Procedure : 2017/2951(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0195/2018

Indgivne tekster :

B8-0195/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 172kWORD 53k
16.4.2018
PE618.448v01-00
 
B8-0195/2018

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8‑0011/2018 og B8‑0012/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om vaccineskepsis og faldende vaccinationsrater i Europa (2017/2951(RSP))


Joëlle Mélin for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om vaccineskepsis og faldende vaccinationsrater i Europa (2017/2951(RSP))  
B8‑0195/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets konklusioner om "vaccination af børn - succeser og udfordringer i europæisk vaccination af børn og vejen frem", som vedtoges af EU-medlemsstaternes sundhedsministre den 6. juni 2011(1),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 1. december 2014 om vaccinationer som et effektivt redskab inden for folkesundheden,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2017 med titlen "En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens" (COM(2017)0339),

–  der henviser til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) globale vaccinationshandlingsplan, som blev godkendt af de 194 medlemsstater af Verdenssundhedsforsamlingen i maj 2012,

–  der henviser til WHO's resolution 68.6, vedtaget af de 194 medlemsstater af Verdenssundhedsforsamlingen den 26. maj 2015,

–  der henviser til WHO's europæiske vaccinationshandlingsplan 2015-2020, vedtaget den 18. september 2014,

–  der henviser til den tekniske rapport af 27. april 2017 fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) med titlen "Immunisation information systems in the EU and EEA",

–  der henviser til ECDC's tekniske rapport fra juni 2017 med titlen "Vaccine-preventable diseases and immunisation: Core competencies",

–  der henviser til den politiske erklæring om antimikrobiel resistens fra højniveaumødet i FN's Generalforsamling den 21. september 2016 i New York,

–  der henviser til Verdensbankens rapport fra marts 2017 med titlen "Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future",

–  der henviser til Rådets henstilling af 22. december 2009 om vaccination mod sæsoninfluenza(2),

–  der henviser til det stigende antal interkontinentale rejsende;

–  der henviser til mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen om vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (O-000008/2018 – B8‑0011/2018 og O-000009/2018 – B8‑0012/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den forebyggende vaccinationsteknik, der er rettet mod bestemte sygdomme som f.eks. stivkrampe, polio, kopper og tuberkulose, hidtil har givet fremragende resultater uden væsentlige bivirkninger, det være sig på europæisk eller globalt plan, og uden at vække bekymring vedrørende en mindste vaccinationsdækningsgrad;

B.  der henviser til, at disse sygdomme i en mere resistent form nu er begyndt at dukke op igen i Europa, hvilket bevisligt er direkte forbundet med store migrationsbølger;

C.  der henviser til, at antallet af tilfælde af vaccineforebyggelige sygdomme i EU, eksklusive influenza, over en periode på syv år har været 215 000, dvs. 30 000 om året eller 0,0055 % af den europæiske befolkning, hvilket i et videnskabeligt benefit/risk-perspektiv er et meget lavt tal(3);

D.  der henviser til, at 95 % af disse sygdomme, hvoraf nogle er potentielt dødelige og kan forebygges ved vaccination, i alt væsentligt er blevet udryddet i Europa udelukkende gennem hygiejneteknikker, navnlig hvad angår mæslinger;

E.  der henviser til, at der stadig er 2,5 millioner dødsfald i verden, ikke direkte på grund af utilstrækkelig vaccination, men på grund af en spredning af visse sygdomme, der kun skyldes dårlig hygiejne;

F.  der henviser til, at der pr. 1. januar 2018 stadig var ekstrem variation i omfanget af vaccinationer i de 28 medlemsstater, og at der i ti år har været mangel på vacciner i Europa;

G.  der påpeger, at der til trods herfor ikke har været nogen pandemier i Europa eller verden, som kunne berettige den nuværende alarmistiske diskurs til fordel for vaccination;

H.  der henviser til, at det netop er denne organiserede alarmistiske diskurs, som med rette kan betegnes som "falske nyheder";

I.  der henviser til, at der ikke har været foretaget forsøg med polyvalente vacciner mod flere forskellige stammer til trods for, at brugen af polyvalente vacciner er ved at blive gennemtvunget i forskellige EU-lande;

J.  der henviser til, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem vacciner og antimikrobiel resistens (AMR); der henviser til, at problemet med AMR kun kan tackles gennem hensigtsmæssig brug af antibiotika på globalt plan og ikke blot ved en korrekt anvendelse af vaccine;

K.  der henviser til, at artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention bestemmer følgende: "1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed";

1.  opfordrer til en meget omhyggelig kontrol af migranter ved EU's ydre grænser for at fastslå, om de kan være bærere af resistente bakterier;

2.  opfordrer til, at den samme kontrol udføres ved hver enkelt medlemsstats grænser;

3.  opfordrer hver enkelt medlemsstat til at iværksætte et omfattende forsøg med polyvalente vacciner, før de markedsføres og gøres obligatoriske ved lov, og sammenligne deres benefit/risk-forhold med andre forebyggende teknikker;

4.  opfordrer til offentliggørelse – med størst mulig gennemsigtighed – af alle oplysninger om europæiske udbud iværksat og godkendt af de 24 medlemsstater med laboratorier, der producerer vacciner;

5.  opfordrer til, at den europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelse om respekten for privatlivets fred(4) ved ekstrapolering også gøres gældende for obligatorisk vaccination;

6.  opfordrer til, at medlemsstaternes kompetence til at fastlægge vaccinationsprogrammer opretholdes;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Verdenssundhedsorganisationen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT C 202 af 8.7.2011, s. 4.

(2)

EUT L 348 af 29.12.2009, s. 71.

(3)

Council on Foreign Relations, "Vaccine-Preventable Outbreak Maps" 2015.

(4)

ECtHR, No 32647/96, D.R. 94, pp. 91-93.

Seneste opdatering: 18. april 2018Juridisk meddelelse