Menettely : 2017/2951(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0195/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0195/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 170kWORD 53k
16.4.2018
PE618.448v01-00
 
B8-0195/2018

suullisesti vastattavien kysymysten B8‑0011/2018 ja B8‑0012/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


rokotusvastaisuudesta ja rokotuskattavuuden laskusta Euroopassa (2017/2951(RSP))


Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma rokotusvastaisuudesta ja rokotuskattavuuden laskusta Euroopassa (2017/2951(RSP))  
B8‑0195/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät aiheesta ”Lapsuusiän immunisaatio – lapsuusiän immunisaation saavutukset ja haasteet Euroopassa sekä jatkotoimet”, jotka EU: n jäsenvaltioiden terveysministerit hyväksyivät 6. kesäkuuta 2011(1),

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät rokotuksista tehokkaana kansanterveyden edistäjänä,

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2017 annetun komission tiedonannon aiheesta ”Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi” (COM(2017)0339),

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen rokotussuunnitelman (GVAP), jonka 194 jäsenvaltiota hyväksyivät Maailman terveyskokouksessa toukokuussa 2012,

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön päätöslauselman 68.6, jonka 194 jäsenvaltiota hyväksyivät Maailman terveyskokouksessa 26. toukokuuta 2015,

–  ottaa huomioon 18. syyskuuta 2014 hyväksytyn Maailman terveysjärjestön Euroopan rokotussuunnitelman vuosiksi 2015–2020,

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) 27. huhtikuuta 2017 julkaiseman teknisen raportin immunisaatiotietojärjestelmistä ”Immunisation information systems in the EU and EEA”,

–  ottaa huomioon ECDC:n 14. kesäkuuta 2017 julkaiseman teknisen raportin rokotteilla ehkäistävissä olevista taudeista ja immunisaatiosta ”Vaccine-preventable diseases and immunisation: Core competencies”,

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2016 New Yorkissa järjestetyssä YK:n yleiskokouksen korkean tason tapaamisessa annetun poliittisen julistuksen mikrobilääkeresistenssistä,

–  ottaa huomioon Maailmanpankin maaliskuussa 2017 julkaiseman raportin resistenttien infektioiden torjunnasta ”Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future”,

–  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 annetun neuvoston suosituksen kausi-influenssarokotuksista(2),

–  ottaa huomioon yhä kasvavan mannertenvälisen matkustajien määrän,

–  ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt suulliset kysymykset rokotteiden käytön epäröinnistä ja rokotusasteen laskusta Euroopassa (O-000008/2018 – B8-0011/2018 ja O-000009/2018 – B8-0012/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että ennaltaehkäisevän rokottamisen käytäntö, jolla pyritään torjumaan tiettyjä tauteja, kuten jäykkäkouristusta, poliota, isorokkoa ja tuberkuloosia, on toistaiseksi tuottanut erinomaisia tuloksia aiheuttamatta merkittäviä sivuvaikutuksia sen enempää Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti ja nostamatta esiin huolia rokotuskattavuuden vähimmäistason saavuttamisesta;

B.  toteaa, että kyseiset sairaudet ovat nyt palaamassa Eurooppaan vastustuskykyisissä muodoissa ja että ilmiöllä on suora ja toteen näytetty yhteys suuriin muuttovirtoihin;

C.  ottaa huomioon, että rokotuksella ehkäistävissä olevien tautien tapausten määrä EU:ssa olisi ollut 215 000 seitsemässä vuodessa (influenssa pois luettuna), eli 30 000 tapausta vuodessa, mikä vastaa 0,0055 prosenttia Euroopan väestöstä, eli hyvin alhaista tieteellistä hyöty-riskisuhdetta(3);

D.  ottaa huomioon, että 95 prosenttia näistä taudeista, joista osa voi johtaa kuolemaan ja jotka voitaisiin ehkäistä rokotuksilla, on käytännössä hävitetty Euroopasta pelkästään hygieniamenetelmien avulla (tämä koskee erityisesti sikotautia);

E.  ottaa huomioon, että maailmassa aiheutuu edelleen 2,5 miljoonaa kuolemaa, jotka eivät johdu suoraan rokotusturvan riittämättömyydestä vaan tiettyjen tautien leviämisestä pelkästään heikon hygienian johdosta;

F.  toteaa, että 1. tammikuuta 2018 rokotustilanteet 28 jäsenvaltiossa vaihtelivat valtavasti ja että Euroopassa on esiintynyt rokotepulaa kymmenen viime vuoden aikana;

G.  toteaa, että tästä huolimatta Euroopassa tai maailmalla ei ole puhjennut pandemioita, jotka oikeuttaisivat viime aikoina rokotusten puolesta pidetyt pelkoa lietsovat puheet;

H.  katsoo, että juuri kyseiset koordinoidut hälyttyvät puheenvuorot ovat aitoja valeuutisia;

I.  ottaa lisäksi huomioon, että useita kantoja sisältäviä monitehorokotteita ei ole tutkittu huolimatta siitä, että parhaillaan useissa unionin jäsenvaltioissa ollaan antamassa monitehorokotteiden pakollista käyttöä koskevia määräyksiä;

J.  ottaa huomioon, että rokotteiden ja mikrobilääkeresistenssin välillä ei ole suoraa yhteyttä; toteaa, että mikrobilääkeresistenssiä voidaan torjua vain käyttämällä antibiootteja asianmukaisesti koko maailmassa, ei pelkästään käyttämällä rokotteita oikein;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa määrätään seuraavaa: ”1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.”;

1.  kehottaa tarkastamaan muuttajat erittäin huolellisesti EU:n ulkorajoilla, jotta mahdolliset vastustuskykyisten mikrobien kantajat voidaan havaita;

2.  kehottaa suorittamaan vastaavat tarkastukset myös kunkin jäsenvaltion rajoilla;

3.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita käynnistämään laajan monitehorokotteita koskevan kokeilun ennen niiden markkinoille saattamista ja lakisääteistä pakollista käyttöä sekä vertaamaan niiden hyöty-riskisuhdetta muiden ennaltaehkäisevien tekniikoiden hyöty-riskisuhteisiin;

4.  kehottaa julkistamaan mahdollisimman avoimesti kaikki tiedot, jotka liittyvät 24 jäsenvaltion käynnistämiin ja hyväksymiin, rokotteita valmistaville laboratorioille suunnattuihin unionin tason tarjouskilpailuihin;

5.  kehottaa laajentamaan yksityisyyden kunnioittamista koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun(4) noudattamista niin, että se kattaa myös pakolliset rokotukset;

6.  kehottaa pitämään voimassa jäsenvaltioiden toimivallan asettaa rokotusohjelmia;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Maailman terveysjärjestölle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL C 202, 8.7.2011, s. 4.

(2)

EUVL L 348, 29.12.2009, s. 71.

(3)

Council on Foreign Relations, ‘Vaccine-Preventable Outbreak Maps’, 2015.

(4)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, nro 32647/96, D.R. 94, s. 91–93.

Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus