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται σε τουρκικές φυλακές για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με αποτέλεσμα να αγνοούν το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενες υποθέσεις τυχαίας διέλευσης των συνόρων είτε από Έλληνες είτε από Τούρκους στρατιωτικούς διευθετούνταν κατά το παρελθόν επιτόπου σε επίπεδο τοπικών στρατιωτικών αρχών των δύο πλευρών·

1.  καλεί τις τουρκικές αρχές να ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές διαδικασίες και να απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα·

2.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και να ζητούν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε οποιεσδήποτε επαφές ή επικοινωνίες τους με Τούρκους ηγέτες και αρχές, στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας·

3.  καλεί τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να σεβαστούν πλήρως, για όλους τους εμπλεκόμενους, τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης της Γενεύης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Τουρκίας και της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στο ΝΑΤΟ.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου