Procedūra : 2018/2670(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0194/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0194/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0185

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 486kWORD 49k
16.4.2018
PE618.447v01-00
 
B8-0194/2018/REV

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister PPE grupas vārdā
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā
Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP))  
B8-0194/2018/REV

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā to, ka 2018. gada 1. martā Turcijas iestādes arestēja un ilgstoši apcietināja divus Grieķijas karavīrus, kuri norādīja, ka neapzināti apmaldījās sliktajos laika apstākļos,

–  ņemot vērā to, ka konkrētā robežas daļa, kas atrodas Kastanijas reģiona mežu zonā pie Evras/Maricas upes, ir migrantu, bēgļu un nelegālas tirdzniecības veicēju bieži izmantots robežšķērsošanas punkts un ka attiecīgais leitnants un seržants uz robežas atradās parastā patruļā,

–  ņemot vērā, ka ES un NATO amatpersonas, cita starpā 2018. gada 22. marta Eiropadomes sanāksmē un ES un Turcijas vadītāju 2018. gada 26. marta sanāksmē, prasīja atbrīvot karavīrus,

–  ņemot vērā Grieķijas valdības centienus nodrošināt kareivju atbrīvošanu un atgriešanos,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. panta 2. punktu, kurā norādīts, ka “[i]kviena arestēta persona nekavējoties jāinformē viņai saprotamā valodā par aizturēšanas iemesliem un par jebkuru viņai izvirzīto apsūdzību”,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 4. martā Turcijas tiesa Edirnē nosprieda, ka abiem karavīriem, kuri pašlaik atrodas maksimālas drošības ieslodzījumā un tiek apsūdzēti nelegālā ieceļošanā Turcijā, arī turpmāk jāatrodas apcietinājumā;

B.  tā kā abi Grieķijas karavīri Turcijas cietumā tika turēti ilgāk par mēnesi bez apsūdzību izvirzīšanas pret viņiem, turot viņus neziņā, par kādu noziegumu viņi tiek apsūdzēti;

C.  tā kā iepriekšējie gadījumi, kad Grieķijas vai Turcijas karavīri bija nejauši šķērsojuši robežu, tika atrisināti uz vietas abu pušu vietējo militāro iestāžu līmenī,

1.  aicina Turcijas iestādes ātri pabeigt tiesas procesu un atbrīvot abus Grieķijas karavīrus, nodrošinot viņu atgriešanos Grieķijā;

2.  aicina Padomi, Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu un visas ES dalībvalstis izrādīt solidaritāti ar Grieķiju un visās tikšanās reizēs un saziņā ar Turcijas vadītājiem un iestādēm starptautisko tiesību un labu kaimiņattiecību garā prasīt nekavējoties atbrīvot abus Grieķijas karavīrus;

3.  aicina Turcijas iestādes rūpīgi sekot tiesas procesam un attiecībā uz visām attiecīgajām personām pilnībā ievērot starptautiskajās tiesībās, tostarp Ženēvas konvencijā, ietvertās cilvēktiesības;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Turcijas un Grieķijas prezidentiem, valdībām un parlamentiem, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijai, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un NATO.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. aprīlisJuridisks paziņojums